Sent with rule.io
Nyhetsbrev #3 2021
  
Välkommen till Kultur Gävleborgs nyhetsbrev!

Med anledning av en intensiv vår med digitala kulturplanedialoger och en särskild utlysning av tematiska uppdrag kommer här ett kort nyhetsbrev medan vårsolen tinar bort det senaste snötäcket över alla vårlökar och tussilago som letat sig upp runt om i vårt län.

God läsning!


Kommande regionala kultur- och biblioteksplan Gävleborg 2023-2026
I januari inleddes kulturplanedialogarbetet där du - oavsett om du är politiker, tjänsteperson, kulturskapare, kulturförmedlare, självorganiserad, ideellt aktiv, näringsidkare eller på annat sätt engagerad person - kan göra din röst hörd inför den kommande regionala kulturplanen 2023-2026.
 
Fram till oktober 2021 arrangerar Region Gävleborg med bland annat kulturaktörer med regionalt uppdrag dialoger där det är möjligt att samtala om:
 • Hur skulle du vilja att den verksamhet du är engagerad inom utvecklas?
 • Hur skulle du vilja se att ditt verksamhetsområde (ex. hemslöjd/musik/bildkonst) utvecklas?
 • Hur skulle du vilja se samverkan mellan olika verksamhetsområden inom konst- och kulturlivet?
 • Hur skulle du vilja att samverkan mellan konst- och kulturlivet och samhället i stort utvecklas?
Enligt förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
ansvarar varje landsting/region för att utarbeta ”den regionala kulturplanen [...] i samverkan med
länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället”.
 
Nu är anmälan öppen till flera av tillfällena som äger rum i bland annat april och maj. 

Alla dialogtillfällen, tidsplanen och annan information hittar du samlade på vår hemsida.


www.regiongavleborg.se/kulturplan2023
 


Nya tematiska uppdrag inom kultur april 2021
Under 2020 lyste Region Gävleborg ut särskilda uppdrag till professionella kulturskapare. 67 uppdrag tilldelades inom bild- och formkonst, crossmedia, dans, film, hemslöjd, litteratur och musik samt tre inom kulturkritik.

Under perioden 13 april - 2 maj finns det möjlighet att söka nya uppdrag inom tre olika teman för tre olika yrkeskategorier inom kulturfältet: kulturskapare, kulturprojektledare och forskare. Läs mer om respektive tema nedan.

Uppdrag inom kultur


Presentation av kulturskapare

Tre kulturskribenter om kultur i tider av kris

 


Tematiska uppdrag inom Hållbarhet/omställning
Temat för dessa uppdrag är hållbarhet/omställning, det vill säga konstnärliga och kulturella gestaltningar av social, kulturell, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och vad vi kan göra i stort och i smått för att ställa om.

I november 2019 lyste Europaparlamentet ut klimatnödläge vilket bland annat innebar att EU bör minska sina utsläpp med 55 % senast 2030 med sikte på klimatneutralitet senast 2050. Detta ställer krav på en enorm och akut omställning.

Hur kan omställningen förstås konstnärligt utifrån såväl individ som kollektiv? Vilken roll kan konsten, hantverket och kulturen ta i omställningsarbetet? Hur kan konsten och kulturen på olika sätt stärka och förbättra gestaltandet av våra livsmiljöer, vårt agerande, vår förståelse för och engagemang inom hållbarhetsfrågor?

Dessa uppdrag möjliggör ett visionerande kring och gestaltande av möjlig samhällsutveckling. Exempel på spår inom temat är gestaltad livsmiljö/samhällsutveckling, glesbygd/landsbygd, självförsörjning/materialitet, skogen, socialt engagemang eller världsarvet Hälsingegårdar etc.

Läs mer om villkor och kriterier samt hur anmälan går till på vår hemsida.

Tematiska uppdrag 2021 


Tematiska uppdrag inom Identitet/demokrati
Kanske säger vi till våra barn ”Du kan bli vad du vill!”. Men är det möjligt att bli vad vi vill?
De av FN överenskomna mänskliga rättigheterna gäller för oss alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation.

Ändå växer vi upp med olika förutsättningar. Hur är det att bygga och göra sin identitet – här i Gävleborg – nu och historiskt med just olika förutsättningar?

2021 firar vi demokratin i Sverige eftersom det är 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Insatser görs runt om i landet för att på olika sätt stärka våra demokratiska förmågor och kunskaper om demokrati.

Vad är det som formar och påverkar vad var och en har möjlighet att uttrycka och bejaka? Vilka är det som har makt och möjlighet att påverka och forma vår gemensamma tid och plats? Hur kan det demokratiska samspelet gynna alla identiteter? När uppstår konflikter och hur kan vi stärka möjligheterna? Vem ska ha rätt att delta i vilka beslutsprocesser? 

Dessa uppdrag möjliggör att genom ett konst- eller kulturprojekt skildra och gestalta demokrati och identitetsskapande i en Gävleborgskontext. Med diskrimineringsgrunderna som referenspunkter utforska hur det är att utveckla sin identitet på en plats som Gävleborg. Temat identitet möjliggör ex. spår inom mångfald, hbtq, feminism, klass, motstånd och progression etc

Läs mer om villkor och kriterier samt hur anmälan går till på vår hemsida.

Tematiska uppdrag 2021 


Tematiska uppdrag inom Sveriges nationella minoriteters kultur och språk
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274) ska "Det allmänna […] främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.”
I detta sammanhang utlyser Region Gävleborg våren 2021 särskilda uppdrag kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och språk.
Sveriges fem nationella minoriteter är: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar samt urfolket samer.
De nationella minoritetsspråken är: jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska.
Vill du vara med och bidra till främjande och synlighet av Sveriges nationella minoriteters kultur och språk? Eventuellt särskilt bidra till barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur?
Oavsett om du identifierar dig som en del av en nationell minoritet eller inte, om du pratar ett nationellt minoritetsspråk eller inte, kan du som professionell kulturskapare, kulturförmedlare eller forskare verksam eller boende i Gävleborg anmäla ditt intresse för att få ett av Kultur Gävleborgs särskilda uppdrag.

Läs mer om villkor och kriterier samt hur anmälan går till på vår hemsida.

Tematiska uppdrag 2021


Tema Sveriges nationella minoriteters kultur och språk
 
Ehandlingar.se, pågående och kommande utlysningar i korthet
Från och med 2021 är ehandlingar.se Region Gävleborgs webbverktyg för att hantera ansökningar, intresseanmälningar, nomineringar, utlysningar, enkäter och redovisningar. 

Ansök i ehandlingar.se just nu
 • Tematiska uppdrag inom kultur, 13 april - 2 maj 2021
 • Utvecklingsbidrag till kultur till och med 15 maj
 • Växthusstöd till och med 1 december
 • Projektstöd till kulturverksamhet, 15 april-15 maj
 • Stöd till kulturarrangemang, 15 april-15 maj
 • Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm, 15 april-15 maj
 • Toppstöd inom professionell kort- och dokumentärfilm, 15 april-15 maj

Kommande ansökningar senare i vår:
 • Verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn inklusive politiska ungdomsförbund, studieförbund, pensionärsorganisationer, ungdomsorganisationer och distriktsorganisationer inom kultursektorn, 1 maj-1 sept
 • Uppdrag inom konstnärlig miljögestaltning "Framtidsbygget"

Ehandlingar.se

Bidrag kultur
Kultur Gävleborgspodden
En podd om Region Gävleborgs kulturverksamhet och om hur politiska uppdrag blir till kulturupplevelser för dig och mig. Ta del av fördjupande samtal om kultur utifrån Gävleborgsperspektiv.

Du hittar såväl spellistor som enskilda avsnitt på Soundcloud, Spotify och andra ställen där poddar finns. Sök på Kultur Gävleborgspodden.

Kultur Gävleborgspodden
Sociala medier
Kultur Gävleborg finns på både Facebook och Instagram där vi delar med oss av utlysningar, inbjudningar, tipsar om evenemang, förkovring och goda exempel på kulturverksamhet.

Facebook

Instagram
Vi har fler nyhetsbrev!
Kultur Gävleborg producerar även nyhetsbrev från flera av våra verksamhetsområden.

Övriga nyhetsbrev
HBTQ-certifierade
Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR. Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Läs mer om Dataskyddsförordningen
 
Kultur Gävleborg | Kungsbäcksvägen 32 | 802 67 Gävle | noreply@nyhetsbrev.regiongavleborg.se