Sent with rule.io
Logo Logo
Fysioterapi kan hjälpa vid provocerad vulvodyni (vestibulit)
Det finns visst vetenskapligt stöd för att en kombination av fysioterapeutiska åtgärder kan minska smärtan och förbättra den sexuella funktionen hos kvinnor med provocerad vulvodyni. För läkemedel, kirurgi, psykologiska behandlingar och andra metoder går det inte att bedöma effekterna.

Behandlingsmetoder som SBU identifierat i sin nu publicerade utvärdering var bland annat TENS, KBT och mindfulness. De läkemedel som ingår i rapporten har givits antingen oralt (till exempel gabapentin), topikalt, det vill säga på huden eller slemhinnan, (till exempel lidokain) eller via injektion (till exempel botulinumtoxin).
Förutom för kombinerad fysioterapi var studierna oftast små och hade jämförts på olika sätt. Att det inte går att dra tillförlitliga slutsatser om behandlingsinsatsernas resultat betyder inte att de saknar effekt, däremot att det behövs mer, och jämförbar forskning.

Experterna bakom rapporten efterlyser särskilt effektstudier av kombinerade behandlingsmetoder och multiprofessionella insatser. För att kunna väga samman resultat från framtida studier vore det önskvärt att ta fram överenskommelser om viktiga, gemensamma utfallsmått, ett så kallat core outcome set.

Bakgrund
Provocerad vulvodyni (tidigare kallat vestibulit) är ett smärttillstånd som drabbar främst unga kvinnor.

Smärtan är lokaliserad till slemhinnan runt slidöppningen och beröring av vävnaden utlöser en intensiv, brännande smärta. Orsakerna är inte klarlagda, men troligtvis samverkar fysiologiska och psykologiska faktorer.

Välgjord forskning behövs för diagnostik och behandling av lipödem
Vetenskapligt underlag saknas för såväl diagnostisering som behandling av lipödem. Det kan leda till att personer med lipödem inte uppmärksammas av hälso- och sjukvården och inte får adekvat vård.

Utvärderingen visar att det saknas vetenskapligt stöd för de behandlingar som idag används vid lipödem. Detta bör dock inte tolkas som att ingenting fungerar – vi behöver helt enkelt mer välgjord forskning inom området. Detsamma gäller för diagnostik av sjukdomstillståndet.
 
Bakgrund
Lipödem är en sjukdom som vanligen debuterar i samband med hormonella förändringar såsom vid pubertet, graviditet och klimakteriet. Den fick en diagnoskod först 2017.

Lipödem utmärks av en symmetrisk fettansamling på stuss, lår, underben och/eller armar, medan fötter eller händer inte är påverkade. Sjukdomen karakteriseras av smärta och tryckömhet på de påverkade områdena.

Den icke-kirurgiska behandlingen vid lipödem som erbjuds idag ska lindra symtom med till exempel kompressionsplagg, manuellt lymfdränage, fysisk aktivitet och dieter. De kirurgiska behandlingsstrategier som används är fettsugning av påverkade områden eller bariatrisk kirurgi (magsäcksreducerande kirurgi).
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig