Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Nytt nummer av vår tidning Vetenskap & Praxis
Nr 1–2/2018

Uppkopplad eller bortkopplad
Digitala verktyg blir allt viktigare i vård och omsorg. Patienter, brukare och personal förväntas ha uppkoppling, utrustning och kunskap. Men ny teknik kan både hjälpa och stjälpa, och olika användare påverkas olika. Utvärdering krävs – annars riskerar många med stort hjälpbehov att drabbas.

Snyggt förpackat skräp?
Att sammanställa forskningsresultat har blivit omåttligt populärt. Det trendar, som många yngre skulle säga. Inom medicinen har antalet systematiska översikter tredubblats på tio år. Sådana publikationer anses ge säkra besked och citeras ofta.

Unga – lägre kriminalitet med behandlingsfamilj än med institutionsvård
Det går troligtvis bättre för ungdomar med allvarligt och upprepat kriminellt beteende 
om de får vård i en så kallad behandlingsfamilj i stället för på institution. Det visar SBU:s kritiska granskning och utvärdering av den samlade forskningen på området. 

Vanliga fällor och fel när forskning citeras
När forskningsresultat refereras i nyhetsflödet, exempelvis i sociala medier, är det långt ifrån allt som sägs vara vetenskapligt bevisat som verkligen stämmer. Här är tolv vanliga problem som kan vara bra att komma ihåg.

Kritiska frågor om systematiska översikter
  • Vilka slags studier har tagits med? 
  • Hur har man sökt efter studier? 
  • Hur har data extraherats och bedömts? 
  • Hur har resultaten sammanställts?

Barn – bara två insatser har visats minska våld och försummelse
Våld och försummelse som drabbar barn upp till skolåldern kan minska med hjälp av två öppenvårdsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Det visar SBU:s granskning av forskningen på området. Men de flesta insatser som används i dag har inte studerats tillräckligt väl för att man ska kunna bedöma om de hjälper barnen och i så fall hur.

Önskvärt testa tryckmätare som varnar när hjärtat sviktar
En inopererad tryckmätare i lungans blodkärl kan signalera en farlig försämring hos personer med måttlig hjärtsvikt. SBU kommenterar en rapport från Norges folkhälsomyndighet och efterlyser en randomiserad registerstudie i modern hjärtsjukvård.

Elektroder på samma sida skonar minnet när depression behandlas
Tidiga biverkningar minskar om elektroderna placeras på bara den ena sidan av huvudet när depression elbehandlas, i stället för på båda sidorna. Nyttan blir densamma. Svenska specialistriktlinjer stöds av en systematisk översikt, kommenterar SBU. 

Psykisk ohälsa: kunskap om samverkan behövs
Det behövs bättre kunskap om nyttan av att samordna samhällets hjälp med hälsa, arbete och välfärd för personer med psykisk ohälsa. Det visar en ny kartläggning där SBU analyserar behovet av forskningsinsatser.

Multipla, indirekta jämförelser kan slå fel
Nätverks-metaanalys är en avancerad statistisk metod som indirekt jämför insatser och behandlingar som kanske aldrig har prövats sida vid sida i samma studie. Metoden kräver både medicinsk och statistisk specialkunskap och försiktig tolkning. Sten Anttila på SBU förklarar varför.

Digital teknik för psykiskt sköra äldre
Det är möjligt, men inte säkert, att psykiskt sköra äldre kan bli mindre isolerade om de får lära sig använda digitala verktyg och internet. SBU efterlyser bättre kunskap om effekterna. 

Frågor om depression kan vara ett stöd i primärvård
Ett strukturerat frågeformulär som kallas PHQ-9 verkar kunna fungera som stöd i primärvården för att upptäcka och följa misstänkt depression...

Tillägg till PSA-test för att finna prostatacancer 
SBU har utrett huruvida olika tilläggsmetoder till blodprov med analys av PSA (prostata-specifikt antigen) kan ge mer träffsäkra besked om prostatacancer hos män med PSA-nivåer mellan 1 och 10 µg/L.

Tio steg på vägen mot evidens inom medicinen
Sex brittiska forskare anser att följande tio artiklar har gjort avtryck. 

Löpande översikter föreslås på områden som utvecklas snabbt
Systematiska översikter inom kunskaps-områden som är helt nya eller som utvecklas ovanligt snabbt borde från början läggas upp så att resultaten uppdateras regelbundet. Det föreslår ett antal forskare från flera länder.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig