Sent with rule.io
Logo Logo
Nytt nummer av SBU:s tidning # 3-4, 2019
 
Tvivelaktiga jämförelser i viktiga forskningsstudier
När insatser jämförs med varandra i studier måste metoderna jämföras på lika villkor. Om den ena gruppens behandling ges på ett undermåligt sätt, överdrivs behandlingsnyttan i den andra gruppen. Detta ger inte bara bedrägliga resultat. Det utsätter också försöksdeltagare för onödigt lidande och risker. Läs artikeln
 
Innovation är inte trolleri
I berättelserna om Harry Potter finns en formel som i ett trollslag läker sår och rättar till brutna näsor. Det magiska ordet är episkey. Hokus pokus så är skadan borta. Episkey, så är allt bra igen. Men trollformler används inte bara i sagans värld. I vården och omsorgen tycks besvärjelsen just nu vara ”innovation”. Innovativ teknik förväntas skydda mot allt från underbemanning till krympande skatteunderlag, växande psykisk ohälsa hos unga och ökande omsorgsbehov hos en allt äldre befolkning. Läs artikeln
 
Spel – möjligt att vissa insatser kan dämpa spel om pengar
Längre utbildningsinsatser för ungdomar på gymnasienivå kan möjligtvis minska antalet speldagar något, åtminstone under de första månaderna efteråt. Det kan också tänkas att återkoppling av spelandets omfattning till den som spelar har en viss förebyggande effekt, men det behövs fler studier innan detta kan bekräftas. Läs artikeln

Terapier kan hjälpa barn mot stressyndom efter trauma
Olika kognitiva beteendeterapier (kbt) som bedrivs individuellt och som är inriktade på trauma minskar troligen posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga – både kortsiktigt och upp till ett år. Metoderna verkar vara kostnadseffektiva. Under pågående trauman, som krig, har traumafokuserad kbt i grupp troligen en förebyggande effekt, åtminstone enligt korttidsuppföljningar. Läs artikeln

Så graderas tillförlitligheten i det samlade vetenskapliga underlaget
GRADE-systemet (www.gradeworkinggroup.org) används för att göra en strukturerad bedömning av tillförlitligheten (evidensstyrkan) hos varje sammanvägt delresultat (utfall) i en systematisk översikt. Grunden för värderingen ska redovisas tydligt så att det är möjligt för andra att granska och göra sin egen bedömning. Läs artikeln
 
Nu kartlägger SBU forskningen om insatser för bättre funktion
I stora delar av världen är det etablerat att vårdens metoder utvärderas. Utvärdering av insatser för hjälp och stöd vid olika funktionstillstånd är inte lika vanligt. SBU har inlett arbetet med en bred kartläggning av kunskapsläget. Läs artikeln
 
Smärta - onödigt ytlig kunskap om hjälp vid långvariga besvär
Långvarig smärta i muskler och skelett är vanligare hos kvinnor än hos män. Ändå saknas det systematiska översikter som särredovisar behandlingsresultat för kvinnor respektive män. Resultat som gäller viktiga utredningsmetoder och behandlings-program i svensk sjukvård – som multimodal rehabilitering – redovisas enbart för män och kvinnor sammantaget. Läs artikeln
 
Ätstörning – patienter och personal har olika fokus
Vårdpersonal kan inrikta sig mest på rent medicinska aspekter, samtidigt som patienter och närstående kan önska ett bredare synsätt. I kvalitativa studier beskriver patienter att de vill kunna tala om hela sin livssituation och närstående efterlyser mer stöd och delaktighet. Det visar systematiska översikter av studier med kvalitativ metod, varav de flesta handlar om anorexi. Läs artikeln
 
Gallsten - möjligt att tidig åtgärd är bättre vid akut pankreatit
Hos personer med akut inflammerad bukspottkörtel på grund av gallsten kan det bli färre komplikationer och återinläggningar på sjukhus om stenar i de djupa gallgångarna tas bort tidigt. När det gäller personer med gallgångsinflammation är det vetenskapliga kunskapsläget osäkert, även om det finns observationsstudier som antyder färre komplikationer. Det visar SBU:s utvärdering. Läs artikeln
 
Så granskar man om ett test ger tillförlitliga svar
Innan ett bedömningsinstrument eller diagnostiskt test tas i bruk måste man säkerställa att det ger korrekta svar, att det är till nytta för patienter och brukare och är värt sitt pris. Det kräver relevanta och tillförlitliga studier. Läs artikeln
 
Kärnfrågor för patienter och personal ska sporra forskare och finansiärer
De frågor som är mest brännande för patienter, närstående och behandlare bör vara högintressanta även för forskare och finansiärer av praktiknära studier, skriver Marie Österberg på SBU. Läs artikeln
 
Patienter och personal beskriver vilka studier som de helst vill se – och varför
I ett unikt projekt om förlossningsskador har patienter och personal enats om tio-i-topp-listor med forskningsfrågor som de vill att forskarna tar itu med. Där efterlyses studier av hur information, bemötande, personalens arbetsmiljö och utbildningsinsatser påverkar. Läs artikeln

Screening kan upptäcka våld hemma – men oklart om bra hjälp finns
Vissa rutinfrågor i vården kan tillförlitligt visa att en kvinna utsätts för våld i sina nära relationer. Det är resultatet av en forskningsöversikt som SBU har granskat. Däremot är det oklart om det finns effektiv hjälp mot våldet – något som brukar krävas innan screening införs. Läs artikeln

Beröm och logik ingår i program som dämpar barns utagerande
Barns utagerande beteende har visats minska mer med föräldrastöd där barnens beteende får naturliga och logiska konsekvenser, och där önskat beteende hos barnen förstärks positivt, särskilt med beröm. Läs artikeln

Vetenskapligt ovisst hur psykiatrin kan slippa tvång
Utifrån de studier som hittills har gjorts går det inte att avgöra hur tvångsvård och åtgärder som tvångsmedicinering, fastspänning och avskiljning kan undvikas inom vuxenpsykiatrin. Det är oklart vilka åtgärder som har effekt. Det visar en systematisk översikt från det norska Folkehelseinstituttet som SBU har granskat och kommenterat. Läs artikeln

Oklart vilken metod att operera halsmandlarna som är mest skonsam
SBU har granskat och kommenterat en systematisk översikt om olika metoder att operera bort hela halsmandlarna, så kallad tonsillektomi – ett ingrepp som oftast utförs på barn och unga. Läs artikeln

Så beskrivs begreppet HTA
Utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder kallas internationellt för health technology assessment, HTA. Uttrycket används i vid bemärkelse för utvärderingar av olika slags interventioner, inte bara teknik. Läs artikeln

Sjuksköterskor startar studiecirklar om evidens
Meningen är att kliniskt verksamma sjuksköterskor som är intresserade och har möjlighet själva ska starta en studiecirkel för att tillsammans reflektera över evidens och personcentrering i omvårdnadsarbetet. Läs artikeln

Grundläggande frågor om kliniska riktlinjer
Riktlinjer för vård och omsorg ska vara välunderbyggda, tydliga och genomförbara. Riktlinjernas kvalitet kan granskas med hjälp av verktyget AGREE, som bland annat tar upp följande frågor. Läs artikeln

 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig