Sent with rule.io
Logo Logo
SSRI-läkemedel kan ha effekt vid PTSD
SSRI-läkemedel såsom sertralin, flouxetin och paroxetin kan minska symtomen vid PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Däremot går det inte att bedöma om någon typ av läkemedel fungerar för att förebygga PTSD efter en traumatisk händelse.
Det konstaterar SBU i en sammanfattning av resultaten från en brittisk forskningsöversikt.

SBU-rapporten är en av flera i en serie om insatser vid PTSD som bygger på forskningsunderlag sammanställt av NICE, The National Institute for Health and Care Excellence, som utfärdar riktlinjer för behandlingar i Storbritannien.

Det är möjligt att behandling med SSRI-läkemedel (sertralin, flouxetin och paroxetin) minskar symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) visar NICE-rapporten. Likaså att läkemedlen ökar antalet personer som tillfrisknar jämfört med placebo efter 8–13 veckors behandling.

Det går däremot inte att bedöma om man kan förebygga att PTSD utvecklas efter trauma med hjälp av läkemedel.

Även andra typer av antidepressiva, antiepileptiska, antipsykotiska och anxiolytiska läkemedel har studerats som förebyggande behandling samt behandling vid diagnosticerad PTSD. De flesta studier är dock små med låg kvalitet och det finns oftast bara en studie per läkemedel. Det gör att man inte kan dra några säkra slutsatser om effekterna för andra läkemedel än SSRI.

Cirka 1 av 4 personer diagnostiseras med PTSD efter en traumatisk händelse enligt NICE, men den andelen varierar mellan olika typer av traumatiska händelser. Risken är extra hög efter våldtäkt eller tortyr (cirka 50 %).

Tveksamt om insatser kan förebygga utveckling av PTSD
 
Det finns visst stöd för att kognitiv beteendeterapi (KBT) med traumafokus minskar risken för PTSD-symtom och -diagnos efter trauma. Men det saknas tydlig kunskap om vilka insatser som kan förebygga PTSD hos vuxna, trots att man granskat en mängd olika typer av insatser.

SBU-rapporten är en av flera som kommenterar en översikt från NICE, The National Institute for Health and Care Excellence, som utfärdar riktlinjer för behandlingar i Storbritannien.

Det finns inget starkt vetenskapligt stöd för att någon insats kan förebygga utveckling av PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, hos vuxna som har upplevt en traumatisk händelse.

Det är möjligt att kognitiv beteendeterapi (KBT) med traumafokus minskar risken för symtom och diagnos hos vuxna med risk för PTSD när den ges inom en månad efter den traumatiska händelsen. Evidensen varierar beroende på vilken annan insats man jämför med, och vid vilken tidpunkt resultaten har mätts.

I NICE-rapporten består den förebyggande insatsen KBT med traumafokus av flera olika terapiformer. Det är med andra ord inte säkert att resultatet skulle gälla för samtliga om dessa hade utvärderats var för sig. 

Effekten av debriefing för att förebygga PTSD hos vuxna går inte att bedöma. Enligt NICE pekar dessutom enskilda studier på att debriefing kan vara skadligt, då ingen behandling alls gav bättre effekter på PTSD-symtom än debriefing.

Till rapporten "Psykologiska, psykosociala och andra icke-farmakologiska insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna"  


100 kommentarer om utländska översikter


Behandlingsalternativ vid depression, värdet av hälsokontroller, föräldrastödsprogram, terapier vid tarmsjukdom, antibiotika vid ögoninflammation, läkemedel vid migrän, munproblem vid cancerbehandling. Det är bara några av de ämnen som avhandlats i SBU:s kommentarer – nu har vi publicerat exakt hundra stycken.


Neonatal telehemsjukvård
 
Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga, inklusive hälsoekonomiska, studier finns av neonatal telehemsjukvård?

Specialiserad neonatalvård via telemedicin
Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns om effekter och risker med specialiserad neonatalvård via telemedicin?


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig