{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Storsatsning på offentlig konst i hela landet – nytt kunskapsnav
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben

Storsatsning på offentlig konst i hela landet – nytt kunskapsnav

NYHETSBREV #2. Statens konstråd startar nu upp Kunskapsnav offentlig konst – en plattform som ska utveckla och fördjupa samtalet om den offentliga konsten i hela Sverige. Nu annonserar vi utvecklingsprojekt för kommuner, fastighetsägare och fria konstaktörer. Vi arbetar på ett arkiv med råd, stöd och inspiration. I samverkan med andra centrala aktörer i området inleds nya utbildningar och satsningar på forskning.
Tre samarbetsmöjligheter
En viktig del av Statens konstråd nya uppdrag Kunskapsnav offentlig konst är att driva utvecklingsprojekt för att inspirera utvecklingen av området offentlig konst. Nu utlyser vi därför tre samarbetsmöjligheter för kommuner, fastighetsägare och fria konstaktörer. Vi erbjuder bland annat medfinansiering/finansiering, mentorskap, utbildningstillfällen och nätverksbyggande.

Alla utlysningarna innehåller nätverksgrupper och möjlighet till fortbildning. Ett urval av erfarenheter och resultat kommer att göras tillgängliga i Kunskapsnav offentlig konst.
Magdalena Malm berättar mer om hur vi jobbar med Kunskapsnav offentlig konst och de två utlysningar för kommuner och fastighetsägare.
Första gången – steget vidare
Här vänder vi oss till kommuner som vill börja arbeta med offentlig konst för första gången. Det handlar om att skapa eller vidareutveckla rutiner för att arbeta med offentlig konst och/eller att genomföra ett konstprojekt för första gången. Ansök senast 20 maj 2018.
Läs mer här
Konst i stadsutveckling 
Vill ni ta steget vidare och integrera konst i stadsutvecklingsprojekt. Det kan till exempel handla om att skapa storskaliga gestaltningar eller att stärka invånarinflytande. Kommuner och fastighetsägare är välkomna att ansöka om samarbete. Ansök senast 20 maj 2018.
Läs mer här
Här berättar direktör Magdalena Malm om utlysningen där vi vänder oss till konstorganisationer, konsthallar, konstnärer och curatorer.
Lokala konstprojekt – för fria konstaktörer 
Här vänder vi oss till konstorganisationer, konsthallar, konstnärer och curatorer som vill genomföra ett lokalt konstprojekt. Det kan röra sig om bland annat permanent, tillfällig eller processbaserad konst. Ansök senast 20 maj 2018.
Läs mer här
Diskussion och fördjupning
När den offentliga konsten utvecklas och tar sig an nya områden som stadsutveckling och invånarinflytande är det avgörande att det finns en kritisk diskussion. Vilken ny roll tar konsten och vad betyder det för konstnärsrollen? När finns risken att konsten blir instrumentell d.v.s. när finns risken att konsten förminskas till ett redskap för andra syften? Hur bevarar man den konstnärliga integriteten? När är konstnären konstnär och när bidrar den med sin kompetens i komplexa frågor? Vilka metoder behöver tas fram för att värna konstnärlig kvalitet? Hur hanterar man konflikt osv? Statens konstråd kommer på olika sätt att föra dessa samtal över hela landet.
Kunskapsplattform
Åsa Mårtensson är vår nya projektchef för Kunskapsnav offentlig konst

Konstrådet genomför just nu en målgruppsanalys som ska ligga till grund för en digital plattform. Här kommer vi att skapa en databank med material och inspiration i området offentlig konst. Vi samlar in material som redan finns och som kan vara intressant att dela med andra aktörer. Om du har material som du tror kan vara till användning maila gärna oss på: elena.jarl@statenskonstrad.se
Forskningskonferens
I höst arrangerar Statens konstråd en forskningskonferens för området offentlig konst – i dess utvidgade betydelse. Konferensen kommer att hållas på Kungl. konsthögskolan i Stockholm, som är vår samarbetspartner tillsammans med flera andra aktörer i området. Målet är att kartlägga området och inspirera till framtida forskningsprojekt.
Samarbete inom området konst och arkitektur
På senare år har vi sett att konst och arkitektur närmar sig varandra på olika sätt. Det gäller större gestaltningar och där expanderad skulptur närmar sig arkitektur. Men också socialt engagerade projekt där konst i stadsutveckling och utforskande arkitekturpraktiker närmar sig varandra.

För att fördjupa detta område har Statens konstråd och Kungl. konsthögskolan inlett ett samarbete över tre år. Samarbetet kommer bland annat att innehålla en ny utbildning och publika program. ArkDes medverkar i samarbetet bland annat genom att vara värd för program där arbeten av studenter och forskare presenteras för en bredare publik.
Uppdragsforskning
Det saknas forskning inom området offentlig konst och angränsande discipliner. Statens konstråd har därför lagt ut uppdragsforskning på konstvetenskapen på Södertörns högskola i samverkan med Skissernas museum i Lund. Forskningen kommer att fokusera på den offentliga konstens historia i Sverige och beskriva både den offentligt beställda konsten och den utom-institutionella konsten som producerats av konstnärer, curatorer och oberoende konstaktörer. 
Samtidskonstuppdraget
Statens konstråd har fått ta över Samtidskonstuppdraget som tidigare låg hos Riksutställningar. Målet för uppdraget är att stärka utvecklingen av samtidskonsten i hela landet. Under 2018 kommer vi att undersöka behov och önskemål från landets konstaktörer. Vi kommer att genomföra Samtidskonstdagarna 14-16 november, i samarbete med bland andra Konstfrämjandet och Havremagasinet.

Giorgiana Zachia driver Samtidskonstuppdraget på Statens konstråd.
Utveckling av offentlig konst som kulturarv
I regleringsbrevet för 2018 har Statens konstråd fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Riksantikvarieämbetet utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten. Syftet är att långsiktigt stärka förutsättningarna för att bevara den byggnadsanknutna konsten från 1900-talet som en del av det moderna kulturarvet. Statens konstråd ska vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling inom området.

Utredningen ska göras i enlighet med regeringens bedömning i propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116). En särskild rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2019.

Länkar till regleringsbrev SK och RAÄ:


Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Riksantikvarieämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens konstråd
Propositionen stärker den offentliga konsten
Propositionen Politik för gestaltad livsmiljö sätter upp en rad nya mål för arkitektur-, form- och designpolitiken i Sverige. Bland annat kommer enprocentregeln att stärkas. Där föreslås att Statens konstråd, tillsammans med statliga fastighetsägare, ska ta fram nya verktyg och metoder för en ökad tillämpning av regeln. Enprocentregeln har spelat en avgörande historisk roll för den offentliga konstens utveckling, utan den hade många av landets konstnärliga gestaltningar i större skala aldrig blivit av.
Bakom kulisserna
För att kunna utföra det nya uppdraget har vi anställt flera nya medarbetare. Åsa Mårtensson blir chef för Kunskapsnav offentlig konst. Mårtensson kommer närmast från Kulturhuset Stadsteatern och har sedan tidigare gedigen erfarenhet av att utveckla den offentliga konsten i Haninge. Giorgiana Zachia har anställts som ansvarig för Samtidskonstuppdraget. Zachia kommer närmast från arbetet som  forskningsutvecklare vid Akademin Valand i Göteborg och har tidigare varit samtidskonst-ansvarig vid f.d. Riksutställningar i Visby. Annika Engqvist kommer att ansvara för program och seminarier. Engqvist var tidigare form och design-ansvarig på Iaspis. Dessutom har vi flera nya assisterande curatorer.


 Facebook  Twitter  Instagram  Youtube
 

  Foto: Ricard Estay / Statens konstråd
Foto: Offentlig konst som kulturarv - Tommy Jansson

 
Ansvarig utgivare: Magdalena Malm
Statens konstråd | Hälsingegatan 45 | 11331 Stockholm | utskick@statenskonstrad.se

Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick
Skickat med Rule