Sent with rule.io
Logo Logo
Vårdens personal och kvinnor med förlossningsskada lyfter efterfrågad forskning
Forskare och forskningens finansiärer blir allt bättre på att ta in önskemål från både vårdpersonal och kvinnor som drabbats av förlossningsskador då de planerar för nya studier. SBU:s arbete med prioriteringar har lett fram till topp-tio-listor för den mest efterfrågade forskningen.

”Varför har vi inte gjort detta tidigare, involverat vårdpersonal och patienter?” Det frågade sig flera deltagare vid SBU:s paneldebatt om prioriteringar inom forskning på förlossningsskador på kvinnan. Fortes generaldirektör Ethel Forsberg menar att arbetet är ett bra exempel på det medborgarinflytande som man efterlyser i forskningspolitiska diskussioner:

– SBU:s projekt har utgått ifrån ett användarperspektiv vad gäller behovet av ny kunskap inom förlossningsvården. Nu har vi ett ansvar att se till att resultaten används.

Ett starkare medborgarinflytande ligger i tiden, men för att det inte ska handla om vilka som hörs och syns mest bör prioriteringar göras på ett transparent och strukturerat sätt. SBU har under de senaste åren arbetat med att ringa in forskning som saknas på området kvinnors förlossningsskador. Utifrån så kallade kunskapsluckor har projektet drivits vidare via enkäter och workshops, där de mest angelägna frågorna har sållats fram med hjälp av vårdpersonal och kvinnor som drabbats av en förlossningsskada.

Projektet har resulterat i topp-tio-listor inom de högst prioriterade områdena; diagnostik, prevention och behandling av vissa bristningar. Den specialiserade fysioterapeuten Mia Fernando har egen erfarenhet av förlossningsskada. Hon ingick i en grupp som diskuterade de största behoven av studier om så kallade grad
3–4-bristningar:

– I vår workshop fick alla ta lika mycket plats, till exempel läkare och patienter, det var inte den vanliga vårdhierarkin. De önskemål som kom upp låg mycket nära verkligheten.

Arbetet med att involvera patienter lovordas även av Malin Edqvist, barnmorska och forskare vid Karolinska Institutet och Lunds Universitet:

– Framöver tror jag att det kommer att bli mer självklart att ta in patientperspektivet på ett tidigt stadium då man designar en studie. Det kan komma fram sådant som forskaren inte tänker på i sin yrkesroll och profession. Många av de validerade frågeformulär som man fortfarande använder sig av är dessutom inte särskilt tidsenliga.

Topplistornas rubriker är knappast förvånande för den som arbetar inom mödravården konstaterar Mia Ahlberg, ordförande för barnmorskeförbundet:

– Prioriteringen lyfter fram lite annorlunda områden än de man hittills forskat på, men mycket av det som barnmorskor pratar om, till exempel möjligheter till samtal och omhändertagande. Historiskt sett har det varit svårare att få forskningspengar för sådana lite ”mjukare” frågor, men de här resultaten kanske kan motivera mera anslag.
Cirka 85 procent av satsade forskningsmedel på klinisk forskning kommer inte till verklig nytta, av en rad olika tänkbara orsaker, påminde Sofia Tranæus, avdelningschef vid SBU:

– Ibland är vi kanske lite rädda för att prioritera, men då finns risken att man inte satsar på den viktigaste forskningen.

I diskussionen om prioriteringar av studier av förlossningsskador deltog även Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare på Vetenskapsrådet, en viktig finansiär för både grundforskning och tillämpad forskning:

– Jag gjorde en sökning i vår databas, och det mesta som finns på de listor som SBU tagit fram är faktiskt inte sådana ämnen som forskare sökt anslag för, och definitivt inte sådana som fått ekonomiskt stöd. Möjligheten att involvera brukare, patienter och anhöriga redan vid bedömningen av ansökningar och utlysningstexter kan vara intressant för oss.

Eva Uustal, överläkare och ordförande i SFOG, svensk förening för obstetrik och gynekologi, har jobbat med förlossningsskador i 30 år. Vad som lyfts fram i prioriteringsprojektet är behov som hon sett under lång tid, och att de nu lyfts fram i en myndighetsrapport gör henne hoppfull. Eva Uustal har drivit på utvecklingen av nya diagnoskoder för olika typer av förlossningsskador, bland annat för så kallade levatorskador och grad två-bristningar.

– Det fanns länge en enda diagnos, som hetat ”gammal förlossningsskada”. Men idag finns det tolv olika koder för underlivets skador efter förlossning. Bara det faktum att dessa diagnoskoder nu finns gör att vi kan följa upp, och komma vidare med verkligt viktig forskning.

Läs mer om hur SBU:s projekt med prioriteringar av forskning om kvinnors förlossningsskador gått till, och hur de slutliga topp-listorna såg ut: Kvinnors förlossningsskador: Forskningen som vårdens personal och drabbade kvinnor vill prioritera

Arbetsmetoden för prioritering är framtagen av James Lind Alliance i Storbritannien.
SBU jobbar under vintern 2019 vidare med bland annat Prioritering av viktiga utfall inom behandling av depression under och efter graviditet (förlossningsdepression), så kallade Core outcome set, COS, på området.

SBU:s arbete är en del i regeringens stora satsning på kvinnohälsa.

Prioritering av viktiga utfall inom behandling av depression under och efter graviditet (förlossningsdepression)
 


SBU kommer att låta berörda aktörer ta fram en uppsättning av prioriterade utfall (så kallat Core outcome set) inom områdena depression under graviditet samt förlossningsdepression. Syftet med prioriteringen är att öka möjligheten att studier tar med de utfall som är viktiga för behandlande personal och patienter samt öka möjligheten att väga samman studier och därmed öka evidensen. 


Assistanshundars effekt på personer med fysiska eller psykiska funktions-nedsättningar
Vilka vetenskapliga studier finns på effekten av assistanshundar på förare med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar?

SBU:s remissvar om KAV
SBU har getts möjlighet att lämna synpunkter på två remisser om komplementär och alternativ medicin och vård. Förslaget om att invånarna ska få bättre obunden information om komplementär och alternativ vård (KAV) är bra, men SBU ser även några viktiga problem.


Dialog och kunskap för bättre samverkan med intresseorganisationer
 


Idag träffas myndigheter och intresseorganisationer för gemensam utbildning och kunskapsutbyte. Tanken är dels att ge myndigheternas tjänstemän och intresseorganisationernas representanter ett helhetsperspektiv av varandras arbete, dels att ta fram nya sätt att jobba tillsammans framöver. Hur kan aktörernas olika uppdrag och perspektiv samordnas på bästa sätt?

Representanter för de nio myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap finns på plats, liksom en rad patient- och brukarorganisationer.
I Rådet för styrning med kunskap ingår eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Rapport som ligger till grund för utbildningen: Patient- och brukarorganisationers delaktighet i den statliga styrningen med kunskap
 


SBU:s inspel till regeringens forskningspolitik 2019
 
SBU påtalar vikten av att öka nyttan av den praktiknära forskningen i sitt inspel till regeringens forskningspolitik. För att detta ska möjliggöras är det viktigt att den praktiknära forskning som genomförs fokuserar på frågeställningar som efterfrågats av slutanvändarna, att den genomförs med lämplig metodologi, så att resultaten går att syntetiseras, och att forskningsresultaten sprids och implementeras. 
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig