Sent with rule.io
Logo Logo
Nytt nummer av vår tidning medicinsk och social vetenskap & praxis
Nr 1–2/2019

När ingen längre är fullt frisk
Jakten på riskfaktorer hos symtomfria personer innebär utredning och behandling av människor som inte är sjuka. Men det verkliga värdet för patienterna måste visas vetenskapligt innan man i stor skala börjar ställa diagnos på symtomfria förändringar. Annars kan effekten bli att människor kommer till skada av onödiga åtgärder och att dyrbara vårdresurser slösas bort.

Så snabbt åldras tekniken
Ny teknisk utrustning kan bli omodern i ett nafs. Efter bara något år kan en splitterny apparat vara hopplöst passé, kraftlös, omöjlig att uppgradera och reparera. Ibland är det en avsiktlig strategi från tillverkare och säljare. Då kallas det inbyggt åldrande, planned obsolence, och syftar till att sälja nya modeller. Inte alltid uppenbart vid inköpstillfället.

Tillfälligt andningsstöd kan rädda liv vid akut
försämrad KOL
När patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) blir plötsligt sämre är ett tillfälligt ventilatorstöd med mask troligen livräddande för några, jämfört med sedvanlig behandling. Det visar en systematisk översikt som SBU har granskat och kommenterat.

Bronkvidgare kan vara ett bättre tillägg än kortison för lungsjuka
Personer med KOL som kräver intensivare behandling verkar må bättre av att olika långverkande luftrörsvidgande läkemedel kombineras än av att kortison läggs till. En systematisk översikt av forskningen ger stöd för gällande svenska rekommendationer.

Så ser ensamkommande barn och unga på sin tillvaro
Det saknas forskning som jämför effekter av olika stödjande insatser för ensamkommande barn och unga, visar SBU:s litteraturöversikt. Där­emot finns det en hel del kunskap om de ensamkommandes erfarenheter och upplevelser av hinder och möjligheter i tillvaron.

Många frågor är obesvarade om missbruk och beroende
När det gäller utredning och insatser för vuxna med alkohol- och narkotikaproblem saknas det vetenskapligt säkra svar på många frågor, enligt SBU:s kartläggning.

Stöd till barn och unga i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk
Ett antal studier har undersökt effekter och upplevelser hos barn och unga i stödgrupper. I familjer där en vuxen har psykisk ohälsa eller substansmissbruk påverkas alla. Barn och unga i sådana familjer kan erbjudas att delta i stödgrupper med andra i liknande situation som de kan dela tankar, känslor och erfarenheter med. Syftet är också att deltagarna ska få kunskap om tillståndet och om hur familjen påverkas.

Riskfyllt sova med mask vid störd andningsreglering
Vid andningsuppehåll under sömnen som beror på så kallad central sömnapné är det riskfyllt att sova med övertrycksmask. Det gäller för personer som samtidigt har hjärtsvikt med dålig pumpfunktion.

Otillräcklig kunskap om ny 3D-mammografi
Det går inte att bedöma värdet av att använda en ny 3D-metod vid screening av bröstcancer i stället för vanlig tvådimensionell digital mammografi. Det konstaterar SBU i sin kommentar till en norsk utvärdering.

Knapphändig kunskap om kronisk trötthet efter infektion
SBU har gjort systematiska översikter av forskningen om myalgisk encefalomyelit, ME, även kallat kroniskt trötthetssyndrom. Rapporten, som gäller behandlingseffekter, prognos och patientupplevelser, påvisar flera vetenskapliga kunskapsluckor.

Varför spretar forskningsresultaten?
De uppmätta effekterna av en behandling eller insats kan variera från studie till studie trots att undersökningarna tycks gälla samma åtgärd. Spretigheten i resultaten kan bero på slumpen, särskilt i små studier, eller på studiernas utformning. Här ges några exempel.

Möjligt att terapimetod lindrar syndrom efter krig och tortyr
Den psykologiska behandlingsmetoden Narrative exposure therapy skulle kunna lindra så kallad posttraumatisk stress hos flyktingar och asylsökande som har upplevt krig och tortyr. Efter i snitt fem månaders uppföljning i randomiserade studier ses en möjlig effekt, enligt en systematisk översikt som SBU har granskat.

Vag analys av counselling vid depression
En brittisk forskningsanalys kan varken påvisa eller utesluta effekt av så kallad counselling för vuxna med lindriga till medelsvåra depressionssymtom. En kommentar från SBU pekar på flera brister i sammanställningen.

Ont om studier av insatser vid hedersrelaterat våld och förtryck
SBU:s upplysningstjänst har undersökt vilken forskning som finns om de insatser som görs när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Översikter om ketamin mot långvarig smärta
Många översikter, oenighet bland författarna och ganska ont om primärstudier. Det är kontentan i ett svar på en fråga till SBU:s upplysningstjänst om ketaminbehandling i låg dos mot långvarig smärta.  

Läkemedel mot smärta efter operation
Före operation ges ibland läkemedel i syfte att lindra eventuell smärta efter ingreppet. Flera läkemedel används i olika kombinationer och med olika administreringssätt, till exempel paracetamol och olika inflammationsdämpande så kallade ”icke-steroider” (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID).

Otillräckliga argument för ”lovande” men oprövade metoder
När nya och oprövade insatser lanseras, kan argumenten låta övertygande. En god regel är dock alltid efterfråga vetenskapligt välgjorda tester innan nya metoder införs. Här är tio exempel.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig