Sent with rule.io
Logo Logo
Positivt med stöd till unga när de flyttar från dygnsvård
I USA finns sedan länge särskilt stöd för barn och unga som flyttar till eget boende efter att ha varit placerade i så kallad social dygnsvård. Insatsens positiva effekter bedöms som små men viktiga. SBU har gjort en systematisk översikt om huruvida stöd till unga som ska flytta från social dygnsvård kan underlätta deras övergång till ett självständigt liv.

Unga som flyttar från familjehem eller hem för vård (HVB) löper ökad risk för en rad problem. De kan hamna i hemlöshet, arbetslöshet, få svårt att försörja sig, drabbas av fysiska och psykiska problem. Och de har oftare kontakter med straffrättssystemet än andra unga.

SBU:s genomgång visar att det finns stöd som kan ha positiv effekt på unga personers livssituation då de lämnar den sociala dygnsvården bakom sig. Den amerikanska insatsen Independent Living Services, ILS, ger ett proaktivt stöd ifråga om boende, utbildning, arbete, fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer. Det vill säga den slags stöd som unga människor som bor hemma i regel kan räkna med, till skillnad från unga i social dygnsvård.

I USA finansieras stödet till ILS av federala myndigheten sedan 1985.
SBU:s utvärdering talar för att ILS kan förbättra ungdomarnas boendesituation, hjälpa dem till en gymnasieexamen och fortsatt utbildning, leda till ett arbete samt öka deras självbestämmande och livskvalitet.

I Sverige finns inget motsvarande stöd, med dokumenterade effekter.
Mellan 3 och 4 procent av alla barn i Sverige placeras någon gång i ett familjehem eller på en institution.

Rapporten: Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård

Spelar det någon roll vilken metod vi använder?
Webbsänd konferens 14 oktober  
kl 13.00–16.00.

Länk publiceras på SKR:s och SBU:s webbplatser i god tid innan sändning.

Uppdaterad temasida om socialtjänsten

Välkommen att besöka vår uppdaterade sida om socialtjänst. Här hittar du alla våra rapporter inom området och även pågående projekt samt vetenskapliga kunskapsluckor.


Forte, SBU och Socialstyrelsen arrangerar seminarier om socialtjänstens forskning

 

Hur genomförs välgjorda och användbara effektutvärderingar inom socialtjänstens verksamhetsområden? Sedan 2007 har Socialstyrelsen och SBU återkommande arrangerat seminarier om just detta, med exempel på studieupplägg och beskrivning av nya forskningsresultat.

Under hösten tar Forte över värdskapet för seminarieserien och fortsätter att bjuda in till kostnadsfria föreläsningar för intresserade forskare, doktorander och yrkesverksamma inom socialtjänsten.


– Seminarierna passar väl in i Fortes uppdrag från regeringen att stärka tillämpad välfärdsforskning, det som formulerades i regeringens senaste forskningsproposition, konstaterar Stella Jacobson.

Hon är programansvarig för Fortes tioåriga, nationella program om tillämpad välfärdsforskning som ingår i regeringsuppdraget. Resultaten från den forskning som Forte finansierar inom ramen för satsningen kommer förmodligen att dyka upp i framtida presentationer. Syftet med seminarierna är att öka intresset för effektutvärderingar av sociala insatser, skapa nätverk och främja samarbetet mellan teori och praktik.

– Vi får faktiskt inte in så många ansökningar om interventionsforskning inom det här området, och skulle gärna se fler välplanerade studier, säger Stella Jacobson.

När det handlar om evidens för socialtjänstens metoder har man ofta kunnat höra att ”det saknas forskning på området, vi vet inte om metoderna fungerar”. Och just detta var anledningen till att Knut Sundell, idag projektledare på SBU, tog initiativet till seminarieserien under sin tid som chef på Socialstyrelsen.

– Tanken var att träffarna skulle inspirera till mera, och bättre, forskning på området och underlätta implementering av de resultat som finns. Och visst har det gått framåt: Under 1990-talet publicerades två, tre välgjorda svenska studier av psykosociala insatser per år, nu kommer det minst en studie i veckan, säger han.

Seminarierna om interventions- och implementeringsforskning har de senaste åren ordnats två gånger per termin, och ambitionen är att fortsätta så. Även om Forte nu tar över värdskapet kommer seminarieserien att fortsätta att vara ett samarbete mellan de tre myndigheterna Forte, SBU och Socialstyrelsen.

För att öka möjligheten till deltagande kommer seminarierna fortsättningsvis att ske digitalt.
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig