Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Värdebaserad vård – en kartläggning av forskningen
I dagsläget finns det förhållandevis lite forskning om värdebaserad vård. De studier som gjorts har ofta brister, och uppvisar en stor variation i hur värdebaserad vård tillämpas.

SBU:s kartläggning ger en bild av hur värdebaserad vård har utvärderats i internationell forskning, av forskningens inriktning och de vetenskapliga metoder som tillämpas inom området. Den bygger på en systematisk litteratursökning av forskning som publicerats internationellt. Totalt identifierades 36 artiklar som uppfyllde urvalskriterierna. Flertalet av studierna var amerikanska, men även svenska studier ingår i underlaget.
 
De studier som finns fokuserar ofta på enskilda komponenter som inte är unika för värdebaserad vård utan ingår i flera andra modeller och ramverk.

– Ska man kunna utvärdera värdebaserad vård som det ramverk det faktiskt är, då bör fler komponenter vara med, säger professor Lotta Dellve, en av de sakkunniga bakom rapporten.

Flera studier som gjorts har dessutom utgått från mer snäva perspektiv, konstaterar hon:
– Framtida forskning bör vara mer mångdisciplinär, vilket också skulle öka chansen för att patienternas upplevelser av värdebaserad vård skulle komma med.
SBU har kartlagt kunskapsläget för värdebaserad vård på uppdrag av regeringen.

Rapporten presenterar inga slutsatser eller svar om vilken evidens det finns för värdebaserad vård, inte heller om den är relevant eller överförbar till svenska förhållanden.


Bakgrund
I Sverige har värdebaserad vård införts på vissa sjukhus, men också blivit flitigt omdebatterat. Den första vetenskapliga artikeln om värdebaserad vård presenterades år 2004 av amerikanska forskare. Sedan dess har det vuxit fram olika tolkningar och tillämpningar.

Egenavgifter: hur påverkas efterfrågan på läkarbesök och läkemedel samt patienters hälsa


 
  • Vilka systematiska översikter finns det som undersöker hur nivån på egenavgifter för läkarbesök påverkar patienters hälsa och efterfrågan på läkarbesök?
  • Vilka systematiska översikter finns det som undersöker hur nivån på egenavgifter för läkemedel påverkar patienters hälsa, samt efterfrågan på läkemedel och annan vård

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig