Sent with rule.io
Logo Logo
Diabetesläkemedel har god effekt på hjärt-kärlsjukdom och njursjukdom
Under senare tid har det tillkommit behandling med två olika typer av glukossänkande läkemedel vid typ 2-diabetes: SGLT2-hämmare och GLP-1-receptoragonister.
 

Ett tillägg med något av dessa läkemedel har visat sig minska såväl dödlighet som risk för icke-dödlig hjärtinfarkt och njursvikt hos patienter med typ 2-diabetes, konstaterar SBU.

I Sverige är de positiva effekterna kända sedan tidigare men praxis för förskrivning varierar över landet. Läkemedlens positiva effekt varierar väsentligt beroende på risknivå vid behandlingsstart.

I den systematiska översikt som SBU nu granskat presenteras en så kallad nätverksmetaanalys av ett flertal olika glukosreducerande läkemedel.

Lediga tjänster 

SBU söker en säkerhetsansvarig och en hälsoekonom. Välkommen med din ansökan!

Se även vår film om SBU – en trivsam arbetsplats där du kan utvecklas.

Var med och påverka forskningen om lipödem

Har du erfarenhet av eller kunskap om lipödem? Då kan du vara med och påverka framtidens forskning genom att svara på vår enkät!
 


Senaste svaren från Upplysningstjänsten
 


Effektiva insatser och metoder
 

Vi uppdaterar kontinuerligt vår sammanställning av metoder och insatser inom socialtjänstområdet som det finns vetenskapligt stöd för. Där hittar du resultat från rapporter om social barnavård, missbruk och beroende, psykologisk behandling, funktionsnedsättning, våld i nära relationer samt äldreomsorg.


Tema: Hälsoekonomi
 

I SBU:s uppdrag ingår att utvärdera insatser inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och funktionshinderområdet ur ett ekonomiskt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet är viktigt eftersom samhällets resurser är begränsade. Begränsade resurser i kombination med en ökad efterfrågan på sjukvård och omsorg, en åldrande befolkning samt en kontinuerlig introduktion av nya behandlingar kräver prioriteringar mellan behandlingar och insatser. Hälsoekonomiska utvärderingar kan tillsammans med andra typer av beslutsunderlag ge stöd i sådana beslut.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig