Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Biologiska läkemedel ger en betydelsefull förbättring hos fler med medelsvår och svår psoriasis
Biologiska läkemedel förbättrar psoriasis hos fler med medelsvår och svår psoriasis än vanliga syntetiska läkemedel. Det konstaterar SBU som utvärderat effekterna av dels systemisk läkemedelsbehandling, dels ljusbehandling, vid sjukdomen.
SBU har även granskat kostnader för behandlingarna, utom för de moderna biologiska läkemedlen vars prisbild är oklar.

Systemiska läkemedel mot psoriasis, det vill säga tabletter, injektioner och infusioner, kan delas in i två grupper: syntetiska respektive biologiska.
En hög andel av de personer som behandlas med biologiska läkemedel uppnår en betydelsefull förbättring av psoriasis i huden efter tre till fyra månaders behandling. Med de syntetiska läkemedlen metotrexat och apremilast uppnår endast en del motsvarande resultat.
Behandling som leder till förbättring av psoriasis i huden förbättrar även livskvaliteten. 

Den totala kostnaden för att behandla en person under ett år skiljer sig stort mellan olika syntetiska läkemedel, visar SBU:s beräkningar: Den billigaste behandlingen, läkemedlet metotrexat i tablettform, kostar totalt 11 000 kronor per år, medan läkemedlet apremilast, som är dyrast, kostar 103 000 kronor. De reella priserna för de biologiska läkemedlen är på grund av sekretessbelagda avtal mellan landsting och läkemedelsföretag hemliga. Inom läkemedelsförmånen begränsas tillgången av kostnadsskäl till de personer som inte blir tillräckligt hjälpta av andra läkemedel.

Vad gäller ljusbehandlingar saknas tillräckligt välgjorda behandlingsstudier för att avgöra deras effekter på medelsvår och svår psoriasis. Detsamma gäller vissa äldre syntetiska läkemedel. Det finns dock lång och god erfarenhet av behandlingarna inom sjukvården.
 
Bakgrund
Mellan 2 och 4 procent av befolkningen har psoriasis, som är en kronisk sjukdom.
Psoriasis visar sig främst i huden, men är en systemsjukdom i vilken immunförsvaret spelar en viktig roll.

Rapporten ”Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis” finns på www.sbu.se/278

SBU har utarbetat ett vetenskapligt underlag som nu publiceras som en rapport. Därtill har SBU i samarbete med Socialstyrelsen tagit fram underlag till delar av de riktlinjer för psoriasisvård som nyligen presenterades i en remissversion.
 

Tidsbegränsad psykologisk behandling vid depression:
I dagsläget mest evidens för KBT
SBU redovisar det vetenskapliga underlaget för psykoterapeutisk behandling för vuxna personer med mild till medelsvår depression.
 
I England har förslag till nya riktlinjer för depressionsbehandling nyligen presenterats. SBU har kommenterat delar av det vetenskapliga underlaget till dessa riktlinjer, nämligen det som berör enbart psykologisk behandling (under cirka 30 möten) för en ny episod av lindrig till medelsvår depression:
  • interpersonell psykoterapi (IPT)
  • kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • tidsbegränsad psykodynamisk psykoterapi (PDT)
 
Resultat från en nätverksmetaanalys visar att KBT, jämfört med kontrollbehandlingar, har effekt på depressionssymtom.
För IPT och tidsbegränsad PDT fanns det inga statistiskt säkerställda effekter på depressionssymtom jämfört med kontrollbehandlingar. Vid jämförelse av psykoterapierna sinsemellan kunde nätverksmetaanalysen inte påvisa eller utesluta någon skillnad i behandlingseffekt.
Underlagets slutsatser har en begränsad överförbarhet för behandling av personer över 65 år eller vid samsjuklighet med annan psykisk sjukdom.
 
Framtida forskning bör undersöka vilka faktorer som kan påverka behandlingseffekten och lägga fokus på att klarlägga vilka som är de verksamma mekanismerna i psykologiska behandlingar. Genom att identifiera dessa kan nya, mer effektiva behandlingar skapas, skriver SBU. 
 
Psykisk ohälsa utgör idag ett stort folkhälsoproblem och ungefär en fjärdedel av befolkningen insjuknar någon gång i livet i en depression.

Rapporten heter "Interpersonell terapi (IPT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och tidsbegränsad psykodynamisk terapi (tidsbegränsad PDT) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna"


 

Mindre tandvård och oregelbundna hälsokontroller för placerade svenska barn
Barn och unga som placeras i dygnsvård (familjehems- eller institutionsvård) går ofta miste om den kontinuerliga hälso- och sjukvård och tandvård som de har rätt till, konstaterar SBU. Men det finns andra europeiska länder som har välfungerande rutiner.

Syftet med SBU:s rapport var att utvärdera modeller för att barn och unga i familjehems- eller institutionsvård ska få hälso- och sjukvård och tandvård. Men efter en genomgång av forskningen kunde man konstatera att det saknas studier av tillräcklig kvalitet för att kunna bedöma detta.

Barn och unga som utreds för, eller befinner sig i, social dygnsvård har betydligt mer fysiska som psykiska hälsoproblem än andra jämnåriga. De har också ett större behov av både tandvård och hälso- och sjukvård.

En praxisundersökning som SBU genomfört visar att en del kommuner har rutiner för att säkra att hälsa och tandhälsa undersöks hos den här gruppen utsatta unga. Men enkäten visar också att det är få kommuner som lyckas fullfölja sina åtaganden.

SBU skriver att missade uppföljningar och bristande rutiner skulle kunna åtgärdas med en bättre organisatorisk modell, med checklistor för hälsokontroller och ”hälsokort” som följer barnet vid exempelvis flytt. Ett sådant system används i England.

Ekonomiska beräkningar som SBU har gjort tyder på att en organisatorisk modell skulle kunna införas till en låg kostnad i Sverige, samtidigt som nyttan för placerade barns hälsa och tandhälsa kan antas vara betydande.

SBU:s slutsatser rimmar väl med vad som framkommit i det nyligen presenterade, europeiska MOCHA-projektet (Models of Child Health Appraised).

Bakgrund
Mellan 3 och 4 procent av alla barn i Sverige, ungefär ett i varje klass, placeras någon gång i familjehem eller på institution.


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig