Sent with rule.io
Nyhetsbrev #1 2021
  
Välkommen till 2021 års första övergripande nyhetsbrev från Kultur Gävleborg
Året börjar med fortsatt stora utmaningar för kulturområdet med tanke på restriktionerna som inte gör det möjligt för oss att bedriva verksamhet som vanligt, men vi ser ändå fram emot ett nytt år!
 
Vi på Kultur Gävleborg kan blicka tillbaka på ett 2020 som innebar stor omställning men också många nya spännande samarbeten och erfarenheter! Vi har bland annat gjort digitala livesändningar av kultur, deltagit i och arrangerat flertalet digitala konferenser och utbudsdagar, stöttat fantastiska projekt runt om i länet, deltagit i nationella arbetsgrupper för att stärka kulturlivet i hela landet och lanserat en podcast för fördjupade samtal om kultur i Gävleborg.  
 
Förutom våra vanliga stipendier, stöd och bidrag tilldelade vi under 2020 så många som 67 särskilda uppdrag till professionella kulturskapare i länet för att konstnärligt utforska den märkliga och utmanande tid vi befinner oss i samt gav tre kulturskribenter i uppdrag att analysera det kulturskaparna gjort. Under 2021 hoppas vi kunna tillgängliggöra många av de nya verken och erfarenheterna som sprungit ur de 70 uppdragen.
 
Vid årsskiftet omorganiserades stora delar av Region Gävleborg och vi tillhör nu en ny förvaltning som heter Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen med Jan-Olof Friman som direktör, Carin Palmqvist Isaksson är fortsatt avdelningschef för Kultur Gävleborg och enhetschef för medarbetarna inom dans, konst och musik och nyrekryterade Pia-Marit Ekström är enhetschef för världsarv, litteratur, bibliotek, hemslöjd, film och crossmedia.
 
Nu går vi mot ljusare tider och ser fram emot ännu ett spännande år!
Kulturstipendier, kulturpris och världsarvsstipendium/residens
Mellan 18 januari och 18 februari är ansökan öppen för Region Gävleborgs årliga kulturstipendier, kulturpris och världsarvsstipendium/residens.
Kulturskapare verksamma i eller med anknytning till Gävleborg kan söka kulturstipendium om 50 000 kr och forskare eller kulturskapare från hela världen kan söka stipendium inklusive residensvistelse i vårt världsarv.
 
Två stycken kulturpris delas ut varje år bestående av ett unikt konstobjekt till varje pristagare. En konstnär med regional anknytning har ett treårigt uppdrag att ta fram sex stycken kulturprisobjekt, 2021-2023 är det Linda Bäckström från Gävle. Vem tycker du bör hedras för betydelsefulla insatser för kulturen i Gävleborg i år?

Mer information om kulturstipendier

Nya kulturpriset av Linda Bäckström
Ehandlingar.se och pågående utlysningar i korthet
Från och med 2021 är ehandlingar.se Region Gävleborgs webbverktyg för att hantera ansökningar, intresseanmälningar, nomineringar, utlysningar, enkäter och redovisningar. Webbverktyget förenklar administrationen för alla parter, minskar pappershanteringen och underlättar samordningen av de uppgifter som behövs för en komplett handling.

Från och med 2021 kommer det inte att vara möjligt att göra ansökningar eller redovisningar i Kulturdatabasen längre utan du som sökande hänvisas till ehandlingar.se i stället. Du kan som vanligt gå in via hemsidan för att hitta rätt formulär för just ditt behov.

Ansök i ehandlingar.se till och med 15 februari:
 • Projektstöd till kulturverksamhet
 • Stöd till kulturarrangemang
 • Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm
 • Toppstöd inom professionell kort- och dokumentärfilm
Ansök i ehandlingar.se till och med 1 december
 • Växthusstöd
Ansök i ehandlingar.se till och med 15 maj
 • Utvecklingsbidrag till kultur
Ehandlingar.se

Bidrag kultur
Pågående projekt med utvecklingsbidrag till kultur från Region Gävleborg
Utvecklingsbidrag är Region Gävleborgs lite större stöd inom kulturområdet för projekt som ligger i linje med den rådande regionala kulturplanen. Beslut om dessa fattas av Kultur- och kompetensnämnden.
 
 • Förstudie om interkommunalt samarbete och kunskapshöjande insatser inom Gestaltad Livsmilljö - Gävle kommun, sektor Livsmiljö i samarbete med Hudiksvalls kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns kommun.
 • Förstudie om nationellt kunskapscentrum för tillgänglig konst och kultur - Hudiksvalls kommun, Hälsinglands museum och Folkteatern Gävleborg. Förstudien är en vidareutveckling av projektet Scen:se.
 • Optic X - ett internationellt konstnärsdrivet residensprojekt - Konstfrämjandet Gävleborg, i samarbete med flera av sina medlemsföreningar och andra aktörer i länet.
 • Projektet Filmstigen - Studieförbundet Bilda Mitt - verksamhet inom film/rörlig bild för unga.
 • Dansplats Skog - PHIDR - projektets syfte är att fortsätta etablera DansPlats Skog som regional scen för professionell dans i Skog, för att tillgängliggöra och utveckla dansen som konstform i länet.
 • Per Jonsson Dance Center forskningscenter (PJDC) - PJDC - projektets syfte är att bygga upp PJDC forskningscenter kring koreografen Per Jonsson på Ljusdalsbygdens museum samt driva en dansverksamhet med residens och nyskapande konstnärliga projekt.
 • Utställningsproduktion Rosa Taikon - Hälsinglands museum - produktion av en basutställning som bygger på Rosa Taikons donerade ateljé.
 • Projektet ”Världsarvet Hälsingegårdar, vårt kulturarv och omvärlden” - Bollnäs kommun - Regional världsarvspedagogik.
Regional kulturplan och regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026
Enligt förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
ansvarar varje landsting/region för att utarbeta ”den regionala kulturplanen [...] i samverkan med
länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället”.
 
Processen för att ta fram regional kulturplan Gävleborg och regional biblioteksplan Gävleborg
2023-2026 inleddes den 15 januari 2021 med ett digitalt kulturpolitiskt kultursamråd.
 
Dialogperioden med alla parter i länet kommer att sträcka sig till hösten 2021. Den ska innehålla bland annat dialog per verksamhetsområde samt dialog per tvärsektoriellt perspektiv. Representanter från offentliga (politiker och tjänstepersoner) som
ideella kulturaktörer, privata initiativtagare, samt professionella kulturskapare och
kulturförmedlare kommer att bjudas in. Vi återkommer med datum framöver.
 
Remissperioden är planerad mellan mars och maj 2022, så att Region Gävleborgs
regionfullmäktige kan fatta sitt beslut under hösten 2022.
Uppdragsöverenskommelser 2021 mellan Region Gävleborg och kulturaktörer med regionalt uppdrag
Den 11 december 2020 beslutade Region Gävleborgs Kultur- och kompetensnämnd om samtliga uppdragsöverenskommelser som gäller kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag, det vill säga: Arkiv Gävleborg, Folkteatern Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, Hälsinglands museum, Kultur Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Riksteatern Gävleborg.
 
Uppdragsöverenskommelserna klargör hur varje enskild verksamhet förhåller sig till den regionala kulturplanens prioriteringar 2019-2022. De finns att ladda ned på Region Gävleborgs hemsida.
 
Region Gävleborg har även beviljat Litteraturhuset Trampolin ett tidsbegränsat regionalt uppdrag inom litteraturområdet med fokus på barn och unga (2020-2022). Ta gärna del av dessa resurser och samverka med Litteraturhuset!
Kultur Gävleborgspodden
Under våren 2020 lanserade vi Kultur Gävleborgspodden och har under året kunnat använda det som ett dokumentationsverktyg och alternativ när publika möten och livekonferenser varit tvungna att ställas in.

Nu finns det enstaka avsnitt och hela spellistor med samtal och intervjuer på olika teman från vår breda och mångfacetterade verksamhet.  

Ett tips är att lyssna på Kulturting 2020 i två delar om breddat deltagande där vi samtalar med politiker, myndigheter, fria kulturskapare, kommun och ideell sektor om kultur för alla.

Kultur Gävleborgspodden
Sveriges nationella minoriteters kultur och språk
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) är kommunerna, regionerna och andra myndigheter skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur. På nationell nivå handlar Kultur Gävleborgs nätverkande bland annat om att bidra till framtagande av en webbutbildning, i samarbete med Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms läns, för att ge kunskap om den nationella minoritetspolitiken och hur minoritetslagen kan tillämpas i praktiken. Utbildningen kommer att utgå från ett rättighetsperspektiv där det offentligas ansvar i dessa frågor tydliggörs. Planen är att utbildningen blir klar innan sommaren. Regionalt kommer en diskussion kring en eventuell minoritetsvecka i Gävleborg att inleddas inom kort, bland annat i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner.
 
Kommande flaggdagar och viktiga högtidsdagar för de nationella minoriteterna är följande:
 • 6 februari: Samernas nationaldag
 • 24 februari: Sverigefinnarnas dag

Minoritet
 
Tips! På LinkedIn finns en grupp: Vi som arbetar med Sveriges nationella minoriteters rättigheter, kultur och språk. Syftet med denna grupp är att vara en digital mötesplats för att bidra till en ökad spridning av information, kunskap och erfarenhetsutbyte kopplade till Sveriges nationella minoriteter.

Linkedin-group
Residens/Falnande språk
Under 2020 har Kultur Gävleborg tagit fram en förstudie om sätt att paketera och utveckla all den residensverksamhet som bedrivs av eller med stöd från Region Gävleborg inom ett Artist In Residence X-paraply. Som en del av detta har Kultur Gävleborg under 2020 genomfört första fasen av ett konstnärligt, tematiskt, nomadiskt och interregionalt residens kallat för Falnande språk – ur Finnskogen med fem nordiska konsthantverkare och konstnärer. Detta gjordes i samarbete med Region Dalarna och Region Värmland. Under 2021 förbereder vi tillsammans med Länsmuseet Gävleborg och museer i grannlänen samt konstnärerna och övriga informanter en vandringsutställning på samma tema.
 
På Kultur Gävleborgspodden finns det fyra tematiska avsnitt från Falnande språk-projektet där vi samtalar både med flertalet av projektets informanter och intervjuar residenskonstnärerna.

Projektblogg Falnande språk - ur Finnskogen
Gestaltad Livsmiljö – en ny politik för arkitektur, konst, design och kulturmiljöer
Gestaltad livsmiljö är sedan 2018 ett nytt politikområde som på ett holistiskt vis anger hur arbetet med arkitektur, design, konsthantverk och offentlig konst i samhällsutveckling ska bedrivas i Sverige. Ansvariga myndigheter är ArkDes, Statens Konstråd, Riksantikvarieämbetet och Boverket. Kultur Gävleborg arbetar med implementeringen regionalt inom kultursektorn och har bland annat producerat en serie samtal tillsammans med Studiefrämjandet och Konstfrämjandet som det går att ta del av via YouTube och via Kultur Gävleborgspodden under Forum Konst 2020.

Bilden ovan är från Region Gävleborgs stora satsning på våra kommande vårdmiljöer, Framtidsbygget,  som kommer att generera många arbetstillfällen inom gestaltningsområdet i länet.

Boverket

Forum konst 2020, del II

Tips! På LinkedIn finns en grupp: Vi som arbetar regionalt med Gestaltad Livsmiljö. Syftet med denna grupp är att vara en digital mötesplats för att bidra till en ökad spridning av information, kunskap och erfarenhetsutbyte. Den bildades efter Samtidskonstdagarna 2020 och efterföljande möten. Hör gärna av dig till  konst@regiongavleborg.se om du vill veta mer.
Utredning om spelkultur i Dalarnas och Gävleborgs län
Region Dalarna och Region Gävleborg har utifrån sina respektive kulturplaner genomfört en gemensam utredning om spelkultur. Utredningens mål är bland annat att kartlägga och synliggöra spelkulturen i länen samt ge förslag på regionala och interregionala insatser.
 
Vi återkommer med mer information om detta.
Omvärldsbevakning
Nyrekryteringar och lediga jobb
I slutet av 2020 började Ninos Josef som vikarierande verksamhetsutvecklare för dans.
1 februari börjar Emelie Kellnberger som vikarierande verksamhetsutvecklare inom bibliotek med fokus på barn och unga.

Kontaktuppgifter till vår personal
 
Kultur Gävleborgspodden
En podd om Region Gävleborgs kulturverksamhet och om hur politiska uppdrag blir till kulturupplevelser för dig och mig. Ta del av fördjupande samtal om kultur utifrån Gävleborgsperspektiv när du är ute på promenad, står och diskar, åker buss eller skolar om dina tomatplantor!

Kultur Gävleborgspodden
Sociala medier
Kultur Gävleborg finns på både Facebook och Instagram där vi delar med oss av utlysningar, inbjudningar, tipsar om evenemang, förkovring och goda exempel på kulturverksamhet.

Facebook

Instagram
Vi har fler nyhetsbrev!
Kultur Gävleborg producerar även nyhetsbrev från flera av våra verksamhetsområden.

Övriga nyhetsbrev
HBTQ-certifierade
Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR. Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Läs mer om Dataskyddsförordningen
 
Kultur Gävleborg | Kungsbäcksvägen 32 | 802 67 Gävle | noreply@nyhetsbrev.regiongavleborg.se