Sent with rule.io
Logo Logo
Nytt nummer av SBU:s tidning "Vetenskap & Praxis" 

Nummer 1/2, 2021

När det glappar mellan evidens och beslut
Forskare och beslutsfattare har helt skilda roller – uppdragen kan inte ersätta varandra. Men många menar att glappet mellan dem måste minska om samhället ska
klara utmaningarna inom hälsa och välfärd.

Inte bara ryktena förvirrar
Den 15 februari 2020 förklarade WHO:s generaldirektör att världen inte bara måste bekämpa ett nytt virus utan också en ”infodemi” av felaktiga påståenden som ”sprids snabbare och lättare än ett virus och är lika farligt”. 

Nyförlöst: Två undersökare och vårdprogram avslöjar bristning
Om kvinnor som nyss fött barn undersöks av två barnmorskor eller läkare i stället för en, identifieras betydligt fler av de förlossningsbristningar som har uppstått. Att ha vårdprogram för diagnostik och behandling kan också leda till att dubbelt så många bristningar påvisas. Det framgår av SBU:s nya granskning av den samlade forskningen.

Föda barn: Svår rädsla verkar fångas upp väl av VAS-skalor
De flesta fall av svår förlossningsrädsla skulle kunna fångas upp i mödravården med så kallade visuellt analoga skalor, VAS. Befintlig forskning ger däremot inga besked om lämplig utformning, kliniskt relevanta tröskelvärden eller bästa behandling.

Depression: Möjligt bli bra av H-magnet när annat sviktar
Fyra veckors behandling med djup magnetstimulering genom kraniet (dTMS) kan leda till att en del personer med svårbehandlad depression blir symtomfria. Det är dock vetenskapligt ovisst om effekten kvarstår under längre tid.

Evidens har kartlagts inom hela tandvården
SBU har identifierat och granskat tusentals systematiska översikter inom tandvården. I en stor klickbar tabell, en ”evidenskarta”, kan praktiker, forskare och forskningsfinansiärer hitta välgjorda översikter och se på vilka områden sådana saknas.

Felaktig syntes ger skev helhetsbild
Systematiska översikter kan ge säkrare svar än enskilda studier. En viktig del av översiktsarbetet är möjligheten att kombinera resultaten från de studier som ingår, till exempel genom metaanalys. Antalet sådana analyser har tiodubblats på två årtionden, och tilltron till resultatens giltighet är stor. Men många av analyserna utförs felaktigt och klarar inte ens grundläggande kvalitetskrav.

Graviditet: Evidensläget för olika insatser mot tre komplikationer
SBU har identifierat välgjorda forsknings-översikter om diagnostik och behandling av hotande förtida födsel, hepatos (”graviditetsklåda”) och bäckensmärta (”foglossning”)
– och pekar samtidigt på områden där sådana översikter fattas.

Hälsoekonomer undersöker hur resurserna kan räcka till mer hälsa
När behovet av vård och omsorg är stort samtidigt som resurserna tryter är det extra viktigt att satsa på de åtgärder som ger mest för pengarna. SBU:s hälsoekonomer vill underlätta valet genom att jämföra nyttan av olika insatser med deras kostnader.

Klargör evidensläget inför beslut
Vilka välgjorda systematiska översikter har publicerats om olika insatser i vård och omsorg? Här är några aktuella svar från SBU:s upplysningstjänst.

Ska sporra till ny forskning om insatser vid psykisk ohälsa
En aktuell SBU-rapport pekar på forskningsfrågor om psykisk ohälsa som kan behöva besvaras med systematiska översikter eller nya studier.

Postcovid – SBU gör löpande översikt av studier av behandling och rehab
Forskare över hela världen bygger nu upp kunskap om långvariga komplikationer hos personer som har haft covid-19. SBU har fått regeringens uppdrag att löpande utvärdera och sprida kunskap om studier som gäller behandling och rehabilitering av sjukdomens långtidseffekter.

Felkälla när forskare fiskar efter resultat
Forskningslitteraturen blir missvisande när forskare analyserar datamängder på alla ledder och sedan enbart redovisar sådana statistiskt signifikanta resultat som de önskar.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig