Sent with rule.io
Logo Logo
Nytt nummer av SBU:s tidning "Vetenskap & Praxis"

Nummer 3–4, 2021

Forskarna måste visa hela bilden
Det drabbar människors liv och hälsa när resultaten av klinisk forskning rapporteras på ett ofullständigt, svårtillgängligt och missvisande sätt. Därför försöker många länder motverka problemen – trots avsevärda hinder. 

Känsligt läge på lagret
Grovt förenklat kan man kanske beskriva SBU:s utvärderingar som ett slags konsumentvägledning för vård och socialtjänst, med evidensbaserade och producentoberoende testfakta om olika insatser. Alla väsentliga testresultat som den samlade forskningen ger – tänkbara för- och nackdelar med olika alternativ och jämförelser av vad man får respektive inte får för de offentliga resurserna – är ett nödvändigt beslutsunderlag för professioner och beslutsfattare, och är ibland livsavgörande för patienter och brukare.

Vårdrelation: Fast kontakt kan spela stor roll för mångas hälsa
Att få träffa samma läkare eller annan vårdpersonal kan innebära färre förtida dödsfall, sjukhusinläggningar och akutbesök för två stora och långvarigt sjuka patientgrupper. Det visar SBU:s granskning av betydelsen av hög kontinuitet genom fast vårdkontakt.

Proffsledd tolvstegsinsats ökar chansen till varaktig nykterhet
Jämfört med vanliga behandlingar vid skadligt alkoholbruk, som KBT och motivationshöjande behandling (MET), ger professionellt ledd behandling enligt tolvstegsmodellen lika god effekt – i vissa avseenden något bättre. Fyra studier tyder samtidigt på lägre kostnader. Det visar en systematisk översikt som SBU har granskat.

Psykiatri: Nätverktyg kan lindra som annan kbt vid social ångest
För vuxna som har ångest inför att umgås med andra (”social fobi”) ger KBT-program som de går igenom på egen hand – efter sedvanlig diagnostik men utan vidare samtals kontakt med behandlare – möjligen likvärdig effekt som grupp-KBT. Och för vuxna med hälsoångest (”hypokondri”) är sådan internetförmedlad KBT möjligen likvärdigt med traditionell individuell KBT på kort sikt – men långsiktigt kanske något sämre. Vid andra psykiatriska tillstånd är det oklart hur programmen står sig gentemot annan behandling. SBU:s nya utvärdering pekar också på etiska frågor.

Valet av insats är ibland ett etiskt vägval
Vilka insatser som erbjuds inom vård och socialtjänst har att göra med vad som anses vara ett gott liv och hur samhället ska främja detta. Innan en insats införs i vård och omsorg – eller fasas ut – måste beslutsfattare veta hur väl den stämmer med verksamhetens värdegrund och mål. Det är därför SBU belyser etiska aspekter i många av sina utvärderingar. 

Filmat samspel kan bidra till föräldrars lyhördhet för barnet
Föräldrar som har psykiska och sociala problem kan bli mer lyhörda för sina småbarns behov när de får återkoppling med video av hur de samspelar med dem. Det visar en välgjord systematisk översikt som SBU har kommenterat.

Vulvasmärta: Bättre kunskap behövs om föga känt tillstånd
Det behövs fler välgjorda behandlingsstudier av så kallad provocerad vulvodyni – vestibulit – en intensiv beröringssmärta runt slidöppningen som drabbar samliv, vardagsaktiviteter och livskvalitet. I befintlig forskning har endast vissa kombinerade fysioterapeutiska åtgärder visats kunna minska samlagssmärta och förbättra sexuell funktion. 

Så används termerna på SBU
I SBU:s granskningar och sammanställningar av forskningsresultat återkommer vissa facktermer med specifik innebörd. Här är exempel från SBU:s metodbok. 

Postcovid: forskningsfrågor rankades av flera berörda
Patienter, närstående och vårdpersonal, som kan ha en annan infallsvinkel än forskare, har ombetts att tillsammans prioritera forskningsfrågor om långvariga symtom efter covid- 19. Resultatet har sammanställts av SBU till en samlad topplista.

Lipödem: Diagnoskriterier och behandlingsstudier behövs
Ytterst lite är känt om hur vården bäst identifierar och hjälper personer med smärtsam fett ansamling, så kallat lipödem. Bristen på evidens drabbar patienterna. Kunskapen skulle förbättras om man tog fram enhetliga diagnoskriterier, beskrev försöksdeltagarna tydligt och analyserade orsakerna till att vissa deltagare faller bort i studierna när behandlingseffekter ska följas upp.

Svar om evidensläget inför beslut
Så arbetar SBU:s upplysningstjänst med svar på avgränsade frågor.

Napp mot plötslig spädbarnsdöd?
När barn under ett år avlider oväntat och utredning inte kan fastställa dödsorsaken, talar man om plötslig spädbarnsdöd. År 2019 registrerades 13 sådana fall i Sverige. Barnen löper betydligt större risk när de sover på mage i stället för på rygg. Att utsätta foster eller nyfödda för nikotin ökar också risken, liksom viss sovmiljö. Frågan har väckts om napp tvärtom kan minska risken. Socialstyrelsen bad SBU att söka efter evidens.

Tidig nappanvändning och amningsproblem
Amning etableras oftast under barnets första levnadsveckor. Eftersom användning av napp tillfredsställer barnets sugreflex har frågan väckts om det kan störa amningen att barnet suger på napp. Socialstyrelsen ställde frågan till SBU:s upplysningstjänst.

Självvald inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom
Självvald inläggning på psykiatrisk vårdavdelning är en relativt ny vårdform för personer med allvarlig psykisk sjukdom och stort vårdbehov. Patienten bedöms kunna avgöra sitt eget behov av sjukhusvård och ges möjlighet till några dagars heldygnsvård utan att först bedömas av läkare. Förutsättningarna regleras i ett kontrakt som upprättas vid ett vårdplaneringsmöte.

Videomöte jämfört med fysiskt besök inom primärvården
Videomöten har blivit en viktig del av kontakten mellan vårdpersonal och många patienter, och covid-19-pandemin har påskyndat förändringen. Under de första månaderna år 2020 nästan tiodubblades användningen av regionernas egna digitala tjänster. Även andelen vårdkontakter med privata digitala vårdgivare ökade kraftigt under våren 2020.

Protonstrålbehandling av cancer hos barn och vuxna
Vanlig strålbehandling utgörs av fotoner – oladdade partiklar utan massa som ska skada och krympa cancervävnaden. Om strålningen råkar skada även den friska vävnaden runt tumören kan patienten drabbas av problem och komplikationer.

KBT respektive ACT i behandling av långvarig smärta: Individuell kontra gruppvis terapi
Långvarig smärta, till skillnad från akut, behandlas ofta på likartat sätt oavsett orsak. Psykologiska metoder är vanligt och ingår ofta som en del i så kallad multimodal rehabilitering – program som ofta kombinerar ett beteendepsykologiskt förhållningssätt med exempelvis avspänning, ergonomiska åtgärder och utbildning. Till de psykologiska metoderna hör kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). SBU har fått frågan om effekten är densamma när respektive terapi ges gruppvis och individuellt.

Anställning vid nedsatt intellektuell funktion
SBU har kommenterat en finsk systematisk översikt om stödinsatser för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska komma in på den öppna arbetsmarknaden.

Evidens om behandling av psykisk sjukdom efter förlossning
Omställningen av hormoner efter förlossning har misstänkts kunna utlösa psykisk sjukdom, samtidigt som livssituationen förändras. Problemen kan även påverka barnet.

Psykiatrisk heldygnsvård av unga – grundfrågorna måste tacklas
Heldygnsvården inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) behöver svar på grundfrågor om verksamhetens syfte, innehåll, upplägg och samverkan. Detta kunde en grupp berörda unga, närstående och yrkesverksamma enas om vid prioritering av kunskapsbehov. Både forskning och verksamhetsutveckling krävs.

Systematisk översikt: sex steg i arbetet
Steg 1: Formulera en tydlig fråga enligt PICO-formatet (P – population/
problem), den kategori av patienter/brukare/klienter som man är intresserad av; (I – intervention) den insats/metod/behandling som testas; (C – control/comparison) – det alternativ man jämför med; (O – outcome) utfall eller effekt av intresse, samt hur detta mäts.
Steg 2: Gör strukturerad litteratursökning. Sök i flera databaser utifrån PICO...

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig