Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Nytt nummer av SBU:s tidning Medicinsk och social vetenskap & praxis

Nummer 3-4, 2018

Forskningen flyttar in i vardagen
Forskare intresserar sig alltmer för data som har samlats in för andra ändamål
än forskning. Uppgifter från journaler, register och bärbara sensorer kan bearbetas med avancerad statistik för att söka mönster, samband och trender. Men så kallad real world data öppnar inte bara möjligheter. Det finns också risk för dolda felkällor och övertolkning av resultat.

Tekniken ska upp till bevis
Den 26 maj år 2020 ska EU:s nya lag om medicinteknik (medical device regulation, MDR) tillämpas fullt ut. Det är ett stort och snårigt kunskapsområde som ska regleras. Landstingen köper medicinteknik för minst 22 miljarder kronor per år – ett belopp som bedöms fortsätta öka och snart överstiga läkemedelsnotan.

Endometrios – patienter vill ha kunnigare och snabbare hjälp
Endometrios kan ge smärtor, svårigheter i vardagslivet och klart sänkt livskvalitet. Ändå kan det kännas svårt att som patient bli tagen på allvar, och det tar ofta tid att få rätt diagnos. De vetenskapliga kunskapsluckorna är också stora. Diagnostiken behöver vässas, och behandlingsmetoderna borde studeras på ett mer enhetligt sätt, konstaterar SBU.

Barn – unga i samhällets vård får inte hjälp med sin hälsa
En enkät som SBU har gjort tyder på att många barn och unga i Sverige som har placerats i familjehem och på institution går miste om den hälso- och sjukvård och tandvård som de enligt lag har rätt till. Att organisera kontroller exempelvis efter engelsk förebild kan åtminstone antas förbättra läget, och det skulle inte vara kostsamt, enligt SBU:s beräkning.

Epilepsi – Fler svåra fall kan ha nytta av kirurgi
Fler personer med epilepsi där läkemedel inte hjälper skulle kunna bli anfallsfria med operation. Att ta bort hjärnvävnad kirurgiskt är lämpligt bara för vissa patienter med så kallad fokal epilepsi – men då är metoden ofta effektiv och kostnaden låg till måttlig i förhållande till nyttan. Ändå utnyttjas metoden sällan.

Ny insulinpump ger jämnare socker – men ännu ovisst vad detta är värt
En pump som automatiskt reglerar insulindosen med hjälp av en inbyggd glukosmätare kan jämna till blodsocker-kurvan hos personer med typ 1-diabetes, jämfört med andra insulinpumpar. Men det viktiga är om symtom och diabeteskomplikationer också minskar. Inte förrän detta är bättre klarlagt kan man avgöra om de senaste pumparna är värda sitt pris.

Indirekt jämförelse av psykoterapier vid depression bör tolkas försiktigt
En brittisk jämförelse av olika former av psykoterapi vid lindrig till medel-svår depression hos vuxna har kommenterats av SBU. Skillnader på gruppnivå i effekt på depressionssymtomen kunde inte påvisas men inte heller uteslutas.

Rättspsykiatri – Vården spretar för dömda med multiproblem
Inom svensk rättspsykiatri är det vanligare än inom allmänpsykiatri att patienterna har en kombination av psykiatriska diagnoser. Två nya SBU-rapporter visar på en stor brist på kunskap om vilka åtgärder som har bäst effekt hos personer som tvångsvårdas för att de har begått brott. En vetenskapligt bättre underbyggd och mer enhetlig rättspsykiatri är angeläget – inte minst av etiska skäl.

Psoriasis – fler blir klart bättre med biologiska läkemedel
Efter några månaders behandling med så kallade biologiska läkemedel är det fler personer med medelsvår eller svår psoriasis i huden som blir klart bättre och får högre livskvalitet än med vanliga syntetiska läkemedel. Samtidigt är biologiska läkemedel överlag dyrare. SBU:s granskning av den vetenskapliga litteraturen utgör en faktabas för nationella riktlinjer på området som Socialstyrelsen ska fastslå våren 2019.

Personlig samordnare kan minska hemlöshet
En personlig samordnare som ger intensivt och individuellt stöd hjälper troligen fler ur hemlöshet.

Placera först och stödja sen troligen bäst
Arbetssökande personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning verkar oftare få jobb om insatserna börjar med en placering i stället för att inledas med stödåtgärder. Det är troligtvis fler som får jobb om de tidigt börjar på en reguljär arbetsplats där utbildning, anpassningar och stöd sedan vidtar.

Brist på kunskap om insatser för självförsörjning
Det behövs systematiska litteraturöversikter om effekterna av olika metoder för att utreda och hjälpa biståndsmottagare att bli självförsörjande. Det konstaterar SBU efter en kartläggning som endast fann fem systematiska översikter i forskningslitteraturen – något som eventuellt också avspeglar en brist på effektstudier på området. Kunskapsläget är oklart när det gäller vilka metoder som fungerar bäst för att utreda klienters behov och ge stöd så att de kan hitta boende, hantera sina skulder, få arbete och sysselsättning.

Värdebaserad vård – kunskapen brister
På uppdrag av regeringen har SBU kartlagt kunskapsläget för så kallad värdebaserad vård, som är ett ramverk för att organisera och utveckla vård. Utredningen visar att det finns förhållandevis lite forskning om ramverket som helhet med dess sex delar. De studier som gjorts har ofta brister, och tillämpningarna varierar. SBU:s systematiska litteratursökning fann 36 artiklar som uppfyllde urvalskriterierna. Studierna gäller främst enskilda komponenter som inte är specifika för värdebaserad vård utan som ingår i flera andra modeller och ramverk, exempelvis mätning av utfall och kostnader.

Nya metoder för att bekräfta hjärndöd är fortfarande omogna
Diagnosen total hjärninfarkt (hjärndöd) ställs oftast efter neurologisk undersökning. Vid exemeplvis ansiktsskada, drogpåverkan eller nedkylning behövs även kontraströntgen av hjärnans blodkärl, fyrkärlsangio-grafi. SBU har utrett tillförlitligheten av två alternativ: angiografi med datortomografi (CTA) och diffusionsviktad magnetkameraundersökning (dMRI). Projektgruppen bedömde att CTA fortfarande är under utveckling, och att det finns för få studier av dMRI för att bedöma metoden.

SBU har nya riktlinjer för personuppgifter
Dataskyddsförordningen (GDPR, general data protection regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. SBU har med anledning av att dataskyddsförordningen GDPR trätt i kraft uppdaterat sina riktlinjer för myndighetens behandling av personuppgifter.

Viktigt att belysa osäkerhet även i fråga om kostnader
Att det finns osäkerhet om kostnaderna för att uppnå en viss nytta är besvärligt för beslutsfattare. Samtidigt kan det vara en högst väsentlig upplysning.


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig