Sent with rule.io
Logo Logo
Nytt nummer av SBU:s tidning Vetenskap & Praxis 

Nummer 1/2 2020 

 
Om hjälpen hölls ihop
En mer sammanhållen och bättre samordnad vård och omsorg har efterfrågats i decennier av både patienter och personal, professioner och politiker, byråkrater och brukare. Nu undersöker SBU vad ökad kontinuitet i vårdkontakterna kan betyda för långvarigt sjuka människors hälsa. Läs artikeln 
 
Helsäker men inte riktigt klok
De tidigaste förespråkarna för att mer systematiskt tillämpa evidens i praktiken framhöll att resultaten måste användas klokt, judiciously. Vad betyder det? Med kunskap och erfarenhet? Jättebra, men det räcker nog inte – historien visar att man kan vara både lärd och van men samtidigt inte riktigt klok. Med intelligens? Utmärkt, men det räcker inte heller. Även de skarpaste hjärnor kan ju användas till vettlösa ting. Läs artikeln
 
Rehab: Kan förbättra hälsa och livskvalitet efter hjärnskakning
Hjärnskadeinriktad rehabilitering i form av problemlösande terapi eller kbt ledd av specialiserad personal kan ge bättre resultat än sedvanlig vård vid hjärnskakning med restsymtom. Det finns möjlighet till mindre symtom, mindre nedsatt psykisk funktion och mindre depression. Insatserna beräknas kosta 500 000 kronor per livskvalitetsjusterat levnadsår, men nettokostnaden blir nog lägre eftersom andra kostnader undviks. Läs artikeln
 
Möjligt att fysisk aktivtet lindrar svår menssmärta
Att vara fysiskt aktiv ett par, tre gånger i veckan kan lindra svår menssmärta hos unga kvinnor, jämfört med att vara stillasittande. Det visar en Cochrane-översikt som SBU har analyserat närmare. Läs artikeln 
 
Tillägg av konstgjord lunga räddar fler vuxna med livshotande andnöd
Fler vuxna överlever svår ARDS, ”chocklunga”, om de får tillägg av så kallad venovenös ECMO, istället för enbart mekanisk andningshjälp i respirator. Det visar en välgjord systematisk översikt i tidskriften The Lancet, konstaterar SBU i en kommentar. Läs artikeln 
 
Unga: Ovisst hur öppenvården bäst hindrar nya ungdomsbrott
Det går inte att avgöra vilka specifika psykosociala öppenvårdsinsatser som bäst förebygger tonåringars återfall i brott. Studierna som har följt den här gruppen är antingen för få eller för spretiga, och resultaten blir därmed alltför osäkra. Att det saknas säkra svar är dock inte skäl för att avstå från befintliga insatser som upplevs fungera väl, framhåller SBU i rapporten. Däremot finns det anledning att tätt följa varje individ och att anpassa insatserna efter nuläget. Läs artikeln

Könsdysfori: Vetenskapligt oklart hur unga mår på sikt
Den forskning som hittills har gjorts kan inte förklara varför allt fler barn och unga i många västländer söker vård för att kroppen inte stämmer med deras upplevda könsidentitet. Och även om frågan studeras intensivt, räcker inte underlaget än för att säga hur hälsan och livskvaliteten långsiktigt påverkas i de grupper av unga som idag utreds och behandlas med hormoner och eventuellt kirurgi. Det konstaterar SBU i sin inventering av forskningsområdet. Läs artikeln

Musik gör troligen gott inom vård vid demens
Insatser som bygger på musik och som används professionellt i demensvården har kortsiktigt visats kunna minska depressiva symtom och vissa beteenden som kan vara svåra för omgivningen att hantera. Läs artikeln 
 
Mer och bättre samlad kunskap skulle stärka äldreomsorgen
Det behövs fler välgjorda forskningsöversikter om äldreomsorg. Efter sökning i tolv forskningsdatabaser och bedömning av översikternas kvalitet återstod bara 111 som höll måttet. Läs artikeln 
 
”Samband” behöver inte betyda ”orsak”
Att en viss faktor ofta förekommer tillsammans med ett problem bevisar inte att det är den som orsakar problemet – och ännu mindre att problemet skulle försvinna om faktorn togs bort. Läs artikeln 
 
Terapi kan minska risken för depression efter förlossning
Vissa psykologiska insatser i samband med graviditet och förlossning kan förebygga depression hos kvinnor med ökad risk. Den slutsatsen dras i en systematisk översikt som SBU har granskat. Läs artikeln 
 
KBT, SSRI och terapi med ögonrörelse kan hjälpa efter traumatisk stress
Det är möjligt att såväl SSRI-läkemedel som individuell kbt med traumafokus minskar symtom hos vuxna och gör att fler tillfrisknar från posttraumatiskt stressyndrom. Även behandling med särskilda ögonrörelser har ett visst vetenskapligt stöd. Kbt med traumafokus inom en månad efter traumat är möjligen även förebyggande. Läs artikeln
 
Ojämnt med kunskap om insatser för bättre funktion
SBU har kartlagt vilka systematiska litteraturöversikter som finns om arbetssätt och insatser vid olika funktionstillstånd. Bristen på översikter är särskilt påtaglig när det gäller insatser vid nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och hörsel samt vid svårigheter att läsa, skriva och räkna. Läs artikeln 

Risk- och behovsbedömning av unga kriminella kan vägleda
När ungdomar begår brott kan behovet av insatser utredas på olika sätt. Man bedömer risken för återfall i våld och annan kriminalitet samt de ungas behov. SBU har utvärderat olika strukturerade metoder för detta. Läs artikeln
 
Påvisar förvirring hos patienter på sjukhus
Vilken sammanställd forskning finns det om tillförlitligheten hos bedömningsinstrument avseende delirium hos patienter i slutenvård? Den frågan har ställts till SBU:s upplysningstjänst. Läs artikeln 
 
Samlade resultat om utsatta barn och unga i enkelt format
De insatser som används för att identifiera, stödja och hjälpa utsatta barn och unga måste vara så säkra som möjligt och ge bästa möjliga resultat. 
En ny SBU-broschyr beskriver på ett lättillgängligt sätt vad forskning visar om de insatser som SBU har utvärderat. Läs artikeln 

Så kan forskningen ge mer tillförlitliga resultat
Många forskningsresultat om effekter och samband är missvisande eller överdrivna. Ansvaret ligger tungt på dem som bekostar och genomför studierna, enligt professor John Ioannidis vid Stanford-universitetet i Kalifornien. I en artikel uppmanar han forskarkolleger och finansiärer att sätta in en rad åtgärder. Läs artikeln

 
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig