Sent with rule.io
Logo Logo
Elektrisk rullstol upplevs bidra till delaktighet och oberoende
Användare av elektrisk rullstol upplever att den bidrar till delaktighet och oberoende. Det visar kvalitativa studier i SBU:s utvärdering av rullstolar och tilläggsutrustning. För att rullstolar ska vara välfungerande är användarnas erfarenhet att det behövs praktisk träning, kunskap och information.

Kvantitativa studier i utvärderingar visar att det är möjligt att de praktiskt inriktade utbildnings- och träningsprogram i färdigheter att manövrera rullstolen som SBU utvärderat leder till bättre manövreringsförmåga hos vuxna rullstolsanvändare. Resultaten kan vara utgångspunkt för att utveckla standardiserade vårdprogram och riktlinjer för praktisk utbildning och träning för rullstolsanvändare.

Tillägg av ett tredje läkemedel i inhalatorn ger fördelarKan en kombination av tre läkemedel som används i en och samma inhalator förbättra behandling av medelsvår till svår astma? För att ge svar på detta har SBU sammanfattat en systematisk översikt som undersökt huruvida en kombination av tre läkemedel istället för två mer effektivt kan förhindra försämringsperioder och förbättra astmakontroll samt livskvalitet.

De kombinationer av läkemedelsbehandlingar som jämfördes var:
  • dubbelbehandling med inflammationsdämpande inhalationssteroider/ glukokortikoider (ICS) kombinerat med långverkande luftrörsvidgande beta-2-stimulerare (LABA).
  • trippelbehandling med ovanstående (ICS+LABA) med ett tillägg av långverkande luftrörsvidgande antikolinergika (LAMA).
SBU håller med författarna till översikten som kommit fram till att tillägget av LAMA minskar risken för svåra försämringsperioder hos vuxna med måttligt svår till svår astma. Tilläggsbehandling med LAMA ger därtill en förbättring av astmakontroll, men så pass liten att den inte behöver vara kliniskt betydelsefull.


Socialtjänstens Signs of Safety – en modell som bör utvärderas vidare


 
SBU har sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt som undersöker det vetenskapliga stödet för Signs of Safety. Det är en modell för bedömning av barns skydd genom utredning och uppföljning i den sociala barnavården.

Fungerar då Signs of Safety för att på ett säkert sätt minska antalet placerade eller återplacerade barn i samhällsvård, och öka antalet barn som återförenas med sin familj? Den systematiska översikt som SBU har kommenterat konstaterar att det behövs fler välgjorda studier för att säkert svara på frågan. Och att den forskning som idag finns publicerad har brister.

Signs of Safety används vid flera av socialtjänstens barn- och ungdomsenheter i Sverige.

Modellen innebär en lösningsfokuserad metod för samtal med föräldrar och barn där socialtjänstens handläggare kartlägger, riskbedömer, säkerhetsplanerar och följer upp den oro som finns för barnet. Arbetet görs med utgångspunkt i en värdegrund (partnership). I samarbete med familjen och barnets nätverk utreder man bland annat vad som kan behövas för att förstärka det som fungerar.

Modellen utvecklas och uppdateras kontinuerligt genom nya erfarenheter från fältet och vetenskapliga studier.


SBU söker en säkerhetsansvarig
Som säkerhetsansvarig på SBU kommer du att arbeta med helheten inom säkerhetsfrågorna. Du är ansvarig för att utveckla och kommunicera styrdokument, processer och verktyg för dataskydd och informationssäkerheten på SBU med utgångspunkt från standarden LIS. 

Var med och påverka forskning om lipödem!
Vilka forskningsfrågor tycker du är viktigast? Nu har du chansen att vara med och påverka framtidens forskning genom att svara på vår enkät!

 


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig