Sent with rule.io
logo
covid 19-initiativ


14 april 2020

STIM ger Möjlighet till förskottsutbetalning 
Idag meddelar Stim att anslutna upphovspersoner och musikförlag får möjlighete att ansöka om förskottsutbetalning på grund av Covid 19-krisen. Beloppet som kommer att gå att söka grundas på utbetalningar under 2018 och 2019 samt hur många andra som ansöker. Sista ansökningsdag är 5 maj och godkända förskott återbetalas sen genom avdrag på Stimavräkningar över 10 kvartal med start 1 juni 2021.

Alfons Karabuda kommenterar:
"I dessa, inte minst för kulturen, utmanade tider finns ett stort behov av olika sorters stöd för upphovspersonerna. Genom Klys uppvaktade Skap regeringen snabbt så att kulturen skulle finnas med i den första krisbudgeten som presenterades. Det gjorde den med 500 miljoner. Nu är vi glada över att ha kunnat bidra till ett av Stims mest omfattande stöd i form av förskott blivit verklighet: 50 miljoner har avsatts för detta ändamål och ansökningar från anslutna musikskapare och förlag tas emot fram till den 5 maj i år. Erbjudandet löser förstås inte musiklivets kris, men för den enskilde kan ett förskott vara skillnaden mellan att klara månadens räkningar eller ej."
 
Skap jobbar så klart enträget vidare och kämpar för att fler goda initiativ skall nå musikskaparna!

Frågor & svar: 

Varför gör Stim det här?
 • Under rådande krisläge ser Stim att många anslutna musikskapare och förlag får allt svårare att försörja sig på sin musik. Genom att möjliggöra förskottsutbetalningar vill Stim bidra till att öka tryggheten för de som drabbas hårt när konserter ställs in och många verksamheter som spelar musik stänger ner.
När får man in pengarna på kontot?
 • Förskottet betalas ut i slutet av maj. 
När är sista datum att ansöka om förskott?
 • Sista datum att ansöka är den 5 maj 2020. 
Vilka kriterier måste uppnås för att man ska kunna ansöka om förskott?
 • För att kunna ansöka om förskott krävs att sökanden har varit ansluten till Stim under minst ett kalenderår räknat från datumet för ansökan om förskott – inkomståret 2019 har fått utbetalningar från Stim och NCB med sammanlagt minst SEK 10 000 och påverkas påtagligt finansiellt negativt av den pågående covid-19-pandemin.
 • För att Stim ska kunna godkänna en ansökan om förskott krävs att det inte finns ett negativt saldo mot Stim eller NCB vid ansökningsdatumet, det inte finns en betalningsanvisning avseende Stimutbetalningar till ett musikförlag eller annat bolag som sökande själv inte är helt eller delvis ägare i och att ett musikförlag eller annat bolag inom samma koncern som sökanden inte redan har blivit godkänd som mottagare av förskott. 
Hur mycket pengar kan jag få i förskott?
 • Förskottets maximala storlek uppgår till hela det årliga medelvärdet av utbetalt belopp under inkomståren 2018 och 2019 exklusive intäkter från NCB. Det lägsta förskott som utbetalas är 5 000 kronor och maximalt förskott som utbetalas är 200 000 kronor.
 1. Exempel: NN fick 30 000 kronor utbetalt under 2018 och 40 000 kronor utbetalt under 2019. Om NN uppfyller kriterierna för förskottsutbetalning kan hen få upp till 35 000 kronor (30 000 + 40 000 / 2). 
 2. Exempel: NN fick 7 000 kronor utbetalt under 2018 och 11 000 kronor utbetalt under 2019. Om NN uppfyller kriterierna för förskottsutbetalning kan hen få upp till 9 000 kr (7 000 + 11 000 / 2).
 3. Exempel: NN fick 5 000 kronor utbetalt under 2018 och 8 000 kronor utbetalt under 2019. NN har inte rätt till förskott eftersom utbetalningen 2019 understiger 10 000 kronor.
 4. Exempel: NN fick 400 000 kronor utbetalt under 2018 och 300 000 kronor utbetalt under 2019. Om NN uppfyller kriterierna för förskottsutbetalning kan hen få upp till maxbeloppet om 200 000 kronor (400 000 + 300 000 / 2  > 200 000 kronor). 
 • Förskottets storlek beror även på det totala antalet Stimanslutna som ansöker. Om många ansöker är det möjligt att det slutliga förskottsbeloppet understiger medelvärdet av de belopp som du fått utbetalt för 2018 och 2019.
Vad baseras bedömningskriterierna på?
 • Bedömningskriterier har beslutats av Stims styrelse och är skapade för att gagna Stims rättighetskollektiv på bästa möjliga sätt. 
Hur kommer förskottet påverka fördelningen av framtida intäkter? Kan det innebära att jag inte får någonting i kommande utbetalningar?
 • Förskottet kommer att regleras mot framtida utbetalningar, jämnt över tio kvartal, med start den 1 juli 2021. Skulle en framtida utbetalning inte täcka en tiondel av förskottet uppstår ett negativt saldo. Detta behöver man inte göra något åt utan i stället regleras det vid kommande utbetalningar.
Hur hanterar jag skatt för förskottet?
 • Du hanterar skatten som för din vanliga Stimersättning. Läs separat om skatt och Stimersättning.
Hur funkar det om man har ett förskott med sitt musikförlag?
 • Innan du ansöker måste du kontakta musikförlaget för att upphäva betalningsanvisningen för din fullmakt. När du har fått ett godkännande meddelar du Stim det genom att mejla intyget till oss. Därefter kan du ansöka om förskott av Stimersättningen.
När kan jag se vad jag får i förskott på Mina sidor?
 • En avräkningsnota för förskottet kommer publiceras på Mina sidor samma dag som det betalas ut till dig, det vill säga i slutet av maj.
Hur och när sker regleringen av förskottet?
 • Regleringen sker genom att förskottet avräknas mot utbetalningar från Stim jämnt över tio kvartal med start den 1 juli 2021. 
Hur finansieras initiativet?
 • Initiativet finansieras genom att de rättighetshavare som beviljats förskottsutbetalning får avdrag på sina framtida utbetalningar. 
Kan man ansöka om förskott mer än en gång?
 • Möjligheten innebär utbetalning av förskott en gång. Stim har i dagsläget inga planer på att möjliggöra ytterligare förskottsutbetalningar.
Hur mycket pengar har Stim avsatt för förskottsutbetalningen?
 • Stim har avsatt 50 miljoner kronor för förskottsutbetalningen.

Ansök här!

Skap – Sveriges kompositörer och textförfattare är intresseorganisationen för Sveriges musikskapare. Skap arbetar för musikskaparnas rättigheter. Föreningen bildades 1926 och är tillsammans med Föreningen Svenska Tonsättare och Musikförläggarna en av Stims huvudmän. Skap är även del av ett globalt nätverk av upphovspersoner och musikskapare genom bland annat den Brysselbaserade lobbyorganisationen ECSA (European Composer & Songwriter Alliance) och IMC (International Music Council). Skaps ordförande heter Alfons Karabuda och han haft uppdraget sedan 2007. Skap innehar dessutom genom honom ordförandeskapet i ECSA.