Sent with rule.io
logo
PRESSMEDDELANDE
onsdag 16 oktober 2019

ETT STEG PÅ VÄGEN FÖR ATT AVVECKLA DEN GAMMELMODIGA GRADERINGEN
Skap har sedan många år verkat för en modernisering av Stims fördelningssystem där den så kallade graderingen ingår. Under detta arbete har vi på Skap identifierat en del av graderingen som möjligt olaglig under den nya lagen om kollektiv förvaltning och att denna därför bör åtgärdas. Efter det att Skap drivit detta ärende så långt det går inom Stim har vi bett PRV (Patent- och Registreringsverket, som agerar tillsynsmyndighet för kollektiva förvaltningsorganisationer), att ge Stim vägledning i frågan.

I dag kom PRV med beslut i ärendet. I korthet innebär beslutet att PRV avskriver ärendet i sak eftersom Stim till stämman 2020 ska lägga fram ett förslag att avveckla graderingen. Detta arbete ska ske i dialog med PRV.

I sitt beslut menar PRV att en strikt granskning av sakfrågan, dvs graderingens eventuella brott mot lagen om kollektiv förvaltning, skulle innebära ytterligare utredning, vilket skulle vålla båda föreningar onödiga kostnader. I och med att Stim redan själva kommunicerat till PRV att ett förslag om avveckling planeras menar PRV att en mer effektiv och mindre arbets- och kostnadskrävande lösning är att Stim får realisera den aviserade avvecklingsprocessen. Resultatet av PRV:s granskning är vad Skap har arbetat för.

Skaps ordförande Alfons Karabuda kommenterar:

”Jag är glad att PRV sett allvaret i den av Skap identifierade problematiken med Stims graderingssystem och att detta behöver nedmonteras för att säkerställa en rättvis fördelning till rättighetshavarna. Skap håller också med om att man i stället för att på ett kostsamt sätt ytterligare bedriva en fördjupad utredning – med eventuellt vite som resultat – nu kan godta att Stim i dialog med PRV bereder ett avvecklingsförslag som kan beslutas vid kommande stämma i maj 2020.”  
 
”Vidare är det en trygghet att se att det så kallade sällskapsdirektiv som Skap aktivt deltog i att bereda på EU-nivå nu garanterar även en minoritet att med goda argument och tillförlitlig fakta att få hjälp av en extern tillsyn. Det är annars så lätt att vi blir hemmablinda och tiden går utan att vi skapar det system vi egentligen alla vill ha. Skap har ju arbetat för att modernisera graderingen i en längre tid och med vår nya lag om kollektiv förvaltning ser det äntligen ut att bli verklighet. Det visar att vi har ett Stimsystem som fungerar!” 

För frågor om Skap, Stim, PRVs tillsyn av graderingsreglerna, upphovsrätten och Sveriges musikskapares möjligheter till försörjning, kontakta Skap direkt för svar!

Alfons Karabuda
Styrelseordförande
08-783 88 40
alfons.karabuda@skap.se

Mathias Strömberg
Kommunikationschef
08-783 88 35
mathias.stromberg@skap.se

Skap – Sveriges kompositörer och textförfattare är intresseorganisationen för Sveriges musikskapare. Skap arbetar för musikskaparnas rättigheter. Föreningen bildades 1926 och är tillsammans med Föreningen Svenska Tonsättare och Musikförläggarna en av Stims huvudmän. Skap är även del av ett globalt nätverk av upphovspersoner och musikskapare genom bland annat den Brysselbaserade lobbyorganisationen ECSA (European Composer & Songwriter Alliance) och IMC (International Music Council). Skaps ordförande heter Alfons Karabuda och han haft uppdraget sedan 2007. Skap innehar dessutom genom honom ordförandeskapet i ECSA.