Skickat med RuleMailer.se
 Nyheter från Skap – sommaren 2019
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
logo
pressmeddelande från skap
30 september 2019

Skaps ordFÖRANDE Alfons Karabuda vald till International Music Councils nya president!


(english version follows)
 

PARIS 28 SEPTEMBER 2019
Skaps ordförande Alfons Karabuda blev i lördags vald till president för det av UNESCO grundade International Music Council (IMC), världens största nätverk för musikorganisationer och -institutioner som representerar över 200 miljoner medlemmar, under organisationens generalförsamling i Paris. 

”Det är en mycket stor ära att ha fått förtroendet att leda världens största musiknätverk. IMC:s medlemmar sträcker sig över hela världen och består av alla delar i den musikaliska näringskedjan. UNESCO grundade IMC 1949 för att i en tuff efterkrigstid bygga broar och värden genom musik och kultur. Vårt samhälle är i lika stort behov av detta idag och i en alltmer stuprörsavskild musikbransch är det genom den här organisationen vi kan samarbeta över musikområden och tillsammans skapa och visa på musikens sanna värde”, säger Alfons Karabuda.

Under de sex år Alfons Karabuda suttit i International Music Council’s styrelse har han verkat för ett ökat fokus på upphovspersoners rättigheter, initierat samarbeten mellan IMC och flera stora aktörer inom musik och upphovsrätt.

IMC:s avgående president Emily Achieng’ Akuno kommenterar för IMC Executive Board:

”Herr Karabuda har suttit i IMC:s exekutiva styrelse i sex år, varav de senaste fyra som exekutiv vice president. Denna position har gett honom full insyn i IMC:s operativa arbete, organisationens styrkor och svagheter så väl som externa möjligheter och utmaningar som kommer att påverka arbetet framgent. Han är fullt medveten om IMC:s behov att gå in i en strategisk förändringsprocess och har visionen och kapaciteten att leda denna. Karabuda har utmärkta interkulturella och kommunikativa förhandlingsfärdigheter och kommer att berika IMC med sitt visionära och strategiska tänkande.”

”Herr Karabuda är ytterst passande ledare för det största nätverket för musikorganisationer och -institutioner dedikerade att främja musikens värde i människors liv och de Fem Musikrättigheterna.”


Ytterligare citat från Alfons Karabuda:

”Det är en ära att tjäna IMC som president i organisationens kamp för att återupprätta kulturens värde och plats i samhället genom att främja konsten generellt och musiken specifikt.”

”Dagens tillgångsdrivna samhälle mäter framsteg och framgång i årsredovisningarnas resultaträkning och nya Iphonesläpp. Dessa får inte vara mänsklighetens enda prioriteringar.” 

”Vårt utgångsläge är lika starkt som våra avsikter: genom IMC-plattformen delar vi kunskap och passion i områden vilka jag anser vara extremt viktiga, så som att försvara musikalisk mångfald och alla människors tillgång till kultur.”


För mer information, bilder eller förfrågningar kring Skap eller Alfons Karabuda, kontakta Skaps kommunikationschef Mathias Strömberg på mathias.stromberg@skap.se eller IMC:s kansli på info@imc-cim.org

Alfons Karabuda elected new president of the International Music Council
This Saturday, composer and president of authors rights organisations ECSA (EU) and Skap (Sweden) Alfons Karabuda was elected president for the UNESCO-founded International Music Council, the worlds biggest network for music organisations and institutions, representing over 200 million creators. 

”It is a great honor to be confided with the task of leading the worlds greatest network for music creators. IMC:s members come from across the globe and consist of all the various parts of the musical eco system. UNESCO founded IMC in 1949 to in a tough post war time to build bridges and values through music and culture. Our society is still in need of this. In a more and more siloed music business it is through IMC we can work across genres and together create and show the true value of music”, Alfons Karabuda says.

During the six years Alfons Karabuda has held a seat in IMC:s executive board he has worked hard to increase focus on creators rights and initiated several collaborations between IMC and other big actors within music and copyright.

IMC:s resigning president Emily Achieng’ Akuno comments on behalf of the IMC Executive Board:

”Mr. Karabuda has served on the IMC Executive Board for the past six years, the last four of them as Executive Vice-President. In this position, he has gained full insight into the operations of IMC, its internal strengths and weaknesses as well as external opportunities and challenges that impact the work of the organisation. He is fully aware of the need for IMC to enter into a strategic transformation process and has the vision and capacity to lead this process. Mr. Karabuda has excellent intercultural, communication and negotiation skills and will make the IMC benefit from his visionary and strategic thinking.”  
 

”Mr Karabuda is a highly suitable leader of the largest network of music organisations and institutions dedicated to the promotion of the value of music in the lives of all people and of the Five Music Rights.” 

More quotes from Alfons Karabuda:

”I am honored to serve the IMC as President in our contribution to restoring a value driven progress in our societies by promoting the arts in general and music in particular.”

”Today’s asset driven society measures its accomplishments, progress and success by the annual report’s bottom line and by the number of iPhone releases. This should not be the sole marker for how mankind needs to prioritise.” 

”Our outset is as strong as our objectives: through the IMC platform, we all share knowledge and passion in areas which I consider to be of great importance, such as the defense of musical diversity and the access to culture for all.”

For more information, photos or interview requests regarding Skap or Alfons Karabuda, contact Skap communication director Mathias Strömberg at mathias.stromberg@skap.se or the IMC Office at info@imc-cim.org