Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Unga med beteendeproblem blir mindre kriminella
efter boende i behandlingsfamilj
Stödet till unga med kriminella eller drogrelaterade problem innebär ofta institutionsplacering. Men det finns alternativ. Enligt SBU:s granskning kan så kallad behandlingsfamilj vara effektivare, och dessutom kostnadsbesparande jämfört med institutionsvården.

Unga med allvarliga beteendeproblem kan i regel inte placeras i vanliga familjehem, eftersom det krävs tillgång till utbildad personal. Därför placeras varje år cirka 2 000 svenska ungdomar i HVB (hem för vård eller boende) eller på ungdomshem.

Ett alternativ till institutionsvård är behandlingsfamilj med ett förstärkt stöd, där familjehemsföräldrarna har genomgått specialutbildning. Jämfört med placering på institution leder placering i en sådan behandlingsfamilj till mindre kriminalitet och färre intag på låst avdelning. De ungdomar som bott i behandlingsfamilj verkar också lida mindre risk för psykisk ohälsa och använda mindre narkotika än de som placerats på institution. Den variant av behandlingsfamilj som prövats i studier kallas Treatment foster care Oregon, TFCO. Programmet används idag relativt sparsamt i Sverige.

SBU:s hälsoekonomiska granskning visar att TFCO kostar mindre än vård på särskilda ungdomshem och något mer än HVB, om man räknar med att vårdtiderna är desamma. Väger man in antaganden om långsiktiga effekter är TFCO kostnadsbesparande för samhället jämfört med institutionsvård. En dansk rapport som ingår i underlaget visar att TFCO ger en kostnadsbesparing på totalt cirka 900 000 kronor per ungdom, jämfört med institutionsvård.

Bakgrund
I Sverige placeras årligen 30–40 ungdomar i förstärkta familjehem av modellen TFCO. Behandlingsfamiljen tar bara emot en person i taget och kontakten med andra unga som har liknande problem blir alltså mer begränsad än vid vård på institution.
Ett fåtal av öppenvårdens insatser har visats minska våld och försummelse i utsatta familjer
Två av de insatser som är tänkta att hjälpa barn som utsätts för våld eller försummelse kan i dagsläget anses ha en dokumenterad, positiv effekt.

Inom svensk ungdomspsykiatri och socialtjänst används en uppsjö olika metoder för att hjälpa utsatta barn – från samtalsgrupper till manualbaserade program. Men med mer kunskap om effekterna skulle resurserna kunna användas bättre och innebära stöd för fler barn.

Nu har en utvärdering från SBU ringat in den forskning som finns om öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse. Ingen av studierna är genomförd i Sverige.

Den granskade forskningen visar att insatserna Project support och Parent child interaction therapy (PCIT) minskar våld inom familjen och även minskar barns utagerande beteende. Gemensamt för dessa insatser är att det ingår praktisk träning av samspel mellan barn upp till skolåldern och deras föräldrar.
SBU:s ekonomiska utvärdering visar att behandlingskostnaderna för de två programmen i stort sett är likvärdiga, 75 000–85 000 kronor per hjälpt barn. Siffrorna innefattar kortsiktiga kostnader, inte möjliga besparingar i form av minskade samhällskostnader.

För lite yngre barn har anknytningsbaserade insatser som Attachment and biobehavorial catch-up (ABC) visat sig kunna ge bättre anknytning till vårdnadshavaren.

En så kallad desorganiserad anknytning kan kopplas till ökad risk för psykisk ohälsa och kamratproblem senare i livet.

Bakgrund
Mellan 3 och 9 procent av barnen i de nordiska länderna har utsatts för allvarlig fysisk bestraffning. Och 7–12 procent har bevittnat våld i hemmet. Brukarföreningar har tidigare rapporterat att barn och unga saknar stöd från socialtjänsten, och att insatserna ofta kommer alltför sent.

Behandling av våldsutövare i nära relationer
För att stoppa våld i nära relationer behövs effektiva återfallsförebyggande insatser. Genom att kartlägga forskningen om vilka behandlingsmetoder som fungerar för våldsutövare skulle samhällets insatser kunna utvecklas och stärkas.
 

Oklart värde av konstgjorda bukspott­körtelsystem för personer med typ-1 diabetes
Ett konstgjort bukspottkörtelsystem uppskattas öka tiden som blodsockret ligger på normala nivåer hos personer med typ-1 diabetes jämfört med vanlig insulinpump. Frågan är dock om skillnaden gör att personer med typ-1 diabetes faktiskt upplever mindre symtom och om risken för diabeteskomplikationer påverkas.


Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt
Diagnosen total hjärninfarkt (hjärndöd) ställs oftast med efter en neurologisk undersökning. I vissa fall, till exempel för personer som skadat ansiktet, är påverkade av droger eller är underkylda, behövs ytterligare diagnostik. Idag görs den undersökningen med så kallad fyrkärlsangiografi. 

Nu har SBU utvärderat den diagnostiska tillförlitligheten för två tänkbara alternativ: angiografi med datortomografi (CTA) och diffusionsviktad magnetkameraundersökning (dMRI). SBU kom fram till att CTA fortfarande är en experimentell metod och att det finns för få studier med dMRI för att bedöma metoden.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig