Sent with rule.io
Logo Logo
Könsdysfori hos vuxna – medicinska effekter
av hormonbehandling
SBU har utvärderat det begränsade vetenskapliga underlag som finns om medicinska effekter och bieffekter av hormonbehandling vid könsdysfori hos vuxna. Rapporten är ett underlag till uppdatering av Socialstyrelsens kunskapsstöd ”God vård av vuxna med könsdysfori” som publicerades år 2015.

Vid en könskonträr hormonbehandling behandlar man med det motsatta könets könshormon, östrogen eller testosteron, vilket medför kroppsliga förändringar mot det motsatta (önskade) könet.

Forskningen visar på ett samband mellan förbättrat psykologiskt välbefinnande på kort sikt (upp till 12 månader) för vuxna med könsdysfori som får könskonträr behandling. På grund av hög risk för bias i studierna går det dock inte att bedöma om den kortsiktiga förbättringen beror på den könskonträra behandlingen eller andra faktorer.

Det finns ett visst underlag för att östrogenbehandlade transkvinnor (MtF) har en ökad benägenhet för att få blodproppar av olika slag.

Man kan inte se någon tydlig diabetesutveckling men insulinkänsligheten förefaller öka hos transmän (FtM, Female-to-male) och minska hos transkvinnor (MtF, Male-to-Female).

Det går inte att bedöma risken för cancerutveckling, eller effekter på skelett och på hjärta, efter könskonträr behandling.

Hormonbehandling med östrogen eller testosteron kan vara livslång. Könskonträr behandling kan medicinskt sett påbörjas i vilken ålder som helst men startas i Sverige tidigast kring 16-årsåldern.

Välj dina 10 viktigaste forskningsfrågor om lipödem


Bristen på forskning om lipödem gör att det finns många frågetecken om hur man sätter diagnos och behandlar på bästa sätt. Därför vill vi nu ha hjälp från dig som träffar patienter med lipödem. Genom att svara på två enkäter är du med och prioriterar vilka forskningsfrågor kring diagnostik, bemötande och behandling som du tycker är viktigast att få svar på. Det går snabbt att svara på enkäterna och din hjälp skulle vara väldigt värdefull.

Exempel på typ av frågor som ingår i enkäterna:
  • Vad är effekten av olika behandlingar såsom fettsugning, kompressionsplagg och träning m.m.?
  • Hur upplever personer med lipödem bemötande inom vården?
  • Hur kan lipödem diagnostiseras, hur kan lipödem särskiljas från andra tillstånd exempelvis fetma?
  • Vilken effekt har olika informationsinsatser/utbildningar om lipödem till olika vårdinstanser?
Anmälan till att svara på enkäterna stänger 7 oktober.


Kurs: Litteratursökning för systematiska översikter
SBU:s informationsspecialister håller en workshop med syftet att deltagarna ska få inblick i grunderna kring de olika momenten i arbetet med litteratursökning för systematiska översikter.
Datum: 13 december 

Mallar för att granska en systematisk översikt
Granskningsmallarna är ett stöd i bedömningen av risken för bias, det vill säga risken för att effekten är över- eller underskattad som följd av brister i genomförande och rapportering av studierna. De är gratis att använda.


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig