Sent with rule.io
Logo Logo
Könsaspekten saknas i översikter om behandling av långvarig smärta
Vilken typ av behandling hjälper kvinnor med långvarig smärta och vilka utredningsmetoder kan ge vägledning i val av lämpliga insatser? SBU har kartlagt området och funnit ett stort antal systematiska översikter. De översikter som tar hänsyn till könsaspekter är dock få.

Rapporten är ett regeringsuppdrag som omfattar kartläggning, bedömning och behandling av långvariga smärttillstånd, med fokus på kvinnors smärta. SBU har denna gång avgränsat sökningarna till forskning på långvarig muskuloskeletal smärta och funnit 185 vetenskapliga översikter av olika behandlingar. Endast ett fåtal av dessa redovisar skillnader mellan män och kvinnor.

SBU fann också att det saknas översikter på vissa viktiga områden, exempelvis:
  • utredningsmetoder som kan ge vägledning i valet av lämplig behandling
  • kombinationer av behandlingar, till exempel med inslag från både psykologi och fysioterapi, så kallad beteendemedicinsk behandling
  • insatser inom arbetsterapi och socialt behandlingsarbete
Bör man då studera långvarig smärta hos män och kvinnor separat? Ja, det anser SBU, det kan gagna både män och kvinnor om det faktiskt är så att effekten av smärtbehandlingen skiljer sig mellan de grupperna. Experterna påpekar dock att det kan finnas andra aspekter som kan vara minst lika viktiga som könsaspekten att ta hänsyn till.

SBU:s kartläggning har gjorts på tre nivåer för att dels ge en översiktlig bild av forskningen, dels en detaljerad fördjupning i ett exempel på en enskild studie.

Senaste svaren från SBU:s upplysningstjänst

Hur upplever unga personer ungdomsmottagningarnas tillgänglighet via internet?
Läs svaret

Finns det vetenskapliga studier över komplikationsrisken vid användning av central venkateter i hemsjukvård? Läs svaret

Finns det någon forskning som visar om diagnosmetoder som baseras på tolkning av lek är tillförlitliga? Finns det någon forskning om hur lekterapier påverkar psykisk hälsa? Läs svaret


HTA internationellt med svenskar i förarsätet
 


HTA, det vill säga teknologiutvärdering inom hälso- och sjukvården, är viktigt för att säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet inom densamma – både i Sverige och globalt. Just nu leds två internationella HTA-organisationer av representanter för de båda myndigheterna SBU och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Kan det bidra till bättre HTA-arbete i Sverige – och i sådana fall hur?

Under ett kvällsseminarium berättar Sophie Werkö (SBU) och Niklas Hedberg (TLV) om sina respektive uppdrag och organisationer. 

Seminariumet är anordnat av Apotekarsocieteten torsdagen den 9 maj kl. 16.00 –  17.30.


Evidens på 8 minuterEvidens på 8 minuter handlar om SBU:s arbete med att sammanställa forskning om det sociala området. Filmen tar kortfattat upp hur man kan förstå innehåll och budskap i en systematisk översikt och vad det kan betyda i praktiken.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig