Sent with rule.io
Logo Logo
Oklara samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning
SBU har gjort en kunskapssammanställning om möjliga samband mellan att använda snus eller e-cigaretter och att använda röktobak i den allmänna befolkningen.

Rapporten visar att personer som använder snus- eller e-cigaretter börjar röka något mer ofta än personer som inte använder någon av dessa produkter. Det går dock inte att avgöra sambandens styrka. Och orsakerna bakom de skillnader som syns mellan grupperna är inte klarlagda, konstaterar SBU.

SBU har också tittat på eventuella samband med förändrade rökvanor bland personer som röker tobak och som även använder snus eller e-cigaretter. Här går det inte att dra några slutsatser om det finns några samband eller inte. Detta gäller alla slags förändringar – såväl rökstopp som ökad eller minskad användning av röktobak.

Det finns ett relativt begränsat antal studier om svenskt snus i de nordiska länderna och när det handlar om e-cigaretter pågår just nu mycket forskning. Detta innebär att kunskapsläget för både snus och e-cigaretter eventuellt kan förändras på sikt.

År 2018 uppgav cirka en fjärdedel av Sveriges befolkning att de antingen använde tobak dagligen eller sporadiskt. E-cigaretter används av 1–2 procent av den vuxna befolkningen och bland gymnasieelever anger 6 procent i årskurs två att de använt e-cigaretter under den senaste månaden. Både e-cigaretter och snus är vanligare bland män.

Palivizumab förebygger svår sjukdom av RS-virus hos sårbara barn
Det finns inga tydliga skäl att utöka de svenska rekommendationerna att ge för tidigt födda barn läkemedlet palivizumab för att förebygga infektioner som orsakas av RS-virus.

SBU har kommenterat en systematisk översikt över hälsoekonomiska studier som utvärderar kostnadseffektiviteten av palivizumab som förebyggande behandling. SBU bedömer att översikten och studierna i den är välgjorda.

RS-virus ger normalt bara förkylningssymtom. Men barn som föds före graviditetsvecka 26 eller med vissa riskfaktorer som hjärt- eller lungsjukdomar kan bli mycket sjuka av viruset. Därför behandlas de med det förebyggande läkemedlet palivizumab i Sverige.
 
Översikten följer även barn som fötts för tidigt efter graviditetsvecka 26, men som i övrigt är friska, och får palivizumab. Men resultaten är så pass spretiga att man inte kan överföra dem till svensk sjukvård, eller bedöma hur kostnadseffektiv den förebyggande behandlingen är.

SBU söker hälsoekonom
Nu söker SBU en hälsoekonom för tidsbegränsad anställning under minst ett år. I arbetet ingår att granska studier av kostnadseffektivitet enligt SBU:s metoder, göra egna ekonomiska analyser, inklusive modellanalyser, anpassade för svenska förhållanden samt att förmedla resultaten muntligt och skriftligt på ett pedagogiskt sätt.
 

Fråga till SBU:s upplysningstjänst
Predicerar CFS död, framtida funktionsförmåga eller livskvalitet för personer i behov av intensivvård, på grund av luftvägsinfektion eller annan orsak?

Frågeställare: Krisledningen på Socialstyrelsen

 


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig