Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Betydelsen av Individual Placement and Support och Supported Employment för personer med funktionsnedsättning som söker arbete
Individual Placement and Support (IPS) leder troligtvis till att fler personer med omfattande psykiska funktionsnedsättningar får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden jämfört med andra arbetslivsinriktade stödinsatser.

IPS ger troligtvis positiva effekter även på tid i arbete och inkomst jämfört med andra insatser.

Det är troligt att IPS är en kostnadseffektiv åtgärd. Kostnaderna för IPS tycks inte vara högre än för andra jämförbara insatser, men IPS ger troligen bättre resultat.

När det gäller Supported Employment går det inte att bedöma om användning av metoden leder till att fler personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning kommer i arbete, har längre tid i arbete eller högre inkomst. Det behöver dock inte innebära att insatsen är ineffektiv eller att berörda verksamheter ska sluta använda dem, utan att metoden behöver utvärderas vidare. Detta visar resultaten i den norska forskningsöversikt som SBU kommenterat.Forskningsöversikten har sammanställt forskning avseende effekt av Individual Placement and Support och Supported Employment. 

Arbetsfrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning kan utformas enligt olika strategier; individinriktade insatser med syfte att stärka individens hälsa och arbetsförmåga samt arbetsplatsinriktade insatser med syfte att förändra miljön.

Supported Employment och Individual Placement and Support är två arbetsmetoder där dessa strategier vävs samman genom att personer tidigt erbjuds placering på den reguljära arbetsmarknaden och inom ramen för arbetsplatsen utformas därefter ett individuellt stöd med målsättningen att nå, få och bibehålla arbete.

Återfallsförebyggande behandling vid bröstcancer
Vad är kunskapsläget avseende genexpressionsbaserade tester för vägledning av återfallsförebyggande behandling vid bröstcancer?

Vårdplaneringsmöte av äldre från sjukhus
Skiljer sig återinläggningsfrekvens på sjukhus hos patienter över 65 år, beroende på om vårdplaneringsmöte har skett på sjukhus före utskrivning eller ej?


Medarbetare på vårdcentraler utformar e-hälsotjänst tillsammans med myndigheter

Förståelse för primärvården är A och O, ge oss inga fler kanaler och hjälp oss att sålla bland all kunskap”. Det är tre viktiga insikter att ta fasta på när myndigheter gör kunskapsstöd riktade till primärvården. Nu presenteras rapporten från en digital pilot som genomförts på uppdrag av Rådet för styrning med kunskap (RSK).
 
Vårdcentraler och myndigheter har i ett pilotprojekt arbetat tillsammans för att ta fram en digital tjänst som hjälper medarbetare på vårdcentraler att få evidensbaserad kunskap till sig. Fokusområdet har varit psykisk ohälsa hos äldre.
 
En arbetsgrupp med representanter från eHälsomyndigheten, SBU och Socialstyrelsen har använt innovationsmodellen, en metod som SKL har tagit fram. Syftet med innovationsmodellen är att få ökad förståelse för användares behov och önskemål och ta fram en tjänst tillsammans med användarna, i det här fallet sjuksköterskor och läkare på vårdcentraler.
 
Insikter från användarna
I dag finns en uppsjö av kunskapskällor. Det gör att användarna har svårt att sålla bland all kunskap och veta vad som är evidensbaserat.
 
 – Vi har tagit reda på hur användarna på vårdcentraler skulle vilja ha kunskap från myndigheterna paketerad och kommunicerad. Tillsammans med användarna har vi tagit fram prototyper på nya digitala tjänster som underlättar för dem, säger Mika Pousette, digital strateg på eHälsomyndigheten och färdledare för den digitala piloten.
 
– Det är väldigt värdefullt att jobba direkt med användarna på vårdcentralerna. Det har gett oss många aha-upplevelser, säger Mika Pousette.
 
Rapporten visar de tjänster som fått högst betyg av användarna och beskriver hur arbetsgruppen har arbetat i projektet.
 
Under hösten fortsätter arbetet med piloten för att fortsätta utvecklingen av en av tjänsterna. I fortsättningen samverkar eHälsomyndigheten, SBU och Socialstyrelsen i detta projekt.
 
Läs rapporten ”Förståelse för primärvården är A och O” – en myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor
 SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig