Sent with rule.io
Logo Logo
Hög kontinuitet i vården har goda effekter
Kontakt med samma läkare eller annan vårdperson över längre tid har gynnsamma effekter för personer med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom och personer med allvarlig psykisk sjukdom.

Det visar en ny systematisk utvärdering av forskning på området.

SBU har undersökt hur kontinuitet i vårdrelationen påverkar sjukdomsförlopp, vårdbehov och relaterade kostnader. Resultaten talar för att högre grad av relationskontinuitet, det vill säga att ha kontinuerlig kontakt med en och samma vårdperson, är positivt för de patientgrupper som undersökts. Tillförlitligheten för resultaten varierar på grund av brister i den publicerade forskningens metoder, men trovärdigheten stärks av att alla resultat pekar åt samma håll.

Utifrån utvärderingens slutsatser rörande samband mellan relationskontinuitet och vårdutnyttjande har SBU även gjort hälsoekonomiska beräkningar för respektive patientgrupp. För patientgruppen med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom tyder SBU:s scenarioanalyser på att högre relationskontinuitet kan ge kostnadsbesparingar för akutmottagningsbesök och sjukhusinläggningar.

–  I jämförelser med andra OECD-länder uppvisar svensk vård stora brister i kontinuitet. Även om utvärderingen inte inkluderar andra patientgrupper så finns det anledning att reflektera över vikten av personlig kontinuitet i vården av andra sjukdomstillstånd, säger specialistläkaren Sven Engström, sakkunnig i projektet.

Effektivt med tolvstegsbehandling vid alkoholberoende
Tolvstegsbehandling har god effekt vid skadligt bruk eller beroende av alkohol. Effekten uppnås till stor del genom att främja ökat deltagande i frivilligorganisationen Anonyma alkoholister (AA) under och efter avslutad tolvstegsbehandling.

Det framgår av en systematisk forskningsöversikt som SBU granskat och kommenterat.

När det gällde kontinuerlig nykterhet hade tolvstegsbehandling något bättre effekt än andra vanliga behandlingar såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationshöjande behandling (MET). För de flesta andra utfallsmått hade de olika typerna av insatser dock likvärdig effekt.

En brist i rapporten är att man inte gjort någon skillnad mellan korta, hänvisande insatser och omfattande tolvstegsbehandlingar. Sammanfattningsvis stärker ändå rapporten det vetenskapliga underlaget för tolvstegsbehandling som insats vid alkoholberoende.

Globalt dör omkring 3,3 miljoner människor varje år av alkoholrelaterade orsaker, vilket är ungefär tio gånger fler än av alla illegala droger sammantaget.
I Sverige har kostnaderna för alkoholmissbruk beräknats till 103 miljarder kronor per år, varav 15 miljarder för vård och behandling.
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig