Sent with rule.io
Nyhetsbrev #1 2022
  
Kultur Gävleborgs nyhetsbrev - övergripande
Välkommen till Kultur Gävleborgs nyhetsbrev!

Nu är det februari och det blir ljusare för var dag i vårt vintervackra län. Detta år har inletts med ännu en våg av smittspridning och ökade restriktioner, men med stort kollektivt ansvarstagande finns det ändå mycket att se fram emot inom kulturlivet i länet under vårvintern när nu restriktionerna släpps.

Några saker som vi arbetat med är vandringsutställningen utifrån det nordiska nomadiska residensprojektet Falnande språk - ur Finnskogen som invigs på Länsmuseet Gävleborg, vi arrangerar även affärsutvecklingsutbildning för kulturföretagare i länet tilsammans med våra kollegor inom Regional utveckling, som ett steg i att stärka kultur och kreativa näringar och länets besöksnäring. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar vi den digitala konferensen Digital delaktighet – en demokratifråga ett kunskapslyft om digitalt utanförskap för att mobilisera resurser och stärka den digitala kompetensen och delaktigheten hos seniorer i Gävleborg. Dessutom har vi två nyheter inom området kultur och hälsa: flera av länets verksamheter kommer att presenteras under Svensk Allmänmedicinsk kongress på Gävle konserthus i mars och två digitala fortbildningar inom tillgänglig konst och kultur är nu publicerade på kultimera.se en för kulturskapare och producenter och en för beställare och pedagoger. 

Region Gävleborg håller också på att färdigställa remissversionen av den kommande regionala kulturplanen och den kommande regionala biblioteksplanen. Vi vill även redan nu flagga för Kulturting Gävleborg 2022 som i år arrangeras tillsammans med Bollnäs Kommun lördagen den 21 maj på temat kulturen som motor i platsutvecklingen.

Nu ser vi fram emot våren 2022 full av kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande i hela länet!

God läsning!


Fortbildningar för dig inom kultur- och kreativa näringar
Kultur Gävleborg gjorde 2021 en bred satsning på 20 kompetenshöjande insatser och uppdrag till frilansare inom kultursektorn i Gävleborg för att stötta återstarten av kulturlivet. Några av insatserna har skjutits fram och äger rum 2022. Hela det kulturella ekosystemet är beroende av kombinatörer som i sin tur behöver många starka ben att stå på. Alla tillfällen är kostnadsfria för dig som deltar och nya fortbildningar publiceras löpande inom följande områden:
 • Kulturföretagande
 • Kultur och hälsa
 • Kulturpedagogik
 • Kulturprojektledning
 • Kulturkommunikation och -dokumentation
Kurbits Kultur - affärsutveckling
Under 2022 fortsätter vi satsningen på kultur och kreativa näringar och arrangerar, tillsammans med avdelningen Regional utveckling, kurs i affärsutveckling för kulturföretag som arbetar med platsutveckling och besöksnäring i Gävleborg inom satsningen Vi ställer om!, som är finansierierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Kultur är en exklusiv utbildning som utgår från ditt kulturföretag och din verklighet. Det är specialdesignat och anpassat för småskaliga företag som är intresserade av att tänka hållbart inom turism. Kursen ger dig en möjlighet att lära dig mer om marknadsföring, varumärke, försäljning och ekonomi; kort sagt hur du utvecklar ditt kulturföretag på bästa sätt!

Kurbits Kultur
  Dialoger Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026

  Kommande regionala kultur- och biblioteksplan Gävleborg 2023-2026
  I januari 2021 inleddes kulturplanedialogarbetet inför den kommande regionala kulturplanen 2023-2026. Tack vare dialogfasen har följande riktningar identifierats:
  regionala kärnprinciper, av permanent karaktär, för att värna konstens och kulturens egenvärde och ge förutsättningar för tillgång till konst och kultur:
  • barns och ungas rätt till kultur
  • demokratiskt förhållningssätt
  • jämlikhet
  • kultursektorns integritet
  • professionella kulturskapares och övriga kulturarbetares villkor
   
  tre utvecklingsområden kopplade till hållbarhet:
  • stärkt interaktion
  • vidgat deltagande
  • miljömässig hållbarhet
  Det preliminära resultatet av dialogerna presenterades vid Kulturting Gävleborg 2021. Ta del av presentationen här.

  Skrivarbetet av remissupplagan av den regionala kulturplanen är nu i sin slutfas, för att bland annat beskriva vilka särskilda prioriteringar som ska gälla för respektive verksamhetsområde.
   25 februari 2022 ska ett utkast till remissupplagan presenteras för det regionala kulturpolitiska samrådet. I samrådet deltar presidiet i Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd, kommunernas nämndsordförande med ansvar för kulturfrågor och ordförande för kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag.
    
   När det gäller den regionala biblioteksplanen har följande fokusområden 2023-2026 identifierats. Biblioteket som arena och aktör:
   • för stärkt demokrati
   • i det digitaliserade samhället
   • i det kontinuerliga lärandet
   • för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och lust till läsning
   • för miljömässig hållbarhet
    
   Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 är ute på remiss 25 mars-31 maj 2022.
    
   Utvecklingsbidrag
   Kultur- och kompetensnämnden inom Region Gävleborg fattar varje år beslut om flertalet utvecklingsbidrag för att genomföra särskilda insatser i linje med den regionala kulturpolitiken. Mer information finns i den regionala kulturplanen.

   Utvecklingsbidrag kan sökas under två perioder per år:
   15 januari -15 maj
   15 augusti - 15 oktober

   Utvecklingsbidrag - ansökan och lista på beviljade
   Pågående och kommande utlysningar
   Ehandlingar.se är Region Gävleborgs webbverktyg för att hantera ansökningar, intresseanmälningar, nomineringar, utlysningar, enkäter och redovisningar. 

   Ansök i ehandlingar.se just nu:
   • Utvecklingsbidrag till kultur, t o m 15 maj
   • Växthusstöd, t o m 1 december
   • Projektstöd till kulturverksamhet, t o m 15 februari
   • Stöd till kulturarrangemang, t o m 15 februari
   • Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm, t o m 15 februari
   • Toppstöd inom professionell kort- och dokumentärfilm, t o m 15 februari
   Kommande:
   • Flera uppdrag inom konstnärlig miljögestaltning av "Framtidsbygget"

   Ehandlingar.se

   Bidrag kultur

   Sveriges nationella minoriteters kultur och språk
   Region Gävleborg synliggör varje kvartal ett urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg. Läs urvalet december 2021-februari 2022!

   Urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg

   Kommande högtidsdagar

   Den sverigefinska flaggan. Sedan 2014 har sverigefinnarna en egen officiell flagga med två kors i blått och gult på vit botten ritad av Andreas Jonasson.                   24 februari - Sverigefinnarnas dag

                      8 april - Romernas dag

   Mer information om Sveriges nationella minoriteters rättigheter, kultur och språk finns på Region Gävleborgs hemsida:

   www.regiongavleborg.se/minoritet
    
   Gestaltad livsmiljö
   Regionerna bjuder in till 60 minuter inspiration: 
   Gestaltad livsmiljö - från offentlig konst till samhällsplanering
   I vår fortsätter den interregionala satsningen på digitala samtal om det nya politikområdet Gestaltad Livsmiljö. Tillsammans med flera andra regioner har vi bjudit in till inspirerande samtal om kultur i samhällsplanering för att få höra hur de politiska visionerna kan implementeras.

   Vi kommer i vår få lyssna på konkreta exempel på samhällsplanering där medborgarinflytande, barnperspektiv, konst och kultur är viktiga delar i platsutvecklingen från norska övärlden via Krokom, Borlänge och ner till Skåne.

   Detaljerat program och möteslänk finns på vår hemsida.

   Varmt välkommen!

   Gestaltad Livsmiljö
    


   Om Kultur Gävleborg, rekryteringar och lediga jobb

   Kultur Gävleborg är Region Gävleborgs avdelning för kulturfrågor, med varaktigt regionalt uppdrag inom kultursamverksansmodellen. Avdelningen är organiserad inom Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen med Jan-Olof Friman som direktör, Carin Palmqvist Isaksson som avdelningschef och enhetschef för medarbetarna inom dans, konst och musik och Pia-Marit Ekström som enhetschef för film, crossmedia, hemslöjd, biblioteksutveckling och världsarvet Hälsingegårdarna.

   Vi har inga lediga jobb just nu.

   Kontakta Kultur Gävleborgs personal
    


   Omvärldsbevakning
   Nedan följer några nya nationella rapporter, kommande konferenser och fortbildningar som gäller konst- och kulturpolitik i Sverige.

   Kulturrådets rapport om konstnärspolitiska perspektiv i regionerna:
   Kulturlivets fundament

   Myndigheten för kulturanalys senaste rapport:
   Likheter och skillnader i offentlig finansiering av kultur i de nordiska länderna

   Ideell kulturalllians åtgärdsförslag för att stärka lokalt kulturliv:
   Kulturens kapillärer

   KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) analys av regionala kulturplaner i Sverige 2021
   KLYS regionala tendensrapport

   Det nationella kulturpolitiska eventet Folk och kultur 9-11 februari
   Folk och kultur

   Under 2022 kommer nya upphandlingsregler att gälla även inom kultursektorn. Upphandlingsbryggan arrangerar kontinuerligt fortbildningar om detta.
   Upphandlingsbryggan

    
   Podd
   Kultur Gävleborgspodden
   En podd om Region Gävleborgs kulturverksamhet och om hur politiska uppdrag blir till kulturupplevelser för dig och mig. Ta del av fördjupande samtal om kultur utifrån Gävleborgsperspektiv.

   Du hittar såväl spellistor som enskilda avsnitt på Soundcloud, Spotify och andra ställen där poddar finns. Sök på Kultur Gävleborgspodden.

   Kultur Gävleborgspodden
   Social medier
   Sociala medier
   Kultur Gävleborg finns på både Facebook och Instagram. Där vi delar med oss av utlysningar, inbjudningar, tipsar om evenemang, förkovring och goda exempel på kulturverksamhet.

   Facebook

   Instagram
   Övriga nyhetsbrev
   Vi har fler nyhetsbrev!
   Kultur Gävleborg producerar även nyhetsbrev från flera av våra verksamhetsområden.

   Övriga nyhetsbrev
   HBTQ-certificiering
   HBTQ-certifierade
   Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
    
   Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR. Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
   Läs mer om Dataskyddsförordningen
    
   Kultur Gävleborg | regiongavleborg.se/kultur | | kultur@regiongavleborg.se