Sent with rule.io
Nyhetsbrev #3 2022
  
Kultur Gävleborgs nyhetsbrev - övergripande
Välkommen till Kultur Gävleborgs nyhetsbrev!


Nu är det slutet av juni och många av oss går snart på semester, länet är intensivt grönt och den första värmeböljan för året har fått många att ta sig ut till våra vackra vattendrag för svalka!

Några saker som vi arbetat med under våren och försommaren är att vi stöttat många av de musikfestivaler och stämmor som äger rum i länet under sommarmånaderna med rådgivning och subventionerade akter och bidrag. Vi har också varit medarrangör i en Dräktdag i Järbo med en föreläsning med Berit Eldvik om smuggelgods i brudens livstycke i folkdräkter under 17- och 1800-talet.

Inom arbetet med offentlig konst lyser vi just nu ut uppdrag till en konstnär inom rörlig bild och/eller digitala tidsbaserade medier som är intresserad av att arbeta med att följa och dokumentera det kommande arbetet med ombyggnation, rivning och påbyggnad av delar av kulvertsystemet på Hudiksvalls sjukhus

Den 12 juni firade vi att det var 10 år sedan Världarvet Hälsingegårdar blev just världarv och dagen efter arrangerade vi en uppskattad kunskapsdag om världsarv.

Den sociala investeringen Läs på recept finns nu sammanfattad på vår hemsida. Den utvecklades och genomfördes i samverkan mellan Kultur Gävleborg och Logopedenheten Region Gävleborg. I början av juni mottog vi som arbetat med det projektet Länsfolkhälsopriset!

Nytt under sommaren! Bor du i eller är verksam i Gävleborgs län kan du söka medel för att utveckla din debutlångfilm, inom utlysningen Talent to Watch. Exakt hur ansökan ska se ut beror på projektets innehåll och var i utvecklingen projektet finns. Utvecklingsmedlen kan gå till till exempel manusutveckling, research, visuella tester, skissfilm, pilot mm för en lång spelfilm (längre än 72 minuter). Utvecklingsstödet beviljas med max 50 000 kr exklusive moms.

Passa gärna på att lyssna på något av våra nya poddavsnitt, exempelvis kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk.

God läsning!
 
Dialoger Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026

Kultursamverkansmodellen i Gävleborgs län
Statens kulturråd har beviljat Region Gävleborg en tillfällig förstärkning om 1 137 000 kr att fördelas till regionala kulturverksamheter under 2022. Ändamålet med bidraget är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

9 juni 2022 fördelade Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämmd bidraget mellan kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag i länet.
 

9 juni 2022 redovisade varje kulturaktör med regionalt uppdrag sitt arbete under 2021 utifrån den regionala kulturplanens prioriteringar för det regionala kultursamrådet och för Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd.

Kultursamrådets presentationer


När det gäller Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 bearbetar Region Gävleborg remissversionen utifrån inlämnade remissvar. Vi tackar alla som skickat yttrande och återkommer senare i höst!
 
Utvecklingsbidrag
Kultur- och kompetensnämnden inom Region Gävleborg fattar varje år beslut om flertalet utvecklingsbidrag för att genomföra särskilda insatser i linje med den regionala kulturpolitiken. Mer information finns i den regionala kulturplanen.

Utvecklingsbidrag kan sökas under två perioder per år:
15 januari -15 maj
15 augusti - 15 oktober

Utvecklingsbidrag - ansökan och lista på beviljade


Missade du Kulturting Gävleborg 2022 i Bollnäs?
Årets Kulturting tog upp frågan om hur vi tillsammans kan utveckla kulturverksamheter specifika för Gävleborgs län. Vi kan å ena sidan se på den enskilda verksamheten, den lilla byns kulturföretagarkluster eller tätortens institutioner, kulturnoden i stadsdelen eller såväl stora som små organisationer i samverkan i staden som enskilda platser att utveckla. Vi kan å andra sidan se på Gävleborg genom flera olika stråk: det som lockar fjällturisterna, det som lockar kustresenärerna, det som lockar inlandsfararna och det som lockar stadsbesökarna.

Dagen bjöd på inspirerande föreläsningar, seminarier, panelsamtal, en mässa och kulturupplevelser.

Ta del av kulturtingets dokumentation och välkommen till Sandviken, som är värd för kulturtinget 2023!

www.regiongavleborg.se/kulturting
 


Fortbildning inom kulturella- och kreativa näringar
Kultur Gävleborg gjorde 2021 en bred satsning på kompetenshöjande insatser och uppdrag till frilansare inom kultursektorn i Gävleborg för att stötta återstarten av kulturlivet. Hela det kulturella ekosystemet är beroende av kombinatörer som i sin tur behöver många starka ben att stå på. 

Kurbits Kultur - affärsutveckling
Under 2022 arrangerar vi tillsammans med avdelningen Regional Utveckling, kurser i affärsutveckling för kulturföretag som arbetar med platsutveckling och besöksnäring i Gävleborg inom satsningen Vi ställer om!, som är finansierierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Sök höstens kurs senast 1 juli!

"Affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Kultur är en exklusiv utbildning som utgår från ditt kulturföretag och din verklighet. Det är specialdesignat och anpassat för småskaliga företag som är intresserade av att tänka hållbart inom turism. Kursen ger dig en möjlighet att lära dig mer om marknadsföring, varumärke, försäljning och ekonomi; kort sagt hur du utvecklar ditt kulturföretag på bästa sätt!"

Kurbits Kultur
  Regionerna bjuder in till 60 minuter inspiration: 
  Gestaltad livsmiljö - från offentlig konst till samhällsplanering
  I höst fortsätter den interregionala satsningen på digitala samtal om politikområdet Gestaltad Livsmiljö. Tillsammans med flera andra regioner bjuder vi in till inspirerande samtal om kultur i samhällsplanering för att få höra hur de politiska visionerna kan implementeras i våra lokalsamhällen.

  I höst bjuder vi på konkreta exempel på design som utvecklingskraft, konstnärliga gestaltningar som utgår ifrån medborgarsamarbeten, utmaningsdriven innovation i Duved, barnkonventionella lekplatser och projektledning av offentlig konst.  Detaljerat program och möteslänk finns på vår hemsida.

  Plats: Zoom
  Datum och tid: 25 aug, 15 sept, 20 okt, 17 nov och 8 dec kl. 8.30-9.30

  Gestaltad Livsmiljö
   

  Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk
  Region Gävleborg synliggör varje kvartal ett urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg. Läs urvalet juni-augusti 2022!

  Urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg

  Kultur Gävleborg har producerat fem nya poddavsnitt
  - ett poddavsnitt om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn
   
  - samt fyra poddavsnitt med fokus på kulturskapare som fått särskilda uppdrag kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk som Region Gävleborg utlyste under våren 2021:
   
  Kultur Gävleborgs poddserie om Sveriges nationella minorieteters kultur och nationella minoritetsspråk


  Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets grundutbildning om minoritetslagen
  I den här utbildningen får du veta mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Utbildningen utgår från ett rättighetsperspektiv med ett tydliggörande av minoriteternas rättigheter samt kommuners, regioners och myndigheters ansvar. Region Gävleborg har deltagit i referensgruppen för webbutbildningen och lyfts fram när det gäller sitt arbete med språkrevitalisering.

  Grundutbildning i minoritetslagstiftningen


  Kommande högtidsdag

      15 juli - Tornedalingarnas dag

  Mer information om Sveriges nationella minoriteters rättigheter och kultur samt nationella minoritetsspråk finns på Region Gävleborgs hemsida:

  www.regiongavleborg.se/minoritet
   

  Save the date - Minoritetsveckan i Gävleborg 2022
  Minoritetsveckan i Gävleborg är en länsövergripande vecka för att synliggöra Sveriges nationella minoriteters rättigheter och kultur samt nationella minoritetsspråk. Minoritetsveckan samarrangeras av Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och intresserade kommuner, tillsammans med civilsamhället 3-9 oktober 2022 (vecka 40)

  www.regiongavleborg.se/minoritetsveckan

  Kontakter i Gävleborgs län
   
  Pågående och kommande utlysningar
  Ehandlingar.se är Region Gävleborgs webbverktyg för att hantera ansökningar, intresseanmälningar, nomineringar, utlysningar, enkäter och redovisningar. 

  Ansök i ehandlingar.se just nu:
  • NYTT!
   Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch, 21 juni-15 augusti
  • Projektstöd till kulturverksamhet, 15 augusti-15 september
  • Stöd till kulturarrangemang, 15 augusti-15 september
  • Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm, 15 augusti-15 september
  • Toppstöd inom professionell kort- och dokumentärfilm, 15 augusti-15 september
  • Utvecklingsbidrag till kultur, 15 augusti-15 oktober
  • Växthusstöd, t.o.m. 1 december
  • Konstnärligt gestaltningsuppdrag i kulvert på Hudiksvalls sjukhus
  Kommande:
  • Flera uppdrag inom konstnärlig miljögestaltning av "Framtidsbygget"

  Ehandlingar.se

  Bidrag kultur


  Om Kultur Gävleborg, rekryteringar och lediga jobb

  Kultur Gävleborg är Region Gävleborgs avdelning för kulturfrågor, med varaktigt regionalt uppdrag inom kultursamverksansmodellen. Avdelningen är organiserad inom Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen med Jan-Olof Friman som direktör, Carin Palmqvist Isaksson som avdelningschef och enhetschef för medarbetarna inom dans, konst och musik och Pia-Marit Ekström som enhetschef för film, crossmedia, hemslöjd, litteratur, biblioteksutveckling och världsarvet Hälsingegårdarna.

  Vi söker nu en fast tillsvidareanställd verksamhetsutvecklare inom hemslöjd, mer information publiceras på lediga jobb.

  Kontakta Kultur Gävleborgs personal
   


  Omvärldsbevakning
  Nedan följer några nya nationella rapporter, kommande konferenser och fortbildningar som gäller konst- och kulturpolitik i Sverige.

  Kulturrådets senaste publikationer :
  Arkiv och film i kultursamverkansmodell - ett mischmasch av myggor och elefanter

  Kulturrådet bidragsgivning i regionerna 2021

  Regionalt kristöd 2021

  Ett nytt Skapande skola

  Läsande förebilder


  Myndigheten för kulturanalys senaste publikationer:
  Yrkesverksamma konstnärer i SCB:s register

  Kulturens återhämtning
       

  Övrigt:
  Passionen, pengarna och försörjningspaletten - kulturinkubatorernas roll inom den kulturella och kreativa sektorn
   
  Podd
  Kultur Gävleborgspodden
  En podd om Region Gävleborgs kulturverksamhet och om hur politiska uppdrag blir till kulturupplevelser för dig och mig. Ta del av fördjupande samtal om kultur utifrån Gävleborgsperspektiv.

  Du hittar såväl spellistor som enskilda avsnitt på Soundcloud, Spotify och andra ställen där poddar finns. Sök på Kultur Gävleborgspodden.

  Kultur Gävleborgspodden
  Social medier
  Sociala medier
  Kultur Gävleborg finns på både Facebook och Instagram. Där vi delar med oss av utlysningar, inbjudningar, tipsar om evenemang, förkovring och goda exempel på kulturverksamhet.

  Facebook

  Instagram
  Övriga nyhetsbrev
  Vi har fler nyhetsbrev!
  Kultur Gävleborg producerar även nyhetsbrev från flera av våra verksamhetsområden.

  Övriga nyhetsbrev
  HBTQ-certificiering
  HBTQ-certifierade
  Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
   
  Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR. Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
  Läs mer om Dataskyddsförordningen
   
  Kultur Gävleborg | regiongavleborg.se/kultur | | kultur@regiongavleborg.se