Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Allt viktigare att kunna läsa kritiskt
Forskare måste redovisa sina resultat genom att publicera sig vetenskapligt. Men det material som skickas till tidskrifterna håller högst ojämn kvalitet, och faktagranskningen är inte alltid värd namnet. Nu varnar vetenskapsredaktörer för att nya, oseriösa tidskrifter som publicerar urskillningslöst gör saken ännu värre.

Varför skenet bedrar
Tvärsäkerhet är oförenligt med ett vetenskapligt förhållningssätt, som ju går ut på att ifrågasätta, testa och ompröva förutfattade meningar och dogmer. Personer som aldrig frågar sig: Stämmer verkligen det här?, märker inte ens att de blir överbevisade.

Fraktur - bruten arm kan ofta behandlas lika bra och billigare utan kirurgi
Allt fler frakturer i handleden och axeln opereras med metallplattor, som kostar mer än andra metoder. Men om frakturen bara är måttligt felställd kan andra, billigare
behandlingsalternativ ge likvärdig funktion. SBU:s utvärdering visar hur trenden i svensk sjukvård skulle kunna brytas för att ge vård av lika god kvalitet till en lägre kostnad.

Föga känt om metoders nytta och risker inom rättpsykiatrin
SBU har på regeringens uppdrag kartlagt det vetenskapliga kunskapsläget inom rättspsykiatrisk vård och konstaterar att det finns stora luckor.

Effekten ännu oklar av att stråla bröstcancer under operation
Det är fortfarande oklart om strålning i det opererade området efter bröstbevarande kirurgi är likvärdigt med yttre strålbehandling. Den studie som har genomförts kan inte besvara frågan, konstaterar SBU i samverkan med sydöstra sjukvårdsregionens metodråd och Örebros regionala centrum för utvärdering.

"Fullödiga utvärderingar ska belysa etik och ekonomi – inte bara effekt"
Det håller inte att bedöma insatser i vård och omsorg enbart utifrån effekt, framhåller Sofia Tranæus på SBU. Ska vården och socialtjänsten kunna fatta välgrundade beslut om att införa eller utmönstra metoder och insatser, behövs det fullödiga beslutsunderlag. 

Att använda evidens är en grundbult i vår professionalitet
Att vara professionell inom vård och omsorg är bland annat att reflektera kritiskt över det man gör och bygga på aktuell, samlad vetenskaplig kunskap om nytta och risker. Det menar professor Kerstin Nilsson, som nu axlar ordförandeskapet i SBU:s nämnd.

Policy utreds för behandling utanför ordinarie hälso- och sjukvård
Hur ska patientsäkerhet och patientinflytande tillgodoses utanför den gängse hälso- och sjukvården? Det är kärnfrågan i en pågående statlig utredning om så kallad alternativ, komplementär och integrativ medicin.

Varken önsketänkande eller alarmism ska råda när risker vägs mot nytta
Välunderbyggda beslut om insatser i vården och socialtjänsten kräver en rättvis, samlad bild av nyttan och riskerna. Men vår uppfattning om sannolikheterna för olika följder är ofta felaktig. Önsketänkande kan vara ett problem för såväl professioner som patienter och brukare.

Barn - stödinsatser kan hjälpa barn i familjehem
Barn som har placerats i familjehem kan ha nytta av stödinsatser – barnen mår bättre och risken minskar att placeringen måste ändras eller avbrytas. I Sverige är det ovanligt att barn eller familjehemsföräldrar erbjuds sådant stöd. Och det råder brist på forskning om olika metoder för att utreda lämplighet som familjehem och att utbilda familjerna, visar SBU:s utvärdering.

"Forskningsrön ger utredaren stöd i bedömningar och beslut"
Beslut av socialsekreterare kan innebära stora ingrepp i barns och familjers liv. De problem som ska lösas kan vara komplicerade och bedömningarna måste ibland göras under press. Då är det till hjälp att ha struktur och så mycket kunskap som möjligt inför besluten, säger Jill Fialdini Yenidogan på SBU.

Forskningen om ekonomiskt bistånd kartläggs
SBU har påbörjat en bred kartläggning av forskning om insatser i socialt arbete. Projektet har inletts med att söka efter sammanställd forskning och kunskapsluckor när det gäller ekonomiskt bistånd.

"Få välgjorda översikter om äldres munhälsa och tandvård"
Forskare vid den odontologiska fakulteten på Malmö högskola har undersökt det vetenskapliga kunskapsläget i fråga om äldres munhälsa och effekter av olika tandvårdsbehandlingar hos äldre.

Här behövs det gedigna praktiknära studier
Om resurserna för forskning utnyttjas väl, kan kunskapsläget förbättras för stora grupper av patienter och brukare. Det konstaterar SBU efter att ha analyserat 1700 obesvarade forskningsfrågor i sin databas över vetenskapliga kunskapsluckor.

Wikipedia används – och dess texter om hälsa behöver förbättras
Wikipedia har funnits i 15 år och är ett digitalt uppslagsverk som skapas av användarna själva. Sajten används flitigt men kvaliteten på bland annat en del medicinska artiklar har starkt ifrågasatts. Om fler sakkunniga skribenter engagerade sig, skulle innehållet kunna förbättras.

Färre fel i nya studier - men metodik ofta dunkel
Randomiserade studier har blivit mer tillförlitliga över tid och rapporteras tydligare. Men mer borde göras – särskilt i tidskrifter som inte hör till de mest citerade. Det anser forskare som har analyserat förekomsten av systematiska fel i 21000 randomiserade studier i Cochrane-översikter.

Skattar nya läkemedels effekt i vardagligt bruk
Hur kan effekter enligt läkemedelsprövningar översättas till vanliga vårdsituationer? Ett pilotprojekt på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, testar nu strategier som SBU har identifierat.

Insatser till föräldrar med depression verkar även hjälpa barnen
Förebyggande insatser till föräldrar med svår depression kan förbättra deras samspel med barnen. Det kan också minska risken att barnen själva ska utveckla depressiva symtom, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Ladda ner hela tidningen  
Nummer 3-4/2017

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till %Subscriber:EmailAddress%
Klicka här för att avregistrera dig