Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Klicka på bilden för att se vår julhälsning
Om samverkan vid psykisk ohälsa – kunskap och kunskapsluckor
När en person med psykisk ohälsa har behov av olika vård- och samhällskontakter kan flera aktörer behöva samverka. SBU har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning av kunskap och kunskapsluckor om samverkansinsatser vid psykisk ohälsa utifrån sammanställd forskning, det vill säga systematiska översikter.

Kartläggningen visar att det finns viss kunskap om effekter av samverkan främst inom hälso- och sjukvården för personer med psykisk ohälsa. Det finns även kunskap om samverkan vid åtgärder i arbetsliv och sjukskrivning. Inom välfärdsområdet, där socialtjänsten är en viktig aktör, är kunskapsluckorna om samverkan betydligt fler.
 
Trots att hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och socialförsäkring enligt lagar och regelverk uppmanas att samverka för att ge stöd till individer med komplexa behov så visar SBU:s kartläggning att effekterna av samverkansinsatser inte har utvärderats tillräckligt.
 
Resultatet i SBU:s kartläggning bygger på sammanlagt 47 systematiska översikter varav 26 rör hälsa, 16 arbete och 5 välfärd.

Rapporten utgör ett kunskapsunderlag och ska inte ses som någon rekommendation.

Du vet väl att SBU även utvärderar socialtjänst?
Ett urval:
  • Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa och familjehemsplacerade barn (publicerad 2017)
  • Föräldrainsatser vid våld eller försummelse mot barn (publiceras våren 2018)
  • Insatser för att minska hemlöshet (publiceras våren 2018)
  • Stöd till ensamkommande barn (publiceras sommaren 2018)
  • Supported employment vid funktionsnedsättning (publiceras våren 2018)
  • Behandlande familjehem (Treatment Foster Care) för ungdomar med allvarliga beteendeproblem (publiceras våren 2018)

Litteraturunderlag till behandlingsrekommendationer för hud- och mjukdelsinfektioner
Läkemedelsverket ska uppdatera sina behandlingsrekommendationer för hud- och mjukdelsinfektioner. SBU har deltagit i arbetet genom att bereda det vetenskapliga litteraturunderlag som presenteras i rapporten.

Uppdaterat: Det vetenskapliga underlaget för dagens tandvårdsstöd
De svenska tandvårdsstöden är dels statligt finansierade, dels landstingsfinansierade. Idag har personer med vissa sjukdomar eller tillstånd laglig rätt till tandvårdsstöd om det påverkar eller finns risk för att det ska påverka deras munhälsa. Det kan handla om exempelvis diabetes, reumatisk sjukdom eller sömnapné, men också om besvär som uppstår vid behandling av en sjukdom till exempel muntorrhet på grund av strålning eller läkemedel.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utvärdera tandvårdsstöden samt att analysera de patientgrupper som ingår och behovet av förändringar.

I den här rapporten har SBU sammanställt ett vetenskapligt litteraturunderlag till Socialstyrelsens utvärdering av tandvårdsstöden.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till %Subscriber:EmailAddress%
Klicka här för att avregistrera dig