Sent with rule.io
Nyhetsbrev #2 2021
  
Välkommen till Kultur Gävleborgs nyhetsbrev!

Nu är vårvintern här och trots fortsatt kraftiga restriktioner pågår verksamheten med att stärka, främja, producera och förmedla kultur för fullt runt om i Gävleborg.

Ett axplock av de aktiviteter vi arbetar med just nu är Kamerans ABC, en digital inspirationsdag om medie- och informationskunskap i förskolan, #1kvmlin2021, Bokstart om läsfrämjande för våra allra minsta, Sommardans Gävleborg och samlingsskivan SPÅR med nyskrivna låtar av åtta Gävleborgsmusiker. Sex konstnärer har precis fått i uppdrag att göra platsspecifika konstnärliga miljögestaltningar på våra tre folkhögskolor i länet när de byggs om och 27 mars  öppnar uställningen Drivande skog med Pia Rönicke som del av ett konstnärligt residens och samverkansprojekt i länet.

För tillfället arbetar vi också med att gå igenom det stora antalet kulturprisnomineringar och stipendieansökningar.  Antalet kulturstipendieansökningar har mer än fördubblats på två år. Ansökningar till världsarvsstipendiet/residenset på världsarvet Hälsingegårdar har strömmat in från forskare och konstnärer i över 30 olika länder!

God läsning!


Kommande regionala kultur- och biblioteksplan Gävleborg 2023-2026
I januari inleddes kulturplanedialogarbetet där du - oavsett om du är politiker, tjänsteperson, kulturskapare, kulturförmedlare, självorganiserad, ideellt aktiv, näringsidkare eller på annat sätt engagerad person - kan göra din röst hörd inför den kommande regionala kulturplanen 2023-2026.
 
Fram till oktober 2021 arrangerar Region Gävleborg med bland annat kulturaktörer med regionalt uppdrag dialoger där det är möjligt att samtala om:
 • Hur skulle du vilja att den verksamhet du är engagerad inom utvecklas?
 • Hur skulle du vilja se att ditt verksamhetsområde (ex. hemslöjd/musik/bildkonst) utvecklas?
 • Hur skulle du vilja se samverkan mellan olika verksamhetsområden inom konst- och kulturlivet?
 • Hur skulle du vilja att samverkan mellan konst- och kulturlivet och samhället i stort utvecklas?
Enligt förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
ansvarar varje landsting/region för att utarbeta ”den regionala kulturplanen [...] i samverkan med
länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället”.
 
Alla dialogtillfällen, tidsplanen och annan information hittar du samlade på vår hemsida:
 
www.regiongavleborg.se/kulturplan2023

 


Kultur och kreativa näringar: särskilda uppdrag till kulturskapare i länet
Under 2020 lyste Region Gävleborg ut särskilda uppdrag till professionella kulturskapare. 67 uppdrag tilldelades inom bild- och formkonst, crossmedia, dans, film, hemslöjd, litteratur och musik. Dessutom tilldelades tre kulturskribenter uppdrag att reflektera över kulturen, pandemin och det kulturskaparna valde att göra. Nu finns såväl skribenternas reflektioner som filmarnas processbeskrivningar, författarnas texter, musikernas låtar, dansfilmer, dokumentationsbilder från slöjdare och bild- och formuppdragens arbeten från den första utlysningen på vår hemsida.

Välkommen in och botanisera bland kompetensen i länet! Kanske kan du hitta nya samarbetspartners till ditt kommande projekt, föreläsare till höstens programkvällar, kompositörer till nästa film, konstnärer till kommande utställningsperioder eller skribenter till nästa tidskrift?

Bilden ovan är en dokumentationsbild från coutureprojektet av Matilda Olsson, Mira Svenered och Ylva Sahlström, som fick särskilt uppdrag inom hemslöjd, våren 2020.

Presentation av kulturskapare

Tre kulturskribenter om kultur i tider av kris


På gång inom kultur och kreativa näringar
 • I april lyser vi ut ytterligare tematiska uppdrag till bland annat kulturskapare och kulturproducenter.
 • Under våren kommer vi komplettera med motsvarande presentationer av de kulturskapare som har uppdrag fram till 31 mars.
 • I sommar kommer en utställning, Kartritare - att navigera i en tid av ovisshet, att visas på Gävle Konstcentrum med bild- och formuppdragens skisser.
 • Under 2021 kommer vi att påbörja en serie fortbildningstillfällen för aktörer inom kultur och kreativa näringar inom kulturfinansiering, marknadsföring, kulturföretagande, juridik och presentationsteknik. Mer information kommer!  
Ehandlingar.se, pågående och kommande utlysningar i korthet
Från och med 2021 är ehandlingar.se Region Gävleborgs webbverktyg för att hantera ansökningar, intresseanmälningar, nomineringar, utlysningar, enkäter och redovisningar. 

Ansök i ehandlingar.se just nu
 • Open call: portfoliovisningar inom bild- och formkonst, 17 mars-5 april
 • Utvecklingsbidrag till kultur till och med 15 maj
 • Växthusstöd till och med 1 december

Kommande ansökningar senare i vår:
 • Projektstöd till kulturverksamhet, 15 april-15 maj
 • Stöd till kulturarrangemang, 15 april-15 maj
 • Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm, 15 april-15 maj
 • Toppstöd inom professionell kort- och dokumentärfilm, 15 april-15 maj
 • Tematiska uppdrag till kulturskapare, april 2021
 • Verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn inklusive politiska ungdomsförbund, studieförbund, pensionärsorganisationer, ungdomsorganisationer och distriktsorganisationer inom kultursektorn, 1 maj-1 sept
 • Uppdrag inom konstnärlig miljögestaltning "Framtidsbygget"

Ehandlingar.se

Bidrag kultur
Bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag 2021
Den 21 januari 2021 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 46 380 000 kronor att fördela i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Den 24 februari 2021 beslutade Region Gävleborgs Kultur- och kompetensnämnd om slutlig fördelning av bidraget 2021 till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag, det vill säga: Arkiv Gävleborg, Folkteatern Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, Hälsinglands museum, Kultur Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Riksteatern Gävleborg.

På Region Gävleborgs hemsida kan du även ta del av kulturaktörernas årsredovisningar 2020 och handligsplaner för tillgänglighet 2021.

Årsredovisningar 2020

Handlingsplaner för tillgänglighet 2021
Kultur Gävleborgspodden
Under våren 2020 lanserade vi Kultur Gävleborgspodden som ett alternativ till publika möten och livekonferenser.

Lyssningstips:
Idag, 23 mars 2021, släppte vi en ny spellista ORD I TID - litterära betraktelser under en pandemi. Det är en serie avsnitt om litteratur i vilken vi intervjuar författare från länet och bjuder på inläsningar av deras specialskrivna texter från de Särskilda uppdrag som de tilldelades i april 2020. Inläsningarna är dels med författarna själva och dels gjorda i samarbete med Folkteatern Gävleborg. Utsnitt ur dessa kommer även kunna höras i P4 Gävleborg varje onsdag i två månader.

Lyssna på ORD I TID - litterära betraktelser under en pandemi

https://soundcloud.com/kulturgavleborg

Om Kultur Gävleborgspodden
                  

Statens särskilda satsning på konstinköp
Med anledning av den tuffa arbetssituationen för kulturskapare, särskilt inom bild- och formkonstområdet, har regeringen avsatt 50 miljoner extra under 2021 för konstinköp fördelade lika mellan Statens konstråd för inköp av offentlig och semioffentlig konst samt Moderna Museet.
Efter en mer generell utlysning till konstnärer arrangerar nu konstkonsulenterna i Sverige tillsammans med de statliga myndigheterna regionala portfoliovisningar för att säkerställa att satsningen stärker konstnärskåren i hela landet.

Vi bistår med att arrangera ett digitalt Meetingpointskoncept 28 april när konstnärer folkbokförda i Gävleborg får göra digitala visningar i sina ateljéer för inköpare och utställningsarrangörer. 

Mer information om detta hittar du på vår hemsida och intresseanmälan skickas in via e-handlingar.se.

Intresseanmälan portfoliovisning

Statens konstråds breda satsning på att köpa in konst från hela Sverige
Sveriges nationella minoriteters kultur och språk
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) är kommunerna, regionerna och andra myndigheter skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur. 
 
Kommande flaggdagar och viktiga högtidsdagar för de nationella minoriteterna är följande:

  8 april: Romernas nationaldag

Passa på att lyssna på Kultur Gävleborgs poddpoddavsnitt om:
- Gävle kommuns arbete med romsk inkludering (2016-2020)
- Rosa Taikons samling på Hälsinglands museum

Kultur Gävleborgs poddsavsnitt om romer

Ta även gärna del av Kultur Gävleborgs språkpaket på romani chib. Det innehåller en bok, "Maja bakar Saviáko (på kaale och kalderash), att läsa tillsammans med de allra yngsta barnen (0-3 år), ett informationsblad om en kan hjälpa sitt barn att utveckla språket samt läskompisen Bella, som kan göra bokläsningen mer levande. Språkpaket är en gåva från Region Gävleborg och finns att hämta på länets folkbibliotek.

Språkpaket på romani chib

Mer information om Sveriges nationella minoriteter och deras rättigheter, om romer och deras bidrag till Sveriges kulturliv samt om romani chib finns på Region Gävleborgs hemsida:

www.regiongavleborg.se/minoritet
 
Tips! På LinkedIn finns en grupp: Vi som arbetar med Sveriges nationella minoriteters rättigheter, kultur och språk. Syftet med denna grupp är att vara en digital mötesplats för att bidra till en ökad spridning av information, kunskap och erfarenhetsutbyte kopplade till Sveriges nationella minoriteter.

LinkedIn-grupp
 
Gestaltad Livsmiljö - en ny politik för arkitektur, konst, design och kulturmiljöer
Gestaltad livsmiljö är sedan 2018 ett nytt politikområde som anger hur arbetet med arkitektur, design, konsthantverk och offentlig konst i samhällsutveckling ska bedrivas i Sverige. Ansvariga myndigheter är ArkDes, Statens Konstråd, Riksantikvarieämbetet och Boverket. 

Under 2021 har Kultur- och kompetensnämnden beviljat utvecklingsbidrag till en förstudie om interkommunalt samarbete och kunskapshöjande insatser inom Gestaltad Livsmilljö. Gävle kommun, sektor Livsmiljö i samarbete med Hudiksvalls kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns kommun är det som bedriver förstudien och nu har de rekryterat konstnären Anna Högberg som projektledare för gestaltad livsmiljö. Du kan komma i kontakt med henne via Gävle Konstcentrum

Bilden ovan är från Region Gävleborgs satsning på nya vårdmiljöer, i Framtidsbygget.

Boverket
 

Tips! På LinkedIn finns en grupp för interregional samverkan inom konst- och kulturområdet för att stärka implementeringen av gestaltad livsmiljö. Kultur Gävleborg medverkar i en programgrupp för kunskapshöjande insatser inom området.

LinkedIn-grupp
 
Om Kultur Gävleborg, rekryteringar och lediga jobb
Kultur Gävleborg är Region Gävleborgs avdelning för kulturfrågor, med varaktigt regionalt uppdrag inom kultursamverksansmodellen. Avdelningen är organiserad inom den nya Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen med Jan-Olof Friman som direktör, Carin Palmqvist Isaksson som avdelningschef och enhetschef för medarbetarna inom dans, konst och musik och Pia-Marit Ekström som enhetschef för film, crossmedia, hemslöjd, biblioteksutveckling och världsarvet Hälsingegårdarna.

Nu är det klart att den 12 april 2021 börjar Martin Eriksson. Han vikarierar för Lena Ostermann, som verksamhetsutvecklare inom film med fokus på biografer och visningsfrågor. Martin har examen i beteendevetenskap och filmvetenskap och en övergripande inblick i svensk filmbransch genom sitt arbete på 20th Century Fox, Uppsala kortfilmsfestival, SF Bio/Filmstaden och Stockholms filmfestival.

Jessica Engberg började den 18 februari 2021 som projektledare för Sommardans Gävleborg. Jessica är utbildad dansare vid The Scottish School of Contemporary Dance. Hon har varit verksam nationellt såväl som internationellt som dansare, koreograf och lärare. De senaste åren har Jessica undervisat på Bollnäs Kulturskola och Viksjöforsbaletten.

Just nu har vi inga lediga jobb.

Kontaktuppgifter till vår personal
 
Kultur Gävleborgspodden
En podd om Region Gävleborgs kulturverksamhet och om hur politiska uppdrag blir till kulturupplevelser för dig och mig. Ta del av fördjupande samtal om kultur utifrån Gävleborgsperspektiv.

Du hittar såväl spellistor som enskilda avsnitt på Soundcloud, Spotify och andra ställen där poddar finns. Sök på Kultur Gävleborgspodden.

Kultur Gävleborgspodden
Sociala medier
Kultur Gävleborg finns på både Facebook och Instagram där vi delar med oss av utlysningar, inbjudningar, tipsar om evenemang, förkovring och goda exempel på kulturverksamhet.

Facebook

Instagram
Vi har fler nyhetsbrev!
Kultur Gävleborg producerar även nyhetsbrev från flera av våra verksamhetsområden.

Övriga nyhetsbrev
HBTQ-certifierade
Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR. Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Läs mer om Dataskyddsförordningen
 
Kultur Gävleborg | Kungsbäcksvägen 32 | 802 67 Gävle | noreply@nyhetsbrev.regiongavleborg.se