Sent with rule.io
Logo Logo


Nytt nummer av SBU:s tidning Vetenskap & praxis
 
Forskning kan inte utplåna all osäkerhet
Att fatta beslut i vård och omsorg är vanskligt utan ett säkert kunskapsunderlag. Men viss osäkerhet är oundvikligt – särskilt när sambanden är komplicerade och när åsikterna går isär om vilka värden och mål som är viktigast. Läs artikeln >

Kristallkulan är alltid grumlig
Spådomar är kittlande – de väcker både förhoppningar och fasa. Den som just ska till att sälja sitt hem hajar nog till av nyhetsflashen ”Snart spricker bostadsbubblan”. Den som ska välja aktiefonder och läser ”Raketerna på börsen” fortsätter gärna läsa. Och den som får provsvaret ”Du löper 42 procents risk för demens” kommer förmodligen att bli lite orolig om den inte har nerver av teflon. Läs artikeln >

Smärta –​ särskilt viktigt väga in läkemedelsrisker för äldre
Hos äldre personer med vanliga, långvariga smärttillstånd ger NSAID och opioider på gruppnivå mycket liten lindring utöver placebo. Samtidigt finns det alltid risk för ovanliga men allvarliga biverkningar. ”Följden borde bli: följ upp individuellt och överväg annan behandling om effekten är klen”, säger Christer Norman i SBU:s projektgrupp. Läs artikeln >

Total hjärninfarkt –​ med sådan säkerhet bekräftas ”hjärndöd”
Total hjärninfarkt bekräftas lika säkert med gammakamera och teknetium som med röntgen av hjärnans kärl – det visar ett måttligt tillförlitligt vetenskapligt underlag. Däremot räcker inte underlaget för att bedöma risken för komplikationer av så kallat apnétest hos barn i samma situation. Läs artikeln >

CGRP-hämmare hindrar svår migrän men oklara biverkningar på sikt
CGRP-hämmare kan förebygga migrän­anfall vid uppföljning upp till tre månader, enligt en översikt som dock inte belyser biverkningar. Läs artikeln >

Kronisk migrän –​ toxin kan ge ett par smärtfria dagar till per månad
Vid kronisk migrän hos vuxna kan förebyggande behandling med injektioner av botulinumtoxin var tredje månad ge ytterligare två till tre huvudvärksfria dagar per månad, jämfört med placebo. Effekten vid så kallad episodisk migrän kan däremot inte bedömas. Läs artikeln >

Vilka prognoser leder till bättre beslut?
Korrekta prognoser kan vägleda insatser i vård och omsorg. Men en del prognosmodeller leder till felaktiga förutsägelser eller är olämpliga av andra skäl. Nyttan och riskerna måste granskas innan algoritmer används i viktiga beslut. Läs artikeln >

Tobaksrökning –​ vanligare bland personer som vejpat eller snusat
Personer som snusar eller använder e-cigaretter (vejpar) börjar med tiden oftare röka tobak än personer som inte använder sådana produkter. Men det går inte att avgöra om det ena orsakar det andra eller om kopplingen beror på bakomliggande orsaker. Det går inte heller att avgöra om personer som redan röker tobak ändrar sina rökvanor ifall de också börjar vejpa eller snusa. Det visar SBU:s översikt av studier av hur olika tobaksprodukter används. Läs artikeln >

Fler blir anställda med IPS än med vanlig rehab vid nedsatt psykisk funktion
För personer med psykisk funktionsnedsättning är chansen att få anställning på den öppna arbetsmarknaden troligen större med individanpassat stöd till arbete (IPS) än med vanlig arbetsrehabilitering. Så kommenterar SBU resultatet av en aktuell översikt. Läs artikeln >

Vård för långvariga symtom av covid-19
SBU har på regeringens uppdrag gått igenom såväl pågående som publicerad forskning om långvariga symtom av covid-19. Uppdraget gavs i juli för att redovisas på sbu.se den 1 december 2020. Läs artikeln >

Tillförlitlig översikt kräver genomtänkt litteratursökning
För att få ut mesta möjliga kunskap ur jättelika forskningsdatabaser måste man veta vilka sökord som gäller och kombinera dem klokt. Utmaningen vid litteratursökning för systematiska översikter är att varken missa något väsentligt eller drunkna i ovidkommande artiklar. Läs artikeln >

Ökad aktivitet vid fysisk funktionsnedsättning
Beteende­förändrande tekniker verkar kunna öka den fysiska aktiviteten hos personer med fysisk funktionsnedsättning, enligt en översikt som SBU har kommenterat. Tillförlitligheten i olika delresultat och giltigheten för svenska förhållanden är dock inte klarlagda. Läs artikeln >

Möjligt hjälpa unga till vuxenliv efter placering
Ungdomar i USA som har haft social dygnsvård kan få olika stödinsatser när de ska gå över till ett självständigt vuxenliv. SBU:s översikt finner vissa belägg för att insatserna kan vara till hjälp. Även om effekterna är små och osäkra kan de vara betydelsefulla, enligt rapporten. Läs artikeln >

Screening plus stödsamtal mot ohälsosamt drickande
Enligt en systematisk översikt som SBU har granskat, har screeningfrågor i primärvård plus beteendeinriktade stödsamtal minskat drickandet något hos patienter som konsumerar mer alkohol än rekommenderad maxgräns i USA men som sökt för andra problem. Läs artikeln >

Samlade fakta om insatser mot PTSD efter svåra trauman
En ny folder från SBU beskriver samlat vilka terapier, läkemedel och andra insatser mot posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) som hittills har visats fungera. Läs artikeln >

Stämmer fynden i studier av prognos?
Vissa kritiska grundfrågor måste alltid ställas om forsknings­resultat som gäller prognosen för personer med ett visst problem eller hälsotillstånd. Läs artikeln >
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig