Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter
Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

Stärkt patient- och brukarinflytande är en av de prioriterade frågorna för Rådet för styrning med kunskap. Därför tillsattes förra året en arbetsgrupp med representanter för samtliga de nio myndigheter som ingår i Rådet, bland annat SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Gruppen tog då även hjälp av representanter för fem stora patientorganisationer och intresseföreningar. Och nu har de nio myndigheternas generaldirektörer ställt sig bakom gemensamma rekommendationer som ska stärka brukarnas inflytande på framtida satsningar och forskning.

Rekommendationerna handlar bland annat om att undvika dubbelarbete. Myndigheternas samråd med patient- och brukarorganisationerna ska samordnas och effektiviseras. Och med ökad systematik kan kvaliteten i samråden höjas. Arbetet kommer att drivas framåt av ett myndighetsövergripande nätverk.

Mårten Jansson, representant för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, hoppas att kunskapsstyrningen härmed kommer att kunna anpassas bättre till de faktiska behoven:

– Som brukare eller patienter bjuds vi in till olika hearings, där vi säger ungefär samma sak hela tiden. Nu får vi en chans att ha dialog med flera myndigheter, samtidigt. Samarbetet kommer också att göra det lättare för både myndigheter och brukare att följa upp konkreta satsningar.

Kontaktperson för arbetet med brukarsamverkan mellan myndigheter har hos SBU varit Sophie Werkö, sophie.werko@sbu.se

Läs rapporten ”Patient- och brukarorganisationers delaktighet i den statliga styrningen med kunskap. Slutredovisning till Rådet för styrning med kunskap”.

I arbetsgruppen ingick representanter för följande fem intresseorganisationer: Diabetesförbundet, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Pensionärernas riksorganisation, Funktionsrätt Sverige, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

I Rådet för styrning med kunskap ingår följande nio myndigheter: Socialstyrelsen, E‑hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård- och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.


För vilka tillstånd inom primärvård och idrottsmedicin har kinesiotejp effekt?

 

 

Upplysningstjänsten har identifierat 13 systematiska översikter som utvärderar effekten av användande av så kallad kinesiotejp på patienter (10 översikter) och friska idrottande individer (3 översikter) vid muskuloskeletala besvär. De primära utfallsmåtten var muskelfunktion, graden av smärta, rörelseomfång och muskelstyrka.

Enligt författarna hade kinesiotejp en liten positiv effekt på smärtreduktion och muskelfunktion hos patienterna, men denna effekt ansågs vara så liten att den inte kunde uppfattas vara klinisk relevant.

Även hos friska och idrottande individer såg författarna att kinesiotejp hade en liten eller försumbar effekt.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.


SBU samverkar med Kunskapsguiden.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till %Subscriber:EmailAddress%
Klicka här för att avregistrera dig