Sent with rule.io
Logo Logo
Lite publicerat om långvariga symtom vid covid-19
På regeringens uppdrag har SBU granskat det vetenskapliga stödet för vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom efter covid-19. Som långvariga räknades kvarstående symtom efter mer än sex veckor sedan insjuknandet. Sammantaget konstaterar SBU att de publicerade studierna ännu är få, men att många resultat väntar på publicering och hundratals ytterligare studier är på gång.

SBU fann 26 relevanta studier av långvariga symtom vid covid-19, och bilden stämmer väl med vad som tidigare rapporterats när det gäller självrapporterade symtom. Om behandling och rehabilitering identifierades en enda relevant studie. Den rörde rehabilitering av äldre patienter som utfört andningsövningar under sex veckors tid, med positiva resultat.

Det är oklart hur vanligt det är med långvariga symtom efter covid-19: I studierna varierar det mellan 4 och 78 procent, beroende på vad man tittat på för patientgrupp och symtom.

Den högsta siffran rörde kvarstående hjärtbesvär i en blandad grupp patienter varav en del hade tidigare sjukdomar. Den lägsta gällde nedsatt lukt- och smaksinne. I en studie av tidigare friska värnpliktiga uppvisade var tredje ung man någon lungpåverkan sex veckor efter genomgången infektion.

SBU:s rapport är ett regeringsuppdrag och dess frågeställningar har utformats tillsammans med Socialstyrelsen.

I ett parallellt projekt har SBU genomfört en enkät om vilka frågor som anses mest angelägna för forskning om långvariga symtom vid covid-19. Flertalet svarande är patienter, men även vårdpersonal och anhöriga har fått tycka till. Slutredovisning publiceras under 2021.

 

Transkraniell magnetstimulering (dTMS) ett alternativ vid depression
 
Jämfört med placebobehandling har transkraniell magnetstimulering positiv effekt på tillfrisknande vid depression.

Det konstaterar SBU som har utvärderat effekter och biverkningar av behandling med djup transkraniell magnetstimulering, dTMS, vid depression. 

Jämfört med placebobehandling, med en overksam spole, ledde 4 veckors terapi med dTMS till att fler blev symtomfria (mellan 1 och 22 procentenheter i fyra studier). Patienterna hade alla svårbehandlad depression. 

Utifrån studieresultaten går det dock inte att bedöma om effekten kvarstår under längre tid.

Transkraniell magnetstimulering (dTMS eller rTMS) kan vara ett alternativ till t.ex. elektrokonvulsiv terapi (ECT) vid svårbehandlad depression som inte lindras av läkemedel eller psykologisk behandling. Metoden har få biverkningar förutom lokal smärta hos vissa.

Vid magnetstimulering placeras en elektromagnetisk spole på patientens huvud. Denna ger upprepade pulser för att stimulera delar av hjärnan som tros ha med depressionen att göra. 

Vid dTMS, djup transkraniell magnetstimulering, används en annan slags spole än vid den något vanligare metoden rTMS, repetitiv transkraniell magnetstimulering. Det är inte tillräckligt utvärderat hur effekten av dTMS står sig jämfört med annan behandling. Behandlingseffekten verkar dock vara i ungefär samma storleksordning för de två typerna av spole. 

SBU:s utvärdering är en uppdatering av en tidigare rapport om dTMS. Totalt 4 nytillkomna studier som beskrev effekt och biverkningar av dTMS har inkluderats utöver den studie som ingick i den tidigare rapporten.

Rapporten ingår i SBU:s regeringsuppdrag inom området psykisk ohälsa.


Samlat om insatser mot PTSD
SBU har tagit fram en folder som beskriver samlat vilka terapier, läkemedel och andra insatser mot posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som hittills har visats vara till hjälp.

Skriften riktar sig främst till personal inom vård och omsorg. Den finns nu också i en lättläst version samt i översättning till arabiska och somaliska.

SBU söker projektledare med klinisk erfarenhet
Som projektledare på SBU leder du arbetet med att sammanställa och utvärdera forskning om behandling, diagnostik och organisation i hälso- och sjukvård och social omsorg. 

Välkommen med din ansökan senast onsdagen den 9 december 2020.

 


Vad tycker du om vår webbplats?

Hjälp oss bli bättre genom att svara på våra frågor. Det tar bara några minuter. Dina svar behandlas självklart anonymt.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig