{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Sent with rule.io
Nyhetsbrev #6 2021
  
Kultur Gävleborgs nyhetsbrev - övergripande
Välkommen till Kultur Gävleborgs nyhetsbrev!

Nu är det december och det lackar mot jul! Denna höst har vi äntligen kunnat börja ses igen och välkomna varandra till fysiska konferenser och seminarier som årets Kulturting i Ockelbo i oktober, dansevenemang, teaterföreställningar, konstutställningar, konserter, litteraturfestivaler, världsarvsgårdar, julmarknader fulla av slöjd och fullsatta biosalonger!

På Kultur Gävleborg har vi, förutom vårt ordinarie arbete, avslutat dialogperioden inför den kommande regionala kulturplanen och gått in i skrivprocessen mer på allvar. Vi har även förvaltat de särskilda uppdrag som 85 frilansare inom kultursektorn har tilldelats under pandemin och samordnat 19 fortbildningar för verksamma inom kultur och kreativa näringar med återstartsmedel från Kulturrådet. 

Nu ser vi fram emot ett spännande 2022 späckat med kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande i hela länet!

God läsning!


Kulturpris, kulturstipendier och världsarvsresidens 2022
  Under perioden 1 december 2021-1 februari 2022 är det åter dags att nominera och ansöka om Region Gävleborgs kulturpris, kulturstipendier och världsarvsresidens.
  1. Ansök om att bli en av de sex kulturskapare som får 2022 års kulturstipendium à 50 000 kr för att förkovra dig i ditt utövande. Detta tilldelas såväl verksamma i som bördiga från Gävleborg.
  2. Ansök om Världsarvsstipendium och residensvistelse på någon av de gårdar som utgör Världsarvet Hälsingegårdar. Detta stipendium tilldelas forskare eller kulturskapare som ämnar knyta samman Världsarvet Hälsingegårdar med andra världsarv utsedda av Unesco. Världsarvsstipendiet är internationellt och kan sökas av personer från hela världen. Idag finns 1154 utsedda världsarv i 167 olika länder.
  3. Nominera någon person som betytt extra mycket för kulturlivet i Gävleborg till Region Gävleborgs kulturpris 2022. Kultur- och kompetensnämnden fattar beslut under våren om vilka två som blir 2022 års kulturpristagare. Gävlebördiga konstnären Linda Bäckström har gjort verket Hybrid I-VI, som varje kulturpristagare får under denna treårsperiod. Det är en slags hybridisering av landskapsdjuren tjädern i Gästrikland och lodjuret i Hälsingland i skulptural form.


  Fortbildningar för dig inom kultur- och kreativa näringar
  Kultur Gävleborg gör 2021 en bred satsning på 19 kompetenshöjande insatser och uppdrag till frilansare inom kultursektorn i Gävleborg för att stötta återstarten av kulturlivet. Hela det kulturella ekosystemet är beroende av kombinatörer som i sin tur behöver många starka ben att stå på. Alla tillfällen är kostnadsfria för dig som deltar och nya fortbildningar publiceras löpande inom följande områden:
  • Kulturföretagande
  • Kultur och hälsa
  • Kulturpedagogik
  • Kulturprojektledning
  • Kulturkommunikation och -dokumentation
  För dig som uppdragsgivare
  Efter i höst finns det extra många kompetenser att förvalta i länet. På www.kultimera.se och under vårens utbudsdagar för barnkultur kommer exempelvis flera av de som gått kurser presentera sina nya utbud för kultur i skolan inom bildkonst och litteratur.
   Dialoger Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026

   Kommande regionala kultur- och biblioteksplan Gävleborg 2023-2026
   I januari inleddes kulturplanedialogarbetet inför den kommande regionala kulturplanen 2023-2026.
   Tack vare dialogfasen har innehållet börjat utkristalliserat sig. Tanken är att ha följande rikningar:
    
   • kärnprinciper för att värna konstens och kulturens egenvärde och ge förutsättningar för tillgång till konst och kultur:

    - barns och ungas rätt till kultur
    - demokratiskt förhållningssätt
    - jämlikhet
    - kultursektorns integritet
    - professionella kulturskapares och övriga kulturarbetares villkor
     
   • tre utvecklingsområden kopplade till hållbarhet:

    - stärkt interaktion
    - vidgat deltagande
    - miljömässig hållbarhet

   Detta preliminära resultat av dialogerna presenterades vid Kulturting Gävleborg 2021. Ta del av presentationen här.

   Just nu pågår skrivarbetet för att bland annat beskriva vilka särskila prioriteringar som ska gälla för respektive verksamhetsområde. Remissperioden äger rum 25 mars-31 maj 2022.
    
   Uppdragsöverenskommelser 2022
   Uppdragsöverenskommelserna klargör hur varje kulturaktör med regionalt uppdrag förhåller sig till prioriteringarna i regional kulturplan Gävleborg 2019-2022.

   Kulturaktörerna med varaktigt regionalt uppdrag är:
   • Arkiv Gävleborg
   • Folkteatern Gävleborg
   • Gävle Symfoniorkester
   • Hälsinglands museum
   • Kultur Gävleborg
   • Länsmuseet Gävleborg
   • Riksteatern Gävleborg
   Kulturaktören med tidsbegränsat regionalt uppdrag är:
   • Litteraturhuset Trampolin
   Uppdragsöverenskommelser 2022
   Utvecklingsbidrag
   Kultur- och kompetensnämnden inom Region Gävleborg fattar varje år beslut om flertalet utvecklingsbidrag för att genomföra särskilda insatser i linje med den regionala kulturpolitiken. Mer information finns i den regionala kulturplanen.

   Utvecklingsbidrag kan sökas under två perioder per år:
   15 januari -15 maj
   15 augusti - 15 oktober

   Utvecklingsbidrag - ansökan och lista på beviljade
   Verksamhetsbidrag
   Kultur- och kompetensnämnden inom Region Gävleborg fattar varje år beslut om verksamhetsbidrag till distriktsorganisationer inom den ideella idéburna sektorn i länet.

   Den 10 november fattade nämnden beslut om att tilldela sammanlagt 4 647 200 kr till föreningslivet i länet 2022. De som beviljades medel var 2 politiska ungdomsförbund, 4 pensionärsorganisationer, 2 företagandeorganisationer, 10 ungdomsorganisationer och 9 kulturorganisationer.
   Dessutom tilldelades Skottes Musikteater verksamhetsbidrag om 400 000kr för att producera teater för barn och unga i Gävleborgs län 2022.

   Verksamhetsbidrag redovisas och söks:
   1 maj - 1 september

   Lista på de distriktsorganisationer som får verksamhetsbidrag
   Pågående och kommande utlysningar
   Ehandlingar.se är Region Gävleborgs webbverktyg för att hantera ansökningar, intresseanmälningar, nomineringar, utlysningar, enkäter och redovisningar. 

   Ansök i ehandlingar.se just nu:
   • Kulturpris
   • Kulturstipendium
   • Världsarvsstipendium/residens
   Kommande ansökningar (från 15 januari 2022):
   • Utvecklingsbidrag till kultur, t o m 15 maj
   • Växthusstöd, t o m 1 december
   • Projektstöd till kulturverksamhet, t o m 15 februari
   • Stöd till kulturarrangemang, t o m 15 februari
   • Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm, t o m 15 februari
   • Toppstöd inom professionell kort- och dokumentärfilm, t o m 15 februari
   Kommande:
   • Flera uppdrag inom konstnärlig miljögestaltning av "Framtidsbygget"

   Ehandlingar.se

   Bidrag kultur

   Sveriges nationella minoriteters kultur och språk
   Region Gävleborg synliggör varje kvartal ett urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg. Läs urvalet december 2021-februari 2022!

   Urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg

   Kommande högtidsdagar
   Den sverigefinska flaggan. Sedan 2014 har sverigefinnarna en egen officiell flagga med två kors i blått och gult på vit botten ritad av Andreas Jonasson.                    6 december - Finlands självständighetsdag

   Blå davidsstjärna med blå menorah i mitten på en vit backgrund. De är två vanliga symboler för judendomen.    Den romska flaggan. Flaggan som är delad i blått och grönt, vilket står för himlen och jorden, är belagd med ett rött hjul (chakra) med sexton ekrar. Detta hjul symboliserar den kringresande traditionen hos romer.       27 januari - Förintelsens minnesdag

   Den samiska flaggan. Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten. De fyra färgerna symboliserar också viktiga överlevnadselement, grönt står för växter, natur och landet Sápmi som är livsavgörande för överlevnad. Blått står för vattnet som är ett livselixir. Rött står för eld, värme och kärlek. Gul symboliserar solen och ett långsiktigt liv.                     6 februari - Samernas nationaldag

   Den sverigefinska flaggan. Sedan 2014 har sverigefinnarna en egen officiell flagga med två kors i blått och gult på vit botten ritad av Andreas Jonasson.                   24 februari - Sverigefinnarnas dag

   Mer information om Sveriges nationella minoriteters rättigheter, kultur och språk finns på Region Gävleborgs hemsida:

   www.regiongavleborg.se/minoritet
    


   Rapport från höstens konferenser
   Missade du Kulturting Gävleborg 2021 i Ockelbo? Årets tema var Omställning - Om kultur och hållbarhet. Nu finns det dokumentation från dagen. Bland annat följande presentationer:
   • Från kris till kraft med Love Ander, den statiliga återstartsutredningens sekreterare
   • Kulturens roll för hållbar utveckling, mellan Agendor 2030 och 2045 med Christer Gustafsson, professor vid Uppsala universitet
   www.regiongavleborg.se/kulturting/dokumentation

   Kulturting Gävleborg 2022 arrangerar vi tillsammans med Bollnäs kommun den 21 maj. Varmt välkommen i vår!


   Utställning och seminarium om konsten, fristaden och yttrandefriheten
   Den 6 november invigdes utställningen Bortom bilden (6 november - 6 mars 2022), som finns i vårt utställningsrum Kuren på Gävle sjukhus. Invigningen avslutade seminariet: Konstnärliga perspektiv på yttrandefrihet, som var en del av årets nationella konferens Samtidskonstdagarna och utgick ifrån Kultur Gävleborgs uppdrag att samverka med länets fristadskommuner Gävle och Sandviken.

   Invigningstalet hölls av Niels Hebert, som är en av Region Gävleborgs kulturpristagare 2021. 
   Fristadsförfattaren Mahdieh Golroo från Iran har skrivit litterära tolkningar av ett urval verk ur Region Gävleborgs konstsamling. Du kan ta del av texter och inläsningar via vår app KOF - Konstfiktion&fakta.

   Om appen:
   KOF - Konstfiktion & fakta, en app om och med offentlig konst i Gävleborg

   Om utställningen:
   Bortom bilden - en utställning på Gävle Sjukhus med fristadsförfattaren Mahdieh Golroo

   Om projektet:
   Gestaltad livsmiljö
   Regionerna bjuder in till 60 minuter inspiration: 
   Gestaltad livsmiljö - från offentlig konst till samhällsplanering
   I vår fortsätter den interregionala satsningen på digitala samtal om det nya politikområdet Gestaltad Livsmiljö. Tillsammans med flera andra län har vi bjudit in till inspirerande samtal om kultur i samhällsplanering och fått höra konkreta exempel från olika delar av landet om hur de politiska visionerna kan implementeras. Detaljerat program publiceras inom kort på vår hemsida.

   Varmt välkommen!

   Interkommunal samverkan
   Det interkommunala samarbetet i Gävleborg har beviljats mer medel från Kultur- och kompetensnämnden så att förstudien kan förlängas fram till sommaren 2022. I förstudien samverkar medarbetare inom samhällsplanering och kulturförvaltning i fyra av länets kommuner  kring Gestaltad Livsmiljö under 2021. Konstnären och curatorn Anna Högberg är projektledare och Gävle kommun projektägare tillsammans med Sandvikens, Söderhamns och Hudiksvalls kommuner.
    


   Om Kultur Gävleborg, rekryteringar och lediga jobb

   Kultur Gävleborg är Region Gävleborgs avdelning för kulturfrågor, med varaktigt regionalt uppdrag inom kultursamverksansmodellen. Avdelningen är organiserad inom Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen med Jan-Olof Friman som direktör, Carin Palmqvist Isaksson som avdelningschef och enhetschef för medarbetarna inom dans, konst och musik och Pia-Marit Ekström som enhetschef för film, crossmedia, hemslöjd, biblioteksutveckling och världsarvet Hälsingegårdarna.

   Vi har inga lediga jobb just nu.

   Kontakta Kultur Gävleborgs personal
    


   Omvärldsbevakning
   Nedan följer några nya nationella rapporter och konferenser som gäller konst- och kulturpolitik i Sverige.

   Statens utredning:
   Från kris till kraft - Återstart för kulturen. SOU 2021/77 
   Region Gävleborg är en av remissinstanserna till utredningen.

   Transit kulturinkubators rapport om kultur och kreativa näringar:
   Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar – strukturella hinder för yrkesutövande

   Konstnärsnämdens seminarium:
   Perspektiv på digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor

   Myndigheten för Kulturanalys senaste rapporter:
   Samhällets utgifter för kultur 2020
   Kulturvanor i pandemins tid
   Ett år med pandemin

   Riksantikvarieämbetets digitala konferens:
   Kreativ omstart - en konferens om kultur och kulturarv som driftkraft 
   Podd
   Kultur Gävleborgspodden
   En podd om Region Gävleborgs kulturverksamhet och om hur politiska uppdrag blir till kulturupplevelser för dig och mig. Ta del av fördjupande samtal om kultur utifrån Gävleborgsperspektiv.

   Du hittar såväl spellistor som enskilda avsnitt på Soundcloud, Spotify och andra ställen där poddar finns. Sök på Kultur Gävleborgspodden.

   Kultur Gävleborgspodden
   Social medier
   Sociala medier
   Kultur Gävleborg finns på både Facebook och Instagram. Där vi delar med oss av utlysningar, inbjudningar, tipsar om evenemang, förkovring och goda exempel på kulturverksamhet.

   Facebook

   Instagram
   Övriga nyhetsbrev
   Vi har fler nyhetsbrev!
   Kultur Gävleborg producerar även nyhetsbrev från flera av våra verksamhetsområden.

   Övriga nyhetsbrev
   HBTQ-certificiering
   HBTQ-certifierade
   Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
    
   Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR. Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
   Läs mer om Dataskyddsförordningen
    
   Kultur Gävleborg | regiongavleborg.se/kultur | | kultur@regiongavleborg.se