Sent with rule.io
Logo Logo
Musikbaserad terapeutisk insats i demensvård kan vara gynnsam
Musikbaserade terapeutiska insatser kan minska depressiva symtom och beteende-problem hos personer med demenssjukdom. Forskningsresultat tyder på att effekterna av insatser vid minst fem tillfällen oftast är gynnsamma, om än små och kortsiktiga. Det skriver SBU som sammanfattat och kommenterat en systematisk forskningsöversikt i ämnet.

Musik används inom vård och omsorg för personer med demenssjukdom, till exempel i form av underhållning, allsång, dans eller musikterapi. Aktiviteterna kan ledas av musikterapeut eller av annan person.

Resultaten i den översikt som SBU nu sammanfattat tyder på att effekterna av musikbaserade terapeutiska insatser oftast är gynnsamma, om än små och kortsiktiga. För denna patientgrupp kan dock även en tillfällig hjälp vara betydelsefull.
Deltagarna i de studier som ingick i översikten motsvarar den grupp personer med demenssjukdom som bor i särskilt boende i Sverige.

En viktig aspekt är att musikbaserade terapeutiska insatser kanske inte passar alla personer med demens. I de studier som översikten bygger på redovisades dock varken oönskade effekter eller biverkningar.

Författarna till originalrapporten efterlyser fler välgjorda studier på området.

Vad är absolut viktigast att mäta i forskningen inom förlossningsvård?

Ett så kallat Core Outcome Set, COS, är ett mindre antal utfall som man kommer överens om att de har särskilt stor betydelse för en sjukdom, ett tillstånd, eller ibland en specifik behandling.

COS tas fram för att framtida studier ska mäta samma saker, och för att forskare verkligen ska fokusera på det som patienter och vårdpersonal bäst behöver veta. Det kan exempelvis handla om vad som ska mätas i forskning om alltför tidig förlossning, eller om graviditetsdiabetes.

Målet med att sammanställa olika COS är att forskare och finansiärer ska kunna använda dessa för att genomföra relevanta – och jämförbara – studier.

I den rapport som nu publicerats har SBU gått igenom alla de COS som är framtagna (eller som är under utveckling) och relaterar till forskning inom förlossningsvård.
På SBU pågår ett fortsatt arbete med att ta fram COS för behandling av depression under eller efter graviditet. Denna andra rapport kommer att publiceras senare i vår.
 


SBU:s arbete under 2019

Under 2019 har vi fortsatt att utveckla vår samverkan, framför allt med Social­styrelsen och regionernas struktur för kunskaps­styrning. SBU:s rapporter är en viktig del av den statliga styrningen med kunskap, och vi har haft kontinuerlig kontakt med andra myndigheter för att det samlade bud­skapet från staten ska vara samstämmigt och an­passat till målgrupperna.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig