Sent with rule.io
Logo Logo
KBT-metoder som är traumafokuserade kan minska PTSD hos barn och unga
Forskning visar att PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, sällan går över utan behandling hos barn eller unga som haft PTSD längre än sex månader. Det är troligt att behandling med individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) som är traumafokuserad minskar symtom på PTSD hos barn och unga från sju års ålder, både på kort sikt samt ännu efter ett års tid. Det konstaterar SBU i en sammanfattning av resultaten från en brittisk forskningsöversikt.

Individuell KBT som är traumafokuserad är troligen även effektiv när det gäller att minska internaliserande symtom (till exempel tillbakadragenhet, somatiska problem, ångest och depression) och externaliserande symtom (till exempel normbrytande och aggressivt beteende). Behandlingen verkar även vara kostnadseffektiv.

Andra typer av insatser visade antingen inga relevanta effekter eller så var underlaget otillräckligt för att man skulle kunna bedöma deras effekter. För exempelvis Eye movement desensitation and reprocessing (EMDR) som används i Sverige finns endast ett osäkert vetenskapligt underlag när det gäller barn och unga. Utifrån de kriterier som använts för att bedöma effekter går det alltså inte att uttala sig om behandlingen har effekt eller inte.

Den översikt som utvärderade läkemedelsbehandling kunde inte konstatera några positiva effekter. Läkemedelsbehandling hos barn och unga skulle kunna medföra att de inte får tillgång till bevisat effektiv psykologisk behandling, skriver SBU.

Efter sommaren kommer SBU att publicera två rapporter om behandling och prevention av PTSD hos vuxna personer. Även dessa är kommentarer till översikter från NICE, The National Institute for Health and Care Excellence, som utfärdar riktlinjer för behandlingar i Storbritannien.

Evidens saknas för att insatser kan förebygga PTSD hos unga som utsatts för trauma
Av de barn och unga som upplevt traumatiska händelser utvecklar cirka 16 procent PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. För riktigt svåra, upprepade trauman är siffran troligtvis högre. Förebyggande insatser kan sättas in i samband med händelsen, eller därefter, men effekten är tveksam. Det konstaterar SBU i en ny rapport som sammanfattar och kommenterar resultaten från en brittisk forskningsöversikt.

Hos majoriteten av barn och unga som exponerats för trauma sker en naturlig återhämtning, och det finns farhågor om att insatser utan positiva effekter skulle kunna förhindra en sådan. Om ett barn uppvisar hanterbara reaktioner på händelsen kan man istället fokusera på att aktivt kartlägga och följa upp risker och skyddsfaktorer som kan hämma respektive främja återhämtningsprocessen. En sådan "active monitoring" kan göra att den som uppvisar begynnande symtom får särskild hjälp, menar SBU.

I studierna kunde man inte påvisa några positiva effekter av preventiva insatser som gavs kort efter en traumatisk händelse, vare sig minskade symtom på PTSD eller andra beteendeproblem.

Forskningen tyder dock på att grupp-KBT som är traumafokuserad möjligen kan minska risken för PTSD under ett pågående trauma, hos barn som lever i krigszoner. Det är oklart hur överförbara dessa resultat är till svenska förhållanden.

Även om det finns viktiga etiska aspekter att ta ställning till när man gör studier om barn med trauma är det angeläget att få fram bättre kunskap, betonar SBU.

Efter sommaren kommer SBU att publicera två rapporter om behandling och prevention av PTSD hos vuxna personer. Även dessa är kommentarer till översikter från NICE, The National Institute for Health and Care Excellence, som utfärdar riktlinjer för behandlingar i Storbritannien.
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig