Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Skrift ovanpå skanning av ben med osteoporos
Patienter med osteoporos missnöjda med vårdens bemötande
Patienter med osteoporos, det vill säga benskörhet, upplever att vården ger dem otillräcklig, felaktig eller motstridig information.

Bensköra äldre är missnöjda med vårdens bemötande. De får höra att osteoporos inte är något att oroa sig för, att diagnosen hör till åldern och att det inte finns något att göra.

Det visar den rapport som SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har tagit fram.

SBU har sammanställt forskningsstudier av hur patienter med osteoporos upplever delaktighet och bemötande vid kontakt med hälso- och sjukvården. Anhörig- och brukarperspektivet har lyfts genom att SBU samverkat med Osteoporosförbundet, vars erfarenheter stämmer väl överens med vad forskningsstudierna visar.

Birgitta JohanssonBirgitta Johansson är en av de patienter med osteoporos som efterlyser ett bättre bemötande i vården. Vid 55 års ålder hade hon jämt ont i ryggen, och hon hade blivit 5 centimeter kortare. Ändå fick hon stå på sig för att få göra den bentäthetsmätning som sedan ledde till diagnos och behandling.

I Birgitta Johanssons fall hade skelettet blivit så skört att det räckte med en mjuk omfamning för att en av hennes ryggkotor skulle gå sönder. Idag är hon kritisk till sjukvårdens bemötande och engagemang:

– Både min mamma och farmor var böjda i ryggen, som krokar. Idag vet man att osteoporos till viss del är ärftligt, och det finns ju behandling. Jag hade ont och hade blivit kortare. Jag borde inte ha behövt tjata om bentäthetsmätning, säger hon.

Birgitta Johansson är idag aktiv i Osteoporosföreningen i Västerbottens län. Hon välkomnar SBU-rapportens resultat och en fortsatt diskussion om hur personer med osteoporos kan få ett bättre bemötande av vården.

Läs mer om Birgitta, SBU:s systematiska sammanställning av forskningen och om osteoporos i vår skrift som du hittar här.


Remissvar från SBU angående utredningen Kunskapsbaserad och jämlik vård:
”Viktigt att SBU fortsätter göra egna utvärderingar”

SBU är en av de instanser som ombetts ge sin syn på utredningen Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård.

Myndigheten välkomnar de flesta av förslagen, som kan göra svensk vård och omsorg effektivare. Men det finns några punkter som man är starkt kritisk till, bland annat förslaget om att SBU ska sluta göra egna, fullständiga utvärderingar och istället satsa enbart på att kommentera redan gjorda sammanställningar.

Utredningen anser att utvecklingen av kunskapsstöd bör läggas närmare vården. SBU skulle då få mer av en vägledande och utbildande roll. Men här finns ett problem, menar SBU:s generaldirektör Susanna Axelsson.

– Det skulle vara svårt för SBU att stötta landsting och kommuner som vill satsa på vetenskaplig utvärdering om vi inte också själva arbetade kontinuerligt med just detta.

SBU:s rapporter ger goda förutsättningar för att hjälpa vården att hushålla med de gemensamma resurserna så att de räcker till en god, säker och jämlik hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

– SBU:s fullständiga utvärderingar ser till både effekt, etik och ekonomi. Vi har specialister med spetskompetens och en lång erfarenhet av den mest tillförlitliga metodiken, säger Susanna Axelsson.

Hon ser positivt på förslaget om att SBU:s snabbare svar till vårdens aktörer, det vill säga SBU:s upplysningstjänst, ska kopplas till en nationell kunskapstjänst. Att vetenskaplig evidens blir mer tillgänglig innebär att den lättare når ända ut i det praktiska vårdarbetet – varje möte med en patient eller en brukare ska vara grundat på bästa möjliga kunskap.

– Förslaget om att vi ska kommentera fler internationella utvärderingsrapporter utifrån ett svenskt perspektiv, den produkt vi kallar SBU Kommenterar, är också utmärkt.


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till %Subscriber:EmailAddress%
Klicka här för att avregistrera dig